EN to stir up
volume_up
{verb}

We really must take our citizens with us on the road to EMU, not stir up their fears.
Wij moeten de burgers op weg naar de monetaire unie leiden en niet hun angsten aanwakkeren.
But at the same time, we vehemently denounce the provocations by the PKK, whose leaders deliberately stir up violence and riots.
Tegelijkertijd hebben wij echter ook geen goed woord over voor de provocaties van de PKK, wier leiders het geweld en de onlusten moedwillig aanwakkeren.
With the help of democracy, we must combat those who stir up their citizens to commit crimes.
Met behulp van de democratie moeten wij mensen bestrijden die hun medeburgers aanzetten tot het plegen van delicten.
to stir up (also: to abet, to agitate, to diddle, to flick)
I watched John Hume as a young man with a small band of loyal and dedicated followers trying to stir up the consciences of many people.
Ik heb gezien hoe John Hume als jongeman met een kleine groep loyale en toegewijde medestanders het geweten van velen probeerde wakker te schudden.
to stir up (also: to agitate, to excite, to rouse)
According to Beijing, with her poisonous words she wanted to stir up her Taiwanese comrades to hate their fellow countrymen in the mother country, i. e.
Met haar giftige woorden wilde zij haar Taiwanese kameraden ophitsen om hun landgenoten in het moederland te haten, aldus Peking.
to stir up (also: to abet, to agitate, to incite, to stoke)
to stir up (also: to abet, to agitate, to excite, to flush)
to stir up (also: to abet, to excite, to incite, to provoke)
to stir up (also: to abet, to agitate, to incite)
to stir up (also: to abet, to agitate, to incite)
to stir up (also: to cheer, to encourage, to fan, to fire)

Similar translations for "to stir up" in Dutch

stir noun
to stir verb
to be up to verb
up adjective
up adverb
up preposition
Dutch
to up verb

Context sentences for "to stir up" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey stir up our expectations, yet reality is lagging behind.
Er worden grote verwachtingen gewekt, maar de werkelijkheid hinkt er achteraan.
EnglishIt makes no sense and is irresponsible to use this topic simply to stir up the fears of consumers.
Het is onzinnig en politiek onverantwoordelijk alleen maar op de angsten van de verbruiker in te spelen.
EnglishIt could in fact stir up ill-feeling, resentment and a great deal of trouble quite unnecessarily.
Het zou zelfs, volkomen onnodig, tot gevoelens van verontwaardiging en wrok kunnen leiden en voor een hoop problemen kunnen zorgen.
EnglishThey wanted to stir up controversy.
Zij wilden de controverse verder opschudden.
EnglishLet's just stir that up a little bit.
EnglishWhy is it that we are trying, at all costs, to stir up a controversy which has already been settled, to the best possible advantage to everyone?
Waarom wil men tegen elke prijs een polemiek opnieuw leven inblazen die, gelukkig voor ons allemaal, al was beëindigd.
EnglishMr Prodi, if it was your intention to stir up a discussion about a reform of the Stability and Growth Pact, then you can count on my support.
Mijnheer Prodi, als het uw doel was om een discussie aan te jagen over een hervorming van het Stabiliteitspact dan heeft u mijn steun.
EnglishI disclaim all responsibility for the mistake, but I should like to stress that I have no wish to stir up controversy about it in Parliament.
Ik wijs elke verantwoordelijkheid voor deze fout van de hand, maar ik wil duidelijk zeggen dat ik weiger hiervan een polemiek te maken binnen het Parlement.
EnglishIn response to Mr Blak, I would like to say that, if we continue to stir up dust, we will not be benefiting anyone, least of all the European citizens.
In antwoord op de opmerkingen van de heer Blak zou ik willen zeggen dat wij niemand van dienst zijn als wij alsmaar stofwolken doen opwarrelen, en zeer zeker niet de Europese burger.
EnglishI do not believe it is for Europe to add fuel to the fire and stir up tensions even more when those concerned are evidently willing to engage in reconciliation.
Ik geloof niet dat het aan Europa is om olie op het vuur te gieten en de spanningen verder aan te wakkeren als er onder de betrokkenen blijkbaar een bereidheid tot verzoening is.
EnglishThey are telling fibs and trying to stir up the Eurosceptism that is latent in much of the British press and in parts of public opinion to their electoral advantage.
Ze spelden ons wat op de mouw, en om kiezers te winnen proberen ze de euroscepsis, die latent aanwezig is bij de Britse pers en bij delen van de publieke opinie, aan te wakkeren.
EnglishThis means that we need to stir up a debate in workplaces, in schools, at the dinner table and even amongst the peace-keeping soldiers we send abroad in the name of the UN.
Dat betekent dat we een debat moeten aanzwengelen op het werk, op school, in de huiskamer en zelfs onder de vredesstrijdkrachten die we namens de VN naar andere landen sturen.
EnglishFinally, we solemnly call for an end to the homophobic remarks that stir up hatred, especially when these condemnatory words are uttered by the highest State authorities.
Verder verzoeken we formeel om maatregelen ter bescherming van homoseksuelen tegen haatzaaiende taal, vooral wanneer die gebezigd wordt door de hoogste vertegenwoordigers van de staat.
EnglishOver the past weeks and months, though, much of what has been said and written about the services directive has been false, with deliberate attempts being made to stir up anxieties and prejudices.
De afgelopen weken en maanden is er evenwel veel verkeerds gezegd en geschreven over de dienstenrichtlijn, waarbij bewust met angsten en vooroordelen werd gespeeld.
EnglishIt is, therefore, vitally important, in my view, that the EU Member States should be well aware of how they need to behave in this connection so as not to stir up any distrust among the Americans.
Ik denk daarom dat het heel belangrijk is dat ook de lidstaten van de Europese Unie goed weten hoe ze zich in dit verband moeten gedragen om geen wantrouwen bij Amerika op te wekken.