EN stranger
volume_up
{noun}

stranger (also: foreigner)
But the simple act of kindness from a complete stranger will unstitch you."
Maar een vriendelijk gebaar van een volstrekte vreemde tornt je naden los."
And now you want me to give up this money and ship it to a stranger?
En nu wil jij dat ik dat geld opgeef en aan een vreemde geef?
The next project I want to show was given to me in an email from a stranger.
Het volgende project dat ik wil laten zien, was een idee dat me in een e-mail door een vreemde werd gegeven.
stranger (also: foreigner)
It's a social awkwardness like you're a stranger in a foreign land.
Sociale onhandigheid alsof je een vreemdeling bent in een vreemd land.
That is in itself also about avoiding being unduly restrictive towards the stranger simply because he or she is a stranger.
Wij mogen een vreemdeling geen beperkingen opleggen om de eenvoudige reden dat hij of zij vreemdeling is.
To treat strangers with suspicion is to threaten the whole of European society.
Als men de vreemdeling als verdachte beschouwt, dan bedreigt men de gehele Europese samenleving.
stranger (also: foreigner)

Synonyms (English) for "stranger":

stranger
strange

Context sentences for "stranger" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is true that this European Union is no stranger to illogical positions of this sort.
Het is waar dat deze Europese Unie een handje heeft van dit soort gebrek aan logica.
EnglishIt is almost even stranger that another important aspect is missing.
Het is bijna nog opmerkelijker dat het volgend aspect in het verslag totaal ontbreekt.
EnglishEven stranger was the explanation in committee as to why it did not do so.
Nog merkwaardiger was haar verklaring in de parlementaire commissie waarom dat niet is gebeurd.
EnglishIt is rumoured that you are no stranger to these countries yourself.
Ik heb gehoord dat u ook veel in deze landen rondreist.
EnglishBut Parliament is no stranger to these little power games either.
Maar ook het Parlement ontsnapt niet aan machtsspelletjes.
EnglishUnfortunately Europe, like every other area of the world, is no stranger to natural disasters.
Helaas heeft Europa, net als alle andere delen van de wereld, regelmatig te maken met nationale rampen.
EnglishAlthough disasters on a larger scale occur on other continents, Europe is no stranger to them either.
Op andere continenten gebeuren misschien wel ergere rampen, maar ook Europa blijft zeker niet gespaard.
EnglishIt would be much stranger if you did not allow them to go.
Het moest er nog bijkomen ook dat u hen dat zou verbieden!
EnglishEurope must continue to be a land which welcomes the stranger, but with strict regard for the law.
Europa moet een gastvrij stuk aarde blijven, een stuk aarde waar de wetten echter strikt worden gehandhaafd.
EnglishWell, life is stranger than fiction sometimes.
Nou, het leven is soms vreemder dan fictie.
EnglishBut what was stranger still -- and even I realized it at the time, as a nine-year-old child -- was that they stopped at all.
Maar wat nog vreemder was -- dat realiseerde ik me zelfs destijds, als negenjarig kind -- was dat ze überhaupt stopten.
EnglishStranger still, while the vessel was in Portuguese waters, it was watched at all times by two Portuguese Navy corvettes.
En dan werd het bewuste vaartuig ver van de Portugese kust ook nog eens voortdurend door twee korvetten van de Portugese marine bewaakt!
EnglishTerrorism is basically taking an innocent stranger and treating them as an enemy whom you kill in order to create fear.
Terrorisme is in wezen een onschuldige buitenstaander nemen en hem behandelen als een vijand die je wil doden met de bedoeling angst te creëren.
EnglishAnd then it got stranger.
EnglishThis is certainly an organisation that is no stranger to pressure from this House and, more specifically, from our Committee on Fisheries.
Deze aandacht is ongetwijfeld mede te danken aan de druk die wordt uitgeoefend door het Europees Parlement en, meer concreet, vanuit onze Commissie visserij.
EnglishBut it is even stranger still to draw up a budget within the framework of the interinstitutional agreement and the budget perspectives which we have.
Wat echter nog vreemder is dat wij een begroting moeten opstellen in het kader van bepaald Interinstitutioneel Akkoord en bepaalde begrotingsperspectieven.
EnglishIt's taking an innocent stranger and treating them as a friend whom you welcome into your home in order to sow and create understanding, or respect, or love.
Dat is een onschuldige buitenstaander nemen en hem behandelen als een vriend die welkom is bij je thuis met de bedoeling begrip te zaaien en te doen groeien, of respect of liefde.