EN

stop {noun}

volume_up
1. general
Europol and the STOP programme are instruments for combating trade in women.
Europol en het STOP-programma zijn instrumenten om de vrouwenhandel te bestrijden.
In all our treatments, the patient holds a stop sonication button.
Bij al onze behandelingen houdt de patiënt zelf een 'stop-de-sonicatieknop' vast.
We still do not know if the one-stop shopping procedure will be passed.
Wij weten nog steeds niet of de one-stop shopping procedure door zal gaan.
stop (also: station)
And next stop, perhaps only four or five days away is going to be East Africa.
En de volgende halte, misschien slechts vier of vijf dagen verder, is Oost-Afrika.
And this is the first stop along the line.
Dit is de eerste halte langs de lijn.
So the train is now pulling into the third stop along the 6 line.
De trein stopt nu aan de derde halte langs lijn 6.
There is no doubt that, as you said, Mr Solana, we should put pressure on Hamas to stop the violence and assassination attempts.
In ieder geval is het zaak, mijnheer de hoge vertegenwoordiger, om, zoals u hebt gezegd, druk uit te oefenen op Hamas om ervoor te zorgen dat er een einde komt aan het geweld en de aanslagen.
There are terrorists, full stop, in other words fanatics who, in their contempt for the dignity of the human person, are committing murderous attacks against innocent people.
Er zijn terroristen, punt uit, dat wil zeggen fanatici die uit minachting voor de waardigheid van de mens dodelijke aanslagen plegen tegen onschuldigen.
If Milosevic now refuses to withdraw the Yugoslavian army and his police troops on the grounds that the Albanians must first stop their terrorist attacks, he is confusing cause and effect.
Milosevic trekt zijn Joegoslavische leger en zijn politiemacht niet terug omdat hij beweert dat de Albanezen eerst hun terroristische aanslagen moeten staken, en verwisselt aldus oorzaak en gevolg.
stop (also: stage)
2. linguistics
NL

stop {de}

volume_up
Europol en het STOP-programma zijn instrumenten om de vrouwenhandel te bestrijden.
Europol and the STOP programme are instruments for combating trade in women.
Bij al onze behandelingen houdt de patiënt zelf een 'stop-de-sonicatieknop' vast.
In all our treatments, the patient holds a stop sonication button.
Wij weten nog steeds niet of de one-stop shopping procedure door zal gaan.
We still do not know if the one-stop shopping procedure will be passed.
Don't scream of I'll plug you
stop (also: stekker, plug, prop)

Context sentences for "stop" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe must put a complete stop to business contact, which also means no investment.
Zakelijke contacten moeten volledig worden stopgezet, dus ook geen investeringen.
EnglishMr President, I shall draw to a close so that you do not have to ask me to stop.
Mijnheer de Voorzitter, ik zal nu afsluiten zodat u me niet hoeft te onderbreken.
EnglishI will mention six of them, and I believe that we should more or less stop there.
Ik zal er zes noemen, en ik geloof dat men het daar min of meer bij moet houden.
EnglishAnd they can pinch them very tight and stop it, or you can have them wide open.
Die kunnen ze heel hard dichtknijpen en afsluiten, of je kunt ze wijd open laten.
EnglishSo, now they don't stop here, or even down here. ~~~ No, they turn across here.
Dus, nu stoppen ze niet hier, of zelfs maar hier, nee, ze gaan helemaal hierheen.
EnglishWell, they didn't stop there -- they localized it into 18 different languages.
Maar daarmee hield het niet op. ~~~ Ze pasten het aan in 18 verschillende talen.
EnglishAnd it ends up that you'd do swapping less times than you stop at a gas station.
En het blijkt dat je minder vaak zou verwisselen dan je nu stopt om te tanken.
EnglishAnd we also have to stop arguing that agricultural reform must not cost anything!
Wij mogen dan ook niet zeggen dat de hervorming van de landbouw niets mag kosten.
EnglishThe previous CITES conferences took the decision to stop protecting the elephant.
Op de vorige Cites-conferenties is besloten de olifant niet langer te beschermen.
EnglishWhen is the Commission going to stop doing this and suspend part of the payment?
Wanneer stopt de Commissie daarmee en schort zij de betaling voor een deel op?
EnglishThere must also be a stop to all nuclear tests and all research in this field.
Het zal ook moeten ophouden met alle kernproeven en met alle onderzoek terzake.
EnglishSo let us stop trying to hide behind a pointing finger and do something instead!
Laten wij derhalve niet doen alsof onze neus bloedt, maar maatregelen nemen.
EnglishThe European Union must stop standing by in silence as more and more people die.
De Europese Unie mag niet langer stilzwijgend toekijken hoe nog meer mensen sterven.
EnglishAnd next stop, perhaps only four or five days away is going to be East Africa.
En de volgende halte, misschien slechts vier of vijf dagen verder, is Oost-Afrika.
EnglishWhen he goes to work, he doesn't stop by to talk to anybody, he doesn't call.
Als hij gaat werken, stopt hij bij niemand voor een praatje. ~~~ Hij belt niet.
EnglishOne of the ways in which we could help is by trying to stop the brain drain.
Een van de manieren waarop wij kunnen helpen, is door te proberen de te stoppen.
EnglishBut whatever it is, animal experiments in the cosmetics sector must stop - and now!
Maar in elk geval moeten de dierproeven stopgezet worden - en wel onmiddellijk!
EnglishWe must educate people visiting the countryside to stop them from polluting it.
Dit is van belang, opdat de degenen die het platteland opzoeken het niet vervuilen.
EnglishYou couldn't deny -- if someone wanted to link to you, you couldn't stop them.
Wat we meedelen zijn koppelingen, dus moet je die koppelingen openbaar maken.
EnglishWe must avoid causing thousands of producers to stop producing sugar in Europe.
We moeten voorkomen dat duizenden producenten in Europa hun productie moeten staken.