"strengthened" translation into Dutch

EN

"strengthened" in Dutch

EN

strengthened {past participle}

volume_up
Secondly, the operational independence of UCLAF will be strengthened.
Ten tweede zal de operationele onafhankelijkheid van UCLAF worden versterkt.
The principles of subsidiarity and proportionality have also been strengthened.
Ook de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit zijn versterkt.
That is why dialogue between civilisations and cultures must be strengthened.
Daarom moet de dialoog tussen beschavingen en culturen worden versterkt.
The Commission's proposal is not sufficiently far-reaching and needs to be strengthened.
De voorstellen van de Commissie gaan niet ver genoeg en moeten aangescherpt worden.
The chemical and biological conventions could also be strengthened.
De afspraken over chemische en biologische wapens kunnen ook worden aangescherpt.
In December of that year these measures were strengthened.
In december van datzelfde jaar werden die maatregelen nog iets aangescherpt.

Context sentences for "strengthened" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishTheir influence on decisions taken by the social partners must be strengthened.
De vrouwen moeten de besluiten van de sociale partners sterker kunnen beïnvloeden.
EnglishThat is why dialogue between civilisations and cultures must be strengthened.
Daarom moet de dialoog tussen de beschavingen en de culturen worden versterkt.
EnglishThey have undoubtedly strengthened the proposal and also improved its quality.
Dit heeft ongetwijfeld geleid tot een krachtiger voorstel van een grotere kwaliteit.
EnglishUnless this sector is strengthened, we shall not achieve any real progress.
Zonder versterking van deze sector zullen we niet werkelijk vooruit kunnen komen.
EnglishThe Finnish Presidency has strengthened relations between the Union and Turkey.
Het Finse voorzitterschap heeft de betrekkingen tussen de Unie en Turkije verstevigd.
EnglishIf that is to be possible, Parliament must be strengthened in its key functions.
Om dat mogelijk te maken, moeten de sleutelfuncties van het Parlement worden versterkt.
EnglishI believe that the democratic principle has also been decisively strengthened.
Het democratische beginsel is mijns inziens in belangrijke mate verstevigd.
EnglishThe committee's amendments have strengthened the text quite considerably.
Door de amendementen van de commissie is de inhoud van de tekst sterk verbeterd.
EnglishSimilarly, the EU's capability for independent action should be strengthened.
Zo wordt ook het vermogen van de Europese Unie vergroot om zelfstandig op te treden.
EnglishThe end result is that the coordinators ' roles and independence are strengthened.
Ten slotte worden de functies en de onafhankelijkheid van de coördinatoren uitgebreid.
EnglishThe position of crime victims ought therefore to be strengthened on a number of levels.
De positie van slachtoffers moet derhalve op meerdere vlakken verbeterd worden.
EnglishThe Committee on the Environment was of the opinion that it should be strengthened.
De Milieucommissie is dan ook van mening dat deze doelstelling moet worden versterkt.
EnglishThe principles of subsidiarity and proportionality have also been strengthened.
Ook de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit zijn versterkt.
EnglishAnd the monitoring of financial stability in the EU will be similarly strengthened.
Tevens wordt de bewaking van de financiële stabiliteit in de EU versterkt.
EnglishThe Council's authority is strengthened to the detriment of the Commission's.
De autoriteit van de Raad wordt groter ten koste van die van de Commissie.
EnglishSupport should be channelled through strengthened producer organisations.
Steun dient via sterker gemaakte producentenorganisaties te worden verschaft.
EnglishYou provided an immense service to the environment and strengthened European influence.
U hebt het milieu een enorme dienst bewezen en de Europese invloed versterkt.
EnglishResearch policy needs to be strengthened, and we need a knowledge-based economy.
Het onderzoeksbeleid moet worden versterkt en onze economie moet op kennis gebaseerd zijn.
EnglishOn 8 June, Parliament voted for ‘ a significantly strengthened LIFE + programme’.
Op 8 juni heeft het Parlement voor een ` aanzienlijk versterkt LIFE+-programma ' gestemd.
EnglishThat is why dialogue between civilisations and cultures must be strengthened.
Daarom moet de dialoog tussen beschavingen en culturen worden versterkt.

Synonyms (English) for "strengthened":

strengthened
English