"stand-off" translation into Dutch

EN

"stand-off" in Dutch

NL

"stand-off half" in English

EN

stand-off {noun}

volume_up
1. sports
NL

stand-off half {de}

volume_up
1. sports
stand-off half

Context sentences for "stand-off" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSecondly, the stand-off between Taiwan and China must be brought to an end.
Ten tweede moet er een einde komen aan de spanningen tussen Taiwan en China.
EnglishThe new authorities would not agree to this and there was a stand-off with the United Nations.
De nieuwe machthebbers verzetten zich ertegen en er ontstond spanning met de Verenigde Naties.
EnglishI refuse to allow European taxpayers to be used as hostages once again in a European Parliament stand-off with the Council.
Ik ben het er niet mee eens dat het Europees Parlement aldus andermaal de belastingbetalers in onze landen gijzelt omdat het een strategie van confrontatie met de Raad voert.
EnglishThe Cold War was evident, the nuclear stand-off only too real and many European peoples were under the yoke of one-party socialist dictatorships.
De Koude Oorlog woedde overal, de nucleaire impasse was een tastbare werkelijkheid, en veel Europese volken zuchtten onder het juk van socialistische, dictatoriale eenpartijstelsels.
EnglishAt the centre of Mr De Rossa’ s report is a stand-off between the Commission and the Council over the exportability of five benefits, three from the United Kingdom.
Centraal in het verslag van de heer De Rossa staat een impasse tussen de Commissie en de Raad over de exporteerbaarheid van vijf uitkeringen, drie uit het Verenigd Koninkrijk.
EnglishIf you look back at the early years of the last century, there was a stand-off, a lot of bickering and bad feeling between the believers in Mendel, and the believers in Darwin.
Als je terugkijkt naar de vroege jaren van de vorige eeuw, was er een patstelling, een hoop gekibbel en scheve blikken tussen de aanhangers van Mendel, en de aanhangers van Darwin.
EnglishMy personal view - although there are other ideas on this subject - is that, as things stand, we cannot write off other energies, for reasons of competitiveness and growth.
Ik denk - maar ik weet dat dit standpunt geen gemeengoed is - dat het momenteel niet haalbaar is de andere energiebronnen te belasten ter beïnvloeding van de groei en de concurrentiepositie.

Similar translations for "stand-off" in Dutch

off preposition
Dutch
stand noun
to come off verb
to put off verb
to cut off verb
to taper off verb
to turn off verb
to take off verb