EN

state {noun}

volume_up
They will create a State within the State and make decisions on behalf of everyone else.
Dit zal leiden tot een staat binnen de staat, die voor alle anderen zal beslissen.
And once you've changed its state, it stays there until you change its state again.
Eens je de staat hebt gewijzigd, blijft die zo tot je de staat opnieuw wijzigt.
The reasons vary state to state, but mostly in the details.
De oorzaak varieert van staat tot staat, maar voornamelijk in de details.
No legislation can bring this natural state of affairs into question.
Geen enkele regelgeving kan iets veranderen aan deze natuurlijke situatie.
It adds up to a permanent state of violence and unpunished illegality.
Zo wordt een situatie van permanent geweld en ongestrafte illegaliteit gecreëerd.
Today, it should be very clearly stated that this state of affairs is untenable.
Vandaag moet heel duidelijk worden gesteld dat deze situatie onhoudbaar is.
State of the Union - Meeting of heads of state and government of 24/ 25 October
Stand van zaken in de Uniebijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van 24-24 oktober
This debate on the state of the Union is taking place in a climate of uncertainty.
Dit debat over de stand van zaken in de Unie vindt plaats in een onzeker klimaat.
Joint motion for a resolution on the state of transatlantic dialogue
Gezamenlijke ontwerpresolutie over de stand van de transatlantische dialoog
And it's that state that allows these two creatures to explore the possible.
En het is die toestand die maakt dat deze twee wezens het mogelijke kunnen verkennen.
And this is the state that's commonly thought to be one of primordial harmony.
En dit is de toestand waarvan algemeen gedacht wordt dat er fundamentele harmonie heerste.
The Community cereals market is in a critical state.
De gemeenschappelijke graanmarkt bevindt zich in een kritieke toestand.
First, it is aimed at supporting reconstruction in the federal state of Vargas.
Ten eerste de steun bij de wederopbouw in de deelstaat Vargas.
A mere handful see support from the government of Gujarat State.
Slechts een handvol ontvangt steun van de regering van de deelstaat Gujarat.
The resolution quite rightly refers to the state of Plateau.
In de ontwerpresolutie wordt terecht gesproken over de deelstaat Plateau.
state (also: empire, kingdom, realm)
Mr President, in this autumn of 1997, the state of the Union appears to be one of contrast.
Mijnheer de Voorzitter, de situatie van de Unie lijkt in de herfst van 1997 rijk aan tegenstellingen.
As an aside, it was stated that Andalusia is a very rich agricultural area.
Eerst even een zijdelingse opmerking: er is hier gezegd dat Andalusië een rijk landbouwgebied zou zijn.
Isn't it strange to see that the United States first grew the economy, and then gradually got rich?
Is het niet eigenaardig om te zien dat de Verenigde Staten eerst hun economie deden groeien, en dan geleidelijk aan rijk werden.
And in this check-up, we wish to consider not only the physical state of European society, but also its state of mind, the state of its soul.
Bij deze check-up willen we niet uitsluitend over fysiologie spreken, maar ook over de geestelijke gesteldheid van de Europese maatschappij.
I own some woods in the United Kingdom, the economics of which in the present state of the economy are quite hopeless.
Ik bezit wat bos in het Verenigd Koninkrijk dat binnen de huidige economische constellatie financieel nauwelijks rendabel is.
Despite political developments, with the Baltic States ' accession to the EU, those countries ' energy systems still form part of the Russian energy system.
Ondanks de veranderingen in de politieke constellatie - - de toetreding van de Baltische staten tot de EU - - blijven de energienetten van die staten nog steeds aan het Russische net gekoppeld.
NL

staat {de}

volume_up
1. general
Dit zal leiden tot een staat binnen de staat, die voor alle anderen zal beslissen.
They will create a State within the State and make decisions on behalf of everyone else.
Eens je de staat hebt gewijzigd, blijft die zo tot je de staat opnieuw wijzigt.
And once you've changed its state, it stays there until you change its state again.
De oorzaak varieert van staat tot staat, maar voornamelijk in de details.
The reasons vary state to state, but mostly in the details.
Het wordt zo dus mogelijk de werkelijke staat van de producten te verhullen.
This could disguise the true condition of the food.
Een specifiek probleem in Oekraïne vormen de kerncentrales die in slechte staat verkeren.
One problem is that Ukraine has nuclear power plants in poor condition.
Slechts 13 voertuigen bevonden zich in een volledig acceptabele staat.
Only thirteen were in fully acceptable condition.
staat (also: volk, natie)
- Mijnheer de Voorzitter, de drager van de democratie in Europa is de nationale staat.
Mr President, it is the nation state that is the bearer of democracy in Europe.
De Koerden zijn een volk zonder eigen staat en grenzen, maar de taal houdt hen bijeen.
The Kurds are a nation with no land or borders of their own, kept together only by language.
Scheiding van de machten, burgerlijke vrijheden, de heerschappij van de wet, de relatie van kerk tot staat.
Accompanied by a squandering of the nation's material wealth that defied credulity.
staat (also: natie)
2. politics
-- Mevrouw de Voorzitter, Wit-Rusland werd onverwacht een onafhankelijke staat in 1991.
Madam President, Belarus unexpectedly woke up to statehood in 1991.
Het is echter een jonge staat, die onder Russisch en sovjetcommunistisch bestuur heeft geleefd.
In terms of statehood, it is, however, young, having been subject to Russian and Soviet control.
De voorzitter van de Raad merkte vandaag op dat het ons doel dient te zijn een moderne staat van Afghanistan te maken.
The President today commented that our aim must be to bring Afghanistan into a modern statehood.

Context sentences for "state" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMay I also state clearly that I am absolutely in favour of a multiethnic Kosovo.
Laat ik ook duidelijk zeggen dat ik absoluut voor een multi-etnisch Kosovo ben.
EnglishUnquestionably, you leave the Union in a better state than it was six months ago.
Het staat buiten kijf dat de Unie er nu beter voorstaat dan zes maanden geleden.
EnglishMr McMahon, a Member State does not have to present a list and may choose not to.
Mijnheer McMahon, een lidstaat kan niet worden verplicht een lijst in te dienen.
EnglishIt was on our continent that social policy and the Welfare State were invented.
Het sociaal beleid en de verzorgingsstaat vinden hun oorsprong op ons continent.
EnglishAnother issue is that of what we are to do when state aid is declared unlawful.
Wat we doen wanneer overheidssteun onwettig wordt verklaard, is een andere vraag.
EnglishHowever, when I give someone the floor I always state how much time is allowed.
Echter, als ik iemand het woord geef, vermeld ik altijd de toegestane spreektijd.
EnglishThey are not to be prohibited if a Member State wants to keep that option open.
We willen het niet verbieden als een land van die mogelijkheid gebruik wil maken.
EnglishWhen I go to the Congo, whom do you want me to speak to if not the head of state.
Met wie wilt u dan dat ik spreek als ik naar Congo ga, zo niet het staatshoofd?
EnglishIn other words, what we have is the logic of militarism and of the police state.
Met andere woorden, de militaristische en politiële mentaliteit viert hoogtij.
EnglishAt the moment our Rules state that Members ' assistants have privileged access.
Thans bepaalt ons Reglement dat parlementaire medewerkers vrije toegang hebben.
EnglishHowever, the vast majority of those transactions happen within an EU Member State.
Het merendeel daarvan vindt echter plaats binnen de afzonderlijke EU-lidstaten.
EnglishThe report by Mr Herzog concerns the newly-introduced scoreboard for state aid.
Het verslag van de heer Herzog gaat over het nieuwe scorebord voor overheidssteun.
EnglishIf it is implemented in every Member State then there is a degree of fairness.
Als het in alle lidstaten wordt uitgevoerd, dan is gaat het er eerlijk aan toe.
EnglishI hope Romania will fulfil the obligations and will become a member state in 2007.
Ik hoop dat Roemenië zijn verplichtingen zal vervullen en in 2007 lid zal worden.
EnglishWe state that this Constitutional Treaty is stable but capable of being modified.
Onzes inziens is dit Grondwettelijk Verdrag solide, maar voor verbetering vatbaar.
EnglishThe issue is not about actually attracting state aids in those kinds of regions.
Het gaat er eigenlijk niet om overheidssteun voor soortgelijke gebieden te krijgen.
EnglishThis debate on the state of the Union is taking place in a climate of uncertainty.
Dit debat over de stand van zaken in de Unie vindt plaats in een onzeker klimaat.
EnglishEach Member State is to be able to decide whether to accept this system or not.
Iedere lidstaat moet zelf kunnen beslissen of hij deze regeling accepteert of niet.
EnglishThe Member State which has responsibility for that question is the United Kingdom.
De lidstaat die voor deze kwestie verantwoordelijk is, is het Verenigd Koninkrijk.
EnglishIt shows, for once, that we have reached a state of maturity and responsibility.
Het toont - voor één keer - aan dat wij ons volwassen en verantwoordelijk opstellen.