EN

standardization {noun}

volume_up
standardization

Context sentences for "standardization" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishOn the one hand, we need a standardization of security markings on credit cards.
De eerste is de uniformering van de veiligheidskenmerken van de kredietkaarten.
EnglishFirst of all, it is the frenzied standardization to which the European Union aspires.
Om te beginnen is er de waanzinnige normalisering van de Europese Unie.
EnglishWe need standardization of the technical regulations at Community level.
Daartoe moeten de technische voorschriften op communautair niveau worden geharmoniseerd.
EnglishAnd third, the European Committee on Standardization has been called upon to speed up its work.
En ten derde: de Europese Commissie voor normalisatie moet haar werk sneller doen.
EnglishCooperation with national standardization bodies is also very good.
Ook de samenwerking met de nationale normalisatie-instituten verloopt voortreffelijk.
EnglishToday we are talking about standardization in the case of vehicles for the carriage of passengers.
Nu hebben wij het over de harmonisatie van voertuigen voor het personenvervoer.
EnglishStandardization, legislation on patents and registered trade marks must also be better regulated.
Standaardisering, octrooiwetgeving en handelsmerken dienen beter geregeld te worden.
EnglishSo any group that does not take part in standardization may face economic disadvantages.
Als men de normen niet zelf mee bepaalt, kan dat voor het eigen bedrijfsleven een nadeel zijn.
EnglishNational standardization bodies are cooperating sensibly and I hope that will prove fruitful.
De nationale normalisatie-instituten werken nu goed mee, wat hopelijk vruchten zal afwerpen.
EnglishNow, this standardization cannot be obtained directly, because public opinion rejects it.
Welnu, deze eenvormigheid kan zij niet rechtstreeks bereiken, omdat de publieke opinie die afwijst.
EnglishShe is in fact arguing against excessive centralization and standardization in Europe.
Die uitspraak van mevrouw Marinucci is juist een argument tegen elke centralisatie en gelijkschakeling in Europa.
EnglishStandardization is by no means synonymous with simplification.
Standaardisatie is geenszins gelijk aan vereenvoudiging.
EnglishQuality guarantees are what consumers deserve and what they need, and standardization could deliver just that.
De consument verdient en heeft behoefte aan kwaliteitsgaranties en normalisatie kan daarvoor zorgen.
EnglishIt tries to compromise between standardization at the European level and respect for national differences.
Het tracht de eenheid op Europees niveau te bewerkstelligen, met inachtneming van eigen nationale kenmerken.
EnglishWe are therefore moving in the right direction, towards the standardization of asylum policy in the European Union.
Wij zijn dan ook op de goede weg naar de standaardisering van het asielbeleid binnen de Europese Unie.
EnglishOur aim is standardization within a European, possibly even a Community European civil aviation authority.
Ons doel is uniformisering in één Europese, mogelijkerwijs één gemeenschappelijke Europese luchtvaartautoriteit.
EnglishThe second major question is the changing role of standards and of the European standardization organizations.
De tweede belangrijke kwestie is de veranderende rol van de normen en van de Europese normalisatie-instituten.
EnglishStandardization therefore also has an important part to play in improving competition with third countries.
Ook voor de verbetering van onze concurrentiepositie ten aanzien van de anderen is de normalisatie dus zeer belangrijk.
EnglishOf course it is vital to guarantee compatibility here, but there is no call for standardization or harmonization.
Verenigbaarheid moet hier natuurlijk worden gewaarborgd, maar uniformisering of harmonisering is niet aan de orde.
EnglishIn our view, we must, however, distinguish between political initiatives and questions of technical standardization.
Volgens ons moet er echter een onderscheid worden gemaakt tussen politieke aspecten en technische normalisatie.