EN

stock {noun}

volume_up
1. general
Directive 98 requires Member States to maintain a stock level of 90 consumption days.
Richtlijn 98 verplicht de lidstaten ertoe een voorraad van 90 consumptiedagen te handhaven.
At the moment, car manufacturers can specify how many stock vehicles dealers must display on their forecourts.
Autoproducenten kunnen nu bepalen hoeveel auto's de dealers in voorraad moeten hebben.
The increase in stock over the last two years does, in fact, indicate that there is a surplus.
En inderdaad, de stijging die de aanwezige voorraad de laatste twee jaar heeft doorgemaakt wijst op een overschot.
The New York Stock Exchange and Euronext have informed us that this transaction would not meet these thresholds.
De New York Stock Exchange en Euronext hebben ons laten weten dat deze transactie niet aan deze drempels zou voldoen.
You yourself could perhaps always go back to Crédit Lyonnais or to some multinational which hands out stock options.
U kunt misschien nog altijd terugkeren naar Crédit Lyonnais of een multinational die stock options biedt.
New York Stock Exchange
This reserve will amount to about 10 % of the launch and logistical stocks taken together.
Deze reserve bedraagt ongeveer 10% van de eerste-introductievoorraad en de normale voorraad samen.
stock (also: baton, cane, stick)
It's got a walnut stock, cobalt blue steel and a hair trigger.
Het heeft een wolnoten stok, Kobalt blauwe steel en een harde trekker.
stock (also: dossier, file, truce)
Those who buy eco-labelled fish also want to know that the stock is not threatened.
Wie vis met een milieukeurmerk koopt, wil er ook zeker van zijn dat het bewuste bestand niet bedreigd is.
The Council would call attention to the fact that the Northern stock is a biological concept.
De Raad wil eraan herinneren dat het noordelijke bestand een biologisch begrip is.
Het is op die manier dat men een bestand kweekt.
2. finance
stock (also: share)
You call them stock, or stock options, derivatives, mortgage-backed securities.
Je noemt ze aandelen, opties, derivaten, "mortgage-backed securities".
In some cases its shares are sold on the stock markets.
In sommige gevallen worden de aandelen ervan op de effectenbeurs verhandeld.
Nygma Tech stock is outselling Wayne Enterprises two to one.
De aandelen van Nygma Tech verkopen dubbel zo goed.
The reserves in those funds belong to their worker-members and must not be gambled away in games on the stock markets.
De activa van deze fondsen vormen het vermogen van de leden, van de werknemers en kunnen niet worden gebruikt voor gokspelletjes op de beurzen.
stock (also: capital)
In other words, the aim is to consolidate the stock exchange as a mechanism for concentrating capital and safeguarding a quick, easy profit for monopoly groups.
Een stevig geharnaste beurs wordt zo een ideaal instrument om kapitaal te bundelen en om de monopolisten aan makkelijke en snelle winsten te helpen.
3. business
And when they went IPO, their stock was at about 30 or 40 dollars and then plummeted, and it's never traded above 10.
Toen ze naar de beurs gingen, was het aandeel ongeveer 30 of 40 dollar waard en toen stortte het in, en het is nooit boven de 10 verhandeld.
The 12 % rise in the share value of Michelin in the days following the announcement shows what a cynical and deliberate manipulation of the stock market was involved here.
Uit de waardestijging met 12% van het aandeel Michelin in de dagen volgend op de aankondiging, blijkt een cynische en welbewuste manipulatie van de aandelenmarkt.
NL

stock {de}

volume_up
De New York Stock Exchange en Euronext hebben ons laten weten dat deze transactie niet aan deze drempels zou voldoen.
The New York Stock Exchange and Euronext have informed us that this transaction would not meet these thresholds.
U kunt misschien nog altijd terugkeren naar Crédit Lyonnais of een multinational die stock options biedt.
You yourself could perhaps always go back to Crédit Lyonnais or to some multinational which hands out stock options.
New York Stock Exchange

Context sentences for "stock" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBut the difference of a few years on stock-market valuations is obviously extreme.
Een paar jaar maken voor de beurswaardering natuurlijk een wereld van verschil.
EnglishThe stock exchanges are an example of a sector where that is very much needed.
De effectenbeurzen zijn een voorbeeld van een sector waar dat heel sterk nodig is.
EnglishHowever, we must take stock of them one day if we wish to rectify the situation.
Maar men zal ze toch eens onder ogen moeten zien als men de situatie wil verbeteren.
EnglishNegotiations are currently under way to form a genuine European stock exchange.
Momenteel worden onderhandelingen gevoerd om een echt Europese beurs op te richten.
EnglishI also think this is the time to take stock and draw conclusions for the future.
Dit is het moment om de balans op te maken en conclusies te trekken voor de toekomst.
EnglishAmendments Nos 6, 21 and 40 provide for the minimum stock system to be kept.
De amendementen 6, 21 en 40 zijn gericht op de handhaving van de minimumvoorraden.
EnglishI should first like to take stock of what we all have actually managed to achieve.
Ik ga eerst even kijken wat we nu eigenlijk bereikt hebben met zijn allen.
EnglishI'll tell you what I think about this and the stock market in a minute.
Ik zal jullie zo vertellen wat ik hierover denk in verband met de aandelenmarkt.
EnglishThere's also a weather goddess who controls a random stock market and random weather.
Er is ook een weergodin die de willekeur van de aandelenmarkten en het weer bepaalt.
EnglishEach country must also produce the stock of notes required for its own market.
Elk land moet eveneens de voor zijn markt benodigde bankbiljetten maken.
EnglishThe herring stock here - according to the scientists - is in a very good condition.
Volgens wetenschappers bevindt het haringbestand zich daar in een uitstekende toestand.
EnglishYou call them stock, or stock options, derivatives, mortgage-backed securities.
Je noemt ze aandelen, opties, derivaten, "mortgage-backed securities".
EnglishYet the same day Renault shares soared by 13 % on the Paris stock market.
Dezelfde dag echter steeg de koers van Renault op de Parijse beurs met 13 %.
EnglishWe are too proud to hand over Europe's interests lock, stock and barrel to Uncle Sam.
Wij zijn te trots om de Europese belangen integraal in handen te leggen van Uncle Sam.
EnglishThis time that would have immediate repercussions on stock market prices.
Dat zou dan deze keer onmiddellijk aan de beursnoteringen zijn af te lezen.
EnglishIn setting up monetary union no one has taken stock of these problems in any way.
Op het oplossen van deze problemen is men bij het van start gaan van de EMU niet voorbereid.
EnglishThere must also be a necessary reserve of key energy products in stock.
Er moeten ook noodvoorraden van de belangrijkste energieproducten worden aangehouden.
EnglishThis is required anyway for monitoring stock conservation measures.
Als controle op de instandhoudingsmaatregelen is dat in elk geval noodzakelijk.
EnglishThe Council would call attention to the fact that the Northern stock is a biological concept.
De Raad wil eraan herinneren dat het noordelijke bestand een biologisch begrip is.
EnglishNow, if we think about this in terms of the stock market, think about what happens.
Als we dit betrekken op de aandelenmarkt, bedenk dan wat er gebeurt.