"strange" translation into Dutch

EN

"strange" in Dutch

EN strange
volume_up
{adjective}

strange (also: alien, curious, extraneous, foreign)
volume_up
vreemd {adj.}
ET, Emission tradit is a strange unknown being from a strange unknown star.
" Emission Trading ", ET, een vreemd buitenaards wezen afkomstig van een afgelegen ster.
Madam President, this is a strange, uncomfortable and schizophrenic report.
Mevrouw de Voorzitter, dit is een vreemd, onaangenaam en gespleten verslag.
This machine is really strange, and one of the consequences is that people are weird.
Deze machine is echt vreemd en een van de gevolgen is dat mensen raar zijn.
strange (also: odd)
Well perhaps some rectangular pieces of plastic with strange symbols on them.
Misschien wat rechthoekige stukjes plastic met vreemde symbolen erop.
As another famous man, Jerry Garcia, said, "What a strange, long trip."
Een andere beroemde man, Jerry Garcia, zei: "Wat een vreemde, lange reis."
Other strange things have also been happening in the second reading by the Council.
Er zijn ook bij de tweede lezing in de Raad vreemde dingen gebeurd.
strange (also: odd)
volume_up
rare {adj.}
The old women in the village crossed themselves... and whispered crazy things, such strange things.
De oude vrouwen van 't dorp sloegen 'n kruis en fluisterden allerlei rare dingen.
Strange and wonderful things he would not otherwise have seen.
Rare en wonderlijke dingen, die hij anders niet gezien zou hebben.
I mean, it really is a strange inversion of reasoning.
Ik bedoel, het is echt een hele rare omgekeerde redenering.
strange (also: freaky, odd, peculiar)
volume_up
raar {adj.}
This machine is really strange, and one of the consequences is that people are weird.
Deze machine is echt vreemd en een van de gevolgen is dat mensen raar zijn.
It would indeed be strange, Mr President, if I could not speak my own language well.
Het zou wel raar zijn, Voorzitter, als ik mijn eigen taal niet goed zou spreken.
It would seem very strange to me to use inappropriate methods for rehabilitating people.
Ik zou het heel raar vinden als men verkeerde middelen gebruikt om iemand te redresseren.
strange (also: alien, external, foreign, overseas)
I cannot see the Commissioner here, which is very strange because he always comes to debates on foreign policy when he can.
Ik zie de commissaris niet, hetgeen mij ten zeerste verbaast aangezien hij de debatten over het buitenlands beleid steeds tracht bij te wonen.
Mr President, it is strange to hear all the talk about European defence when we do not even have a common European foreign policy.
Mijnheer de Voorzitter, het is merkwaardig wat er allemaal gezegd wordt over de Europese defensie terwijl de Unie niet eens een gemeenschappelijk buitenlands beleid heeft.
However, the way in which the EU military operation is taking shape in the Democratic Republic of Congo today is truly strange and odd to say the least.
Keer op keer dringt dit Parlement met resoluties aan op een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, opdat Europa een leidersrol op het internationale toneel op zich kan nemen.
strange (also: odd, peculiar, typical)
All this seems to me to be a little strange.
Ik vind dit allemaal toch maar wat eigenaardig.
If that were so, I would find it most strange.
Als dat zo is, zou ik dat eigenaardig vinden.
Isn't it strange to see that the United States first grew the economy, and then gradually got rich?
Is het niet eigenaardig om te zien dat de Verenigde Staten eerst hun economie deden groeien, en dan geleidelijk aan rijk werden.
strange (also: ignorant, obscure, unexplored, unknown)
This House is no stranger to the Kashmir issue.
Dit Parlement is niet onbekend met de kwestie-Kashmir.
strange (also: crazy, daffy, insane, mad)
volume_up
gek {adj.}
De motor maakt een gek geluid.
(Laughter) Now it may seem kind of strange that such a thing can actually be patented, but it does happen all the time.
(Gelach) Het mag dan gek lijken dat je daarvoor een patent kan krijgen, maar dat gebeurt de hele tijd.
strange (also: alien, foreign)
strange (also: curious, miraculous, odd, peculiar)

Synonyms (English) for "strange":

strange

Context sentences for "strange" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI find it somewhat strange that I heard so late about the report being withdrawn.
Ik vind het ietwat zonderling dat ik zo laat verneem dat het verslag is geschrapt.
EnglishBut all in all it is not strange that the Irish should feel harshly treated.
Maar al met al is het niet merkwaardig dat de Ieren zich slecht behandeld voelen.
EnglishStrange, Mr President, I do not think Mr Metten lives up to his fine words.
Merkwaardig, Voorzitter, ik denk dat die grote broek de heer Metten niet past.
EnglishI find this rather strange, but perhaps she has not yet said her last word.
Dat zou me verbazen, maar misschien heeft ze haar laatste woord nog niet gesproken.
EnglishIn all honesty, I find it a bit strange that Mrs Klaß did exactly that.
Ik vind het eerlijk gezegd wat merkwaardig dat collega Klaß dit nu heeft gedaan.
EnglishFor some strange reason, my name is missing from the register of attendance.
Om een onverklaarbare reden staat mijn naam niet op de aanwezigheidslijst.
EnglishBy chance, by a strange stroke of luck, we have the competent Commissioner here today.
Toevallig, door een speling van het lot, is de bevoegde commissaris vandaag aanwezig.
EnglishI think it is strange that these criteria did not gain a hearing at first reading.
Ik vind het merkwaardig dat deze criteria geen gehoor hebben gevonden bij de eerste lezing.
EnglishThey look like the lights of a strange ocean liner sailing on a frozen sea.
Het lijkt op het licht van een schip, wat over een bevroren zee vaart.
EnglishIt would be extremely strange if the European Parliament did not support this last request.
Het zou wel heel bizar zijn als het Europees Parlement dit verzoek niet zou steunen.
EnglishThere are still strange cases of people committing suicide while in police custody.
Nog steeds komen er mysterieuze zelfmoorden van gedetineerden voor.
EnglishAmendment No 15 to part II of the Christodoulou report is very strange.
Een heel merkwaardig geval is amendement 15 in sectie II van het verslag-Christodoulou.
EnglishWe like to have technology make us feel bad, for some strange reason.
We vinden het schijnbaar leuk als technologie ons een slecht gevoel geeft.
EnglishThis is very strange given that the administrative burden will be enormous.
Erg opmerkelijk want de administratieve lastendruk zal enorm zijn.
EnglishYou should realise that there is actually something strange in the Austrian internal situation.
Als we echter goed kijken, is er in Oostenrijk wel degelijk iets vreemds aan de hand.
EnglishThat has, in fact, been the strange situation up to the present time.
Overigens was dat wel de situatie waarin wij ons tot op heden bevonden.
EnglishSo, when you start to think about politicians, you've got to realize these are strange creatures.
Zodra je aan politici denkt moet je goed beseffen dat dat eigenaardige wezens zijn.
EnglishSecondly, we are dealing with a very strange kind of war here.
Een tweede zaak, wij hebben wel te doen met een zeer merkwaardig soort van oorlog.
EnglishIt is strange that Parliament sits and we cannot understand you.
Het is dus merkwaardig dat dit Parlement vergadert zonder dat wij u kunnen verstaan.
EnglishWhat was strange was that so many sectors were taken out of the scope of the 1993 directive.
Merkwaardig was wel dat er zoveel sectoren van de richtlijn van 1993 werden uitgezonderd.