EN

submissive {adjective}

volume_up
submissive (also: humble, obsequious)
submissive

Context sentences for "submissive" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English• the joint arrangements for setting up governments submissive to imperialism,
* de onderlinge afspraken voor het aan de macht brengen van regeringen die zich onderwerpen aan het imperialisme;
EnglishWe ought not to be so superficial and submissive in our dealings with this issue.
Wij mogen dit probleem niet op oppervlakkige of willekeurige wijze aanpakken, want daar is het veel te ernstig voor.
EnglishThis really is unilateral trade where Europeans are playing the role of the'submissive colony '.
Het betreft hier echt een unilaterale handelsstroom waarbij Europa de rol van " onderworpen kolonie " speelt.
EnglishI seize command by physical prowess, and I keep it by beating my chest, and you make submissive gestures.
Ik grijp de macht door fysieke kracht, ik houd ze door op mijn borst te trommelen en jullie gaan dan onderdanige gebaren maken.
EnglishThe interests of human beings, of the citizen, are non-existent, because the citizen is just an uneducated consumer and therefore submissive.
Het menselijk belang en het belang van de burger speelt geen enkele rol: hij is slechts een domme en dus onderworpen consument.
EnglishWe should very much like the framework to be less submissive and the strategic moderations and corrections to be more forthright.
We zouden het echter op prijs stellen als het verslag iets minder volgzaam was en een grotere nadruk zou leggen op moderatie en strategische correcties.
EnglishIt limits the number of monks and uses exile as a punishment, especially for anyone who is not suitably submissive.
De regering beperkt het aantal monniken en gebruikt verbanning als strafmaatregel, met name voor degenen die niet genoeg naar de pijpen van de autoriteiten willen dansen.
EnglishViolence against women cannot be eliminated without addressing the factors that contribute, directly or indirectly, to women being in a submissive position.
Geweld tegen vrouwen kan niet worden uitgebannen zonder de factoren te bestrijden die er direct of indirect toe bijdragen dat vrouwen tot voorwerp van onderwerping worden gemaakt.
EnglishHere you see submissive gestures from two members of very closely related species.
Hier zie je onderdanige gebaren van twee leden van een zeer verwante soort -- maar gezag bij mensen steunt niet zozeer op macht en brutaliteit als bij andere primaten.
EnglishThe aim is to have a submissive Council that can be turned into an agency which will judge infringements of human rights with partiality and against the criterion of imperialist ambitions.
Men wil de raad kunnen manipuleren en daarvan een instantie maken die de schendingen van de mensenrechten eenzijdig, uitgaande van de imperialistische belangen, beoordeelt.
EnglishHow can one distinguish a donation that is voluntary and altruistic from one that is forced or coerced from, for example, a submissive spouse, an in-law, a servant, a slave, an employee?
Hoe kan men een vrijwillige, altruïstische donatie onderscheiden van een gedwongen donatie door, bijvoorbeeld, een onderworpen echtgenoot, schoonfamilie, een dienaar, een slaaf, een werknemer?

Synonyms (English) for "submissive":

submissive
submission