"steering group" translation into Dutch

EN

"steering group" in Dutch

EN

steering group {noun}

volume_up
steering group
I think I have good reason for asking how things are going in the steering group.
Ik zou ook willen vragen hoe het met de stuurgroep gaat.
The summit must also produce concrete proposals for a steering group to assess the future management of our relationship.
De top moet ook een concreet voorstel opleveren voor een stuurgroep die een oordeel velt over het onderhouden van onze betrekkingen in de toekomst.
They were not quite willing to do that in the Steering Group, but I am glad they have now decided to do so, for it needs a broad majority.
Dat lag in de stuurgroep nog wel even iets anders, maar ik ben blij dat men deze beslissing nu genomen heeft, want we hebben in deze aangelegenheid een brede meerderheid nodig.

Context sentences for "steering group" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI think I have good reason for asking how things are going in the steering group.
Ik zou ook willen vragen hoe het met de stuurgroep gaat.
EnglishThat is why we set up the steering group under the chairmanship of Mr Daul.
Daarom hebben we de coördinatiegroep ingesteld onder voorzitterschap van onze fractiegenoot, de heer Joseph Daul.
EnglishThe summit must also produce concrete proposals for a steering group to assess the future management of our relationship.
De top moet ook een concreet voorstel opleveren voor een stuurgroep die een oordeel velt over het onderhouden van onze betrekkingen in de toekomst.
EnglishThey were not quite willing to do that in the Steering Group, but I am glad they have now decided to do so, for it needs a broad majority.
Dat lag in de stuurgroep nog wel even iets anders, maar ik ben blij dat men deze beslissing nu genomen heeft, want we hebben in deze aangelegenheid een brede meerderheid nodig.
EnglishIn the course of Council business, the presidency put forward an initiative of its own at the meeting of Steering Group I on 8 and 9 July.
In het vervolg van de werkzaamheden van de Raad heeft het voorzitterschap een eigen initiatief ingediend tijdens de vergadering op 8 en 9 juli jongstleden van de directiegroep I.
EnglishAs one of the four leaders of the steering group for the reconstruction of Afghanistan, the EU will continue to play an active role in the country's reconstruction.
Als een van de vier voorzitters in de stuurgroep inzake de wederopbouw van Afghanistan zal de EU een actieve rol blijven spelen in de wederopbouw van het land.
EnglishWhich Community body will control the funding of the steering group and the monitoring committee and verify that the programme is carried out exactly and correctly?
Welke communautaire instantie controleert de financiering van de stuurgroep en het comité van toezicht, alsmede de bona fide en goede uitvoering van het programma?
EnglishIt goes without saying that as coordinator of my group in the Lisbon steering group, I would also like to extend my appreciation to the group colleagues who have given the necessary input.
Als coördinator van mijn fractie in de Lissabon-stuurgroep wil ik hierbij natuurlijk ook de fractiecollega's betrekken die gezorgd hebben voor de nodige input.
EnglishIt is the point I will be making in Albania on Thursday when we have the high level steering group which will be discussing the stabilisation and association process for Albania.
Dit punt zal ik ook naar voren brengen als wij komende donderdag in Albanië met de Stuurgroep op hoog niveau bijeenkomen om het stabilisatie- en associatieproces in Albanië te bespreken.
English. – Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, for two years now, I have been one of the two rapporteurs in the European Parliament's steering group for the Lisbon process.
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, geachte collega's, ik ben al twee jaar een van de twee rapporteurs van de stuurgroep van het Europees Parlement voor het Lissabon-proces.

Similar translations for "steering group" in Dutch

steering noun
group noun
ethnic group noun
steering wheel noun
to form a group verb