"staff policy" translation into Dutch

EN

"staff policy" in Dutch

EN

staff policy {noun}

volume_up
The question of staff policy will be a key question in the autumn.
Het personeelsbeleid zal in het najaar een zeer belangrijke rol gaan spelen.
Furthermore, it applies a proactive staff policy within its own services.
Verder hanteert de Commissie een pro-actief personeelsbeleid binnen haar eigen diensten.
Staff policy is a machine running out of control.
Het personeelsbeleid is een machine die niemand meer beheerst.

Context sentences for "staff policy" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishDutch bosses employing a staff policy like this would find themselves in jail.
Werkgevers in Nederland met zo'n statuut in Nederland zouden in de gevangenis terecht komen.
EnglishFurthermore, it applies a proactive staff policy within its own services.
Verder hanteert de Commissie een pro-actief personeelsbeleid binnen haar eigen diensten.
EnglishThe question of staff policy will be a key question in the autumn.
Het personeelsbeleid zal in het najaar een zeer belangrijke rol gaan spelen.
EnglishWork on staff policy has also gone ahead but things seem to be moving very slowly.
Op het gebied van het personeelsbeleid zijn eveneens, zij het zeer langzaam, vorderingen geboekt.
EnglishSecond, we have taken a very major step in staff policy.
In de tweede plaats hebben wij een enorme stap gezet op het vlak van personeelsbeleid.
EnglishWe shall insist on the staff policy being one of the key priorities in the clear-out.
Wij dringen erop aan dat het personeelsbeleid een van de belangrijkste prioriteiten wordt in de grote schoonmaak.
EnglishStaff policy is a machine running out of control.
Het personeelsbeleid is een machine die niemand meer beheerst.
EnglishSecondly, we must also exercise extreme restraint in the area of staff policy in the coming year.
In de tweede plaats moeten wij ons volgend jaar ook ten aanzien van het personeelsbeleid uiterst terughoudend opstellen.
EnglishMr President, the Commission's recruitment and staff policy is based on the principle of equality.
Mijnheer de Voorzitter, het belangrijkste principe van het aanwervings- en personeelsbeleid van de Europese Commissie is de gelijke behandeling.
EnglishIf there are hundreds of officials no longer needed, that shows just what a bad state EU staff policy is in.
Als er honderden voor hun taak onbruikbare ambtenaren zijn, toont dat aan dat het personeelsbeleid van de Europese Unie verwaarloosd wordt.
EnglishI do not think that it is Parliament’ s business to determine OLAF’ s internal organisation and staff policy.
Naar mijn mening is het niet de taak van het Parlement om te bepalen hoe de interne organisatie en het personeelsbeleid van OLAF eruit moeten zien.
EnglishThere has still been no reform of staff policy and still no improvement has been made in the administration of the various programmes.
Het personeelsbeleid is nog altijd niet hervormd en het beheer van de verschillende programma's is dringend aan verbetering toe.
EnglishThere are the problems with staff policy, and there is a lack of internal procedures where irregularities and corruption are suspected.
Er zijn problemen met het personeelsbeleid en er ontbreken interne procedures in geval van vermoeden van onregelmatigheden en corruptie.
EnglishThis includes both budgetary and staff policy debates and a new system of Bureau rulings and political control of this.
Daarbij horen debatten over begrotings- en personeelsbeleid, een nieuwe manier voor het Bureau om middelen opzij te zetten en de uitoefening van politieke controle over die middelen.
EnglishIn our special report last year, we had already pointed out that the staff policy regarding outside personnel in particular in this department was not transparent.
We hebben reeds vorig jaar in ons speciaal verslag erop gewezen dat het personeelsbeleid, met name wat het externe personeel betreft in deze instantie, niet transparant is.
EnglishThe Committee of the Wise Men says that the supervisory bodies are a mess, that the procedure takes too long and that staff policy has been a machine running out of control.
Het Comité van Wijzen zegt dat de controleorganen een kluwen zijn en dat de procedure te lang duurt en dat het personeelsbeleid een machine was die men niet meer beheerst.
EnglishThe priorities are also stated as being the new staff management policy, a policy that the Secretary-General has outlined very clearly both to Parliament and to the staff.
Ook het nieuwe personeelsbeleid wordt genoemd onder de prioriteiten, een beleid dat de secretaris-generaal al zeer duidelijk heeft toegelicht zowel voor het Parlement als voor het personeel.
EnglishTo this end, precisely with a view to preparing gradually for enlargement, after rigorous analysis, the Commission has requested 500 non-permanent staff in its Annual Policy Strategy for 2003.
Daarom heeft de Commissie na nauwgezet onderzoek besloten in de jaarlijkse politieke strategie een verzoek op te nemen tot aanwerving van 500 niet-permanente personeelsleden.
EnglishMr Kuhne has already mentioned the salient points in his report: a neutral staff policy on merit within Parliament, public service contracts and better management of the inventory.
De heer Kuhne heeft in zijn verslag de belangrijkste punten al genoemd: een neutraal personeelsbeleid op merites in het Parlement, openbare uitschrijvingen en een beter beheer van de inventaris.

Similar translations for "staff policy" in Dutch

staff noun
policy noun
policy adjective
staff member noun
company policy noun
declaration of policy noun
staff management noun