EN

stick {noun}

volume_up
stick (also: baton, cane, stock)
She cuts the umbilical cord with a stick, and ties it with her own hair.
Ze snijdt de navelstreng door met een stok en bindt hem af met haar eigen haar.
If somebody lost an arm, we gave them a wooden stick with a hook on it.
Als iemand een arm verloor, kregen ze een houten stok met een haak erop.
You are also going to need a stick to impose order within the Council.
Ik vrees dat u ook een stok nodig zult hebben om daar orde op zaken te stellen.
stick (also: branchlet, twig)
And this is the other one -- that you just take a straw, and you just put a stick inside and you make two half-cuts.
Dit is de andere: je neemt een rietje en stopt er een stokje in. ~~~ Je verdeelt het twee keer.

Context sentences for "stick" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey stick their tongue in there, called a proboscis, and they drink sugar water.
Ze steken hun tong er in, de proboscis zoals die heet, en ze drinken suikerwater.
EnglishA third issue is the Lisbon cooperation, which we must review and stick to.
Een derde kwestie is de samenwerking in het kader van de strategie van Lissabon.
EnglishLast month, for example, we decided to stick labels on meat to warn consumers.
Vorige maand hebben we besloten vlees te etiketteren om de consument te waarschuwen.
English(Laughter) So the donors have to stick with this situation for at least a decade.
(Gelach) Dus de donoren moeten bij de situatie blijven gedurende tenminste tien jaar.
EnglishIt can crumble so easily, but don't be afraid to stick your tongue out and taste it.
Hij kruimelt zo gemakkelijk, maar steek gerust je tong uit om hem te proeven.
EnglishThey have taken a lot of stick and have been hurt unnecessarily in many ways.
Ze hebben het zwaar te verduren gehad en zijn op allerlei manieren onnodig gekrenkt.
EnglishAll I can do, therefore, is call upon the Member States to stick to the moratorium.
Ik kan de lidstaten dan ook alleen maar verzoeken hun moratorium in stand te houden.
EnglishDo n't worry, Mr Cox, the Commission will stick to its guns on this point.
Mijnheer Cox, ik kan u verzekeren dat de Commissie op dat punt op koers blijft.
EnglishThe committee has reached a good compromise and we should clearly stick to that.
De commissie heeft een goed compromis bereikt waar wij duidelijk aan vast moeten houden.
EnglishWe should stick to that line and congratulate the Austrians for making this proposal.
We moeten deze weg blijven volgen en de Oostenrijkers gelukwensen met dit voorstel.
EnglishFor this reason and at this point we prefer to stick to our original text.
Ik wilde u dan ook voorstellen ons wat dit betreft te houden aan de huidige tekst.
EnglishWe must protect the privacy of our citizens and stick our necks out for this.
Wij moeten hier de privacy van onze burgers beschermen en daarvoor onze nek uitsteken.
EnglishFirstly, it is very important that at this stage we stick to the facts.
Ten eerste is het heel belangrijk dat we ons in deze fase beperken tot de feiten.
EnglishBut it will not be a tragedy if we fail to stick precisely to 2004 as the accession date.
Maar het is geen ramp wanneer de toetredingsdatum van 2004 niet wordt gehaald.
EnglishPeople, if they drew a stick figure or a smiley face, it actually made it into the bill.
Of ze nu een stokfiguur tekenden of een smileyface, het werd allemaal geaccepteerd.
EnglishThat is what we in this House believe and that is what we should stick to.
Erkenning moet er komen, zo snel als mogelijk, anders zijn er serieuze consequenties.
EnglishI would really like the Member States and the Commission to stick to that principle.
Ik zou zeer verheugd zijn als de lidstaten en de Commissie dat beginsel bleven huldigen.
EnglishSo, I'm going to stick in Rwanda, circa 1985, 1986, where I was doing two things.
Dus, ik blijf in Rwanda, circa 1985, 1986, waar ik twee dingen deed.
EnglishBut, of course, you can rely on the Council to stick by its usual slogan: business as usual.
Maar van de Raad kun je op aan, hij handelt volgens het oude motto: niets nieuws.
EnglishI used to think it necessary for all Member States to stick to one and the same time.
Ik vond het namelijk nodig dat alle lidstaten eenzelfde tijd aanhielden.