EN

stand-in {noun}

volume_up

Context sentences for "stand-in" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI am going to withdraw the second, but Amendments Nos 1 and 3 stand as before.
Het tweede amendement zal ik intrekken, maar de amendementen 1 en 3 handhaaf ik.
EnglishAs things stand at present, some national markets are more liberalised than others.
Op dit moment is een aantal nationale markten verder geliberaliseerd dan andere.
EnglishHis son asked him for some lemonade and Dad went to the concession stand to buy it.
Zijn zoon vroeg hem om een limonade en vader ging naar de kiosk om het te kopen.
EnglishI am naturally perfectly ready to stand before you and discuss this in Parliament.
Ik ben zonder meer bereid naar het Parlement te komen om er met u over te praten.
EnglishHe had to sit on a cushion, stand still, not move, because it was very painful.
Hij moest op een kussen zitten, stilstaan, niet bewegen, want het was erg pijnlijk.
EnglishAs for you Liberals, you should break the spell and stand up for a liberal policy.
En u, liberalen, doorbreek de betovering en zet u in voor een liberaal beleid.
EnglishNine major series of questions stand out from among the large number of amendments.
De zeer talrijke amendementen kunnen rond drie grote kwesties worden gegroepeerd.
EnglishThey carry out this work, and without legislation they have no leg to stand on.
Die doen dat werk, en die hebben geen been om op te staan als er geen wetgeving is.
EnglishIf these criteria are not adhered to, then development does not stand a chance
Als aan deze criteria niet is voldaan, kan van ontwikkeling geen sprake zijn.
EnglishThis is necessary if the democratic path is to stand a chance of success there.
Dat moet daar gebeuren, dan heeft de democratische route een kans op succes.
EnglishWe know how things stand in Macedonia, but in Bulgaria too, the tension is mounting.
De situatie in Macedonië is bekend maar ook in Bulgarije neemt de spanning toe.
EnglishGood people like your parents, who'll stand against injustice, they're gone.
Mensen zoals je ouders die tegen onrechtvaardigheid opkomen... zijn verdwenen.
EnglishIt is clear that a successful foreign policy cannot stand on one pillar alone.
Het is duidelijk dat een succesvol buitenlands beleid niet op één pijler kan rusten.
EnglishWar has been declared and we should unequivocally stand by our American allies.
Het is oorlog en we moeten onvoorwaardelijk naast onze Amerikaanse bondgenoten staan.
EnglishRight to vote and to stand as a candidate at elections to the European Parliament
Actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement
EnglishIf you stand still, the landscape doesn't necessarily tell you how big it is.
Als je stilstaat, geeft het landschap niet noodzakelijk weg hoe groot het is.
EnglishWe all stand together in our condemnation of manipulation and electoral fraud.
Wij zijn allen eensgezind in onze veroordeling van manipulatie en verkiezingsfraude.
EnglishI applaud the fact that the European Union wants to stand up for these people.
Dat de Europese Unie voor deze mensen op wil komen, juich ik van harte toe.
EnglishI understand that it is an agreement by which Mr Nisticò still does not wish to stand.
Ik begrijp dat de heer Nisticò zich nog steeds niet aan deze afspraak wil houden.
EnglishI will tell you what the Rules of Procedure are so that we all know where we stand.
Ik zal u zeggen hoe het Reglement van orde luidt, dan komen wij er goed uit.

Synonyms (English) for "stand-in":

stand-in

Similar translations for "stand-in" in Dutch

in preposition
stand noun
to take in verb
to fill in verb