"standstill" translation into Dutch

EN

"standstill" in Dutch

EN

standstill {noun}

volume_up
At the same time, the strong euro has created difficulties for exports and the trend of slowly falling inflation has caused consumption to reach a standstill.
Tegelijkertijd wierp de sterke euro hinderpalen op voor de export en zorgde de tragere vermindering van de inflatie voor stagnatie van de consumptie.
standstill (also: rest, stasis)
Mass-scale political strikes regularly bring life in Bangladesh to a standstill.
Regelmatig brengen massale politieke stakingen het leven in Bangladesh tot stilstand.
By stability we don ' t mean things being at a standstill, but, rather, progress.
Met stabiliteit bedoelen we niet stilstand maar vooruitgang.
We have brought the Irish community to a standstill.
Wij hebben de Ierse samenleving tot stilstand gebracht.
standstill
We have a severe problem in countries which are at a standstill.
We hebben een ernstig probleem in landen die stilstaan.
standstill
Welnu, al deze dossiers verkeren nog in een impasse.
The fact that reform of the public sector remained almost at a standstill last year has, however, raised some concerns.
In die optiek is het uiterst zorgwekkend dat de hervorming van de overheidssector het vorige jaar in een impasse is blijven steken.

Context sentences for "standstill" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMass-scale political strikes regularly bring life in Bangladesh to a standstill.
Regelmatig brengen massale politieke stakingen het leven in Bangladesh tot stilstand.
EnglishThese three countries are nevertheless at a standstill in terms of internal growth.
Deze drie landen hebben echter te maken met een haperende binnenlandse groei.
EnglishThe talks on the status of Nagorno-Karabakh have since come to a complete standstill.
De gesprekken over de status van Nagorny-Karabach zijn ondertussen vastgelopen.
EnglishMy reason for putting it is that nuclear disarmament is at a standstill.
De reden dat ik deze vraag stel is dat de kernontwapening tot stilstand is gekomen.
EnglishFor although projects have merely been suspended, the fact is that they are at a standstill.
De projecten zijn weliswaar alleen maar opgeschort, maar toch staan ze stil!
EnglishWe are currently at a standstill on the financial issues, too.
Momenteel zitten wij ook met betrekking tot de financiële kwesties op dood spoor.
EnglishBy stability we don ' t mean things being at a standstill, but, rather, progress.
Met stabiliteit bedoelen we niet stilstand maar vooruitgang.
EnglishThat is why I cannot agree with all those who say that Europe is at a complete standstill.
Daarom kan ik het niet eens zijn met al degenen die zeggen dat Europa helemaal aan diggelen ligt.
EnglishThe standstill and rollback provisions are also unacceptable to us as they stand at present.
De standstill - en roll-back -verplichtingen kunnen wij evenmin in hun huidige vorm aanvaarden.
EnglishThat is why air quality can be improved only by bringing traffic and industry to a standstill.
De luchtkwaliteit kan daarom alleen verbeterd worden door verkeer en industrie stil te leggen.
EnglishI agree that it would be terrible if the cooperation programmes came to a standstill.
Ik ben het ermee eens dat het verschrikkelijk zou zijn als de samenwerkingsprogramma's werden stopgezet.
EnglishTechnically that would have brought any research using animals to a standstill.
Technisch gesproken had dat een einde moeten maken aan alle onderzoeksmethoden waarbij dieren gebruikt worden.
EnglishHere is a great deal of opposition to the Wahid government and the process appears to have come to a standstill.
Het weerwerk tegen de regering-Wahid is groot en het proces lijkt te stagneren.
EnglishWe must be critical of the fact that consolidation efforts have come to a standstill in numerous countries.
Onze kritiek is namelijk dat de consolidatiepogingen in sommige landen zijn vastgelopen.
EnglishWe brought Oxford Street and Tottenham Court Road to a standstill.
We deden Oxford Street en Tottenham Court Road stilhouden.
EnglishWe all know that this patent has come up against enormous difficulties and that it is at a standstill.
We weten allen dat dat octrooi op enorme moeilijkheden is gestuit en dat de zaak is vastgelopen.
EnglishWe have a severe problem in countries which are at a standstill.
We hebben een ernstig probleem in landen die stilstaan.
EnglishIn this way, the process of nuclear disarmament, which is so extraordinarily important, may be brought to a standstill.
Het proces van de afschaffing van kernwapens dreigt daarmee ook te worden gestopt.
EnglishWithout loans the world would grind to a complete standstill.
Zonder kredieten gebeurt er helemaal niets in de wereld.
EnglishSilence leads to stillness and stillness leads to a standstill.
Zwijgen leidt tot stilte en stilte tot stilstand.

Synonyms (English) for "standstill":

standstill