"stewardship" translation into Dutch

EN

"stewardship" in Dutch

EN stewardship
volume_up
{noun}

stewardship
So I believe, essentially, that leadership is stewardship.
Ik geloof dat leiderschap in wezen rentmeesterschap is.
And I began to think about what I call the "stewardship of affluence" and the "stewardship of influence."
En ik begon na te denken over wat ik 'het rentmeesterschap van overvloed' noem en 'het rentmeesterschap van invloed'.
It transcends economic interests and is all about ethics and responsible stewardship.
Dat stijgt uit boven economische belangen en heeft alles te maken met ethiek en een verantwoord rentmeesterschap.

Synonyms (English) for "steward":

steward

Context sentences for "stewardship" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDuring his stewardship he launched the European Monetary System, the forerunner of the single currency.
Tijdens zijn ambtstermijn gaf hij de aanzet tot het Europees Monetair Stelsel, de voorloper van de eenheidsmunt.
EnglishOne of the things that defines a TEDster is you've taken your passion, and you've turned it into stewardship.
Een van de zaken die je tot een TEDster maken is dat jullie je passie hebben omgezet in verantwoord burgerschap.
EnglishIt begs the question: shall we expand our sense of environmental stewardship to include the ecosystem of our own bodies?
Het roept de vraag op: zullen we ons gevoel van zorg voor het milieu uitbreiden tot het ecosysteem van ons eigen lichaam?
EnglishThis is unacceptable when a territory is under the stewardship of an international community that purports to uphold human rights.
Als een gebied onder toezicht van een internationale macht valt die beweert dat ze de mensenrechten respecteert, is dat onaanvaardbaar.
EnglishThis is an opportunity at real dialogue, and if you have stewardship and want to communicate, that dialogue is incredibly powerful.
Dit is een kans op echte dialoog. ~~~ Als je verantwoordelijkheid hebt en wil communiceren, dan is dialoog een ongelooflijk krachtig middel.
EnglishUp until now, business water stewardship has been limited to measuring and reducing, and we're suggesting that the next step is to restore.
Tot nu toe is het zakelijk beheer van water beperkt gebleven tot meten en verminderen, en wij stellen voor dat de volgende stap herstellen is.
EnglishThe committee rejected by a narrow majority certain proposals for compromise as negotiated under the stewardship of the draftsman.
Bij de stemmingen heeft de commissie met een krappe meerderheid enkele compromisvoorstellen die onder leiding van de rapporteur zijn overeengekomen afgewezen.
EnglishMadam President, I should like to begin by congratulating the Luxembourg Presidency on its stewardship over the past six months.
Mevrouw de Voorzitter, ik wil graag beginnen met het Luxemburgse voorzitterschap geluk te wensen met de uitoefening van zijn ambt gedurende de voorbije zes maanden.
EnglishIn the area of Justice and Home Affairs, I commend the President-in-Office for the progress made thus far under Greece's stewardship.
Op het terrein van Justitie en Binnenlandse Zaken wil ik de fungerend voorzitter een compliment maken over de vorderingen die tot nu toe onder Griekse leiding zijn gemaakt.
EnglishSome will use today the tired claim that you have been more interested in Italian politics than the stewardship of the European Commission.
Ook vandaag zal het vaak herhaalde verwijt wel weer te horen zijn dat u meer met de Italiaanse politiek dan met het leiden van de Europese Commissie bezig bent geweest.
EnglishWe must find a system which guarantees transparency for consumers, particularly by supporting certification systems such as the Forests Stewardship Council system.
Er moet een systeem gevonden worden dat de consument duidelijkheid verschaft, met name via het overnemen van certificaatsystemen zoals dat van FSC.
EnglishAnd it's not just stewardship and dominion debate, because really, dominion is implicit in stewardship -- because how could you dominate something you had killed?
En het is niet alleen een debat over stewardship en macht, omdat in werkelijkheid, macht is impliciet in stewardship -- en hoe kan je heersen over iets dat je gedood hebt?