EN

subordinated {adjective}

volume_up
subordinated

Context sentences for "subordinated" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI also think that this debate is too serious to be subordinated to domestic policy.
Overigens vind ik dit debat veel te ernstig om er binnenlandse politiek van te maken.
EnglishAnd those decisions will be subordinated to the wishes of the government.
Die uitspraken zullen bovendien altijd onderworpen zijn aan de wensen van de regering.
EnglishIt is not right that everything should be subordinated to a single world power.
Het is niet goed dat een enkele wereldmacht alles overheerst.
EnglishA court which is subordinated to the will of usurpers is still called a court.
Een rechtbank die ondergeschikt is aan de wil van een dictator noemen we nog steeds een rechtbank.
EnglishThese higher interests cannot be subordinated to the momentary vagaries of politicians.
Deze hogere belangen kunnen niet ondergeschikt worden gemaakt aan kortstondige grillen van politici.
EnglishSafety is subordinated to the way in which civil aviation is currently being organised.
De veiligheid wordt ondergeschikt gemaakt aan de manier waarop de burgerluchtvaart nu georganiseerd is.
EnglishMr President, we have in fact observed that, everywhere in the world, women are the subordinated sex.
Mijnheer de Voorzitter, wij hebben vastgesteld dat vrouwen overal ter wereld het ondergeschikte geslacht zijn.
EnglishThe primacy of the safeguarding of human rights is subordinated to other important considerations.
Het primaat van de bescherming van de mensenrechten wordt ondergeschikt gemaakt aan andere belangrijke overwegingen.
EnglishThe Lisbon Agenda has too often been subordinated to the Paris Agenda or the Berlin Agenda or the London Agenda.
De Lissabon-agenda is te vaak opzij geschoven ten behoeve van de agenda van Parijs, Berlijn of Londen.
EnglishThe Nakame goup is subordinated to the Musashi group.
De Nakame groep is onderdanig aan de Musashi groep.
EnglishThe truth is that human rights are still too often subordinated to commercial and other interests of Member States.
De waarheid is dat mensenrechten nog te vaak ondergeschikt zijn aan commerciële en andere belangen van lidstaten.
EnglishThis is all the truer as the Commission's decision was not even subordinated to specific labelling.
Het mooiste bewijs daarvan is dat het besluit van de Commissie werd genomen zonder dat er sprake was van een specifieke etikettering.
EnglishWhatever international obligations we have I believe should be subordinated to that constitutional right.
Alle internationale verplichtingen die wij hebben, moeten mijns inziens ondergeschikt worden gemaakt aan dit grondwettelijke recht.
EnglishWhen it comes to practical action, citizens ' rights are subordinated to the interests of private enterprise.
Wanneer het om concrete daden gaat, staan de rechten van de burgers op de achtergrond, ten voordele van de economische belangen van de industrie.
EnglishFurthermore this pledge was confirmed by the 1989 referendum, under which national decisions are subordinated to supranational decisions.
Bovendien is ze gebonden door het referendum van 1989, dat de nationale beslissingen aan de supranationale ondergeschikt maakt.
EnglishFar from sticking rigidly to principles and to ideological points of view, everything should be subordinated to the great goal of the war on poverty.
Los van alle dogmatiek en ideologie hoort alles ondergeschikt te zijn aan het ene grote doel van de armoedebestrijding.
EnglishThere are areas such as the environment and the fight against fraud which should however be subordinated to the subsidiarity principle.
Er zijn gebieden, zoals bijvoorbeeld het milieu of de fraudebestrijding, die ondergeschikt dienen te blijven aan het subsidiariteitsbeginsel.
EnglishWe are not the caretakers of an unbridled competitive ideology in which policies are subordinated and attuned to these interests.
Wij zijn geen gepatenteerde verdedigers van een ongebreidelde mededingingsideologie, die haar politiek aan deze belangen ondergeschikt maakt en aanpast.
EnglishBusiness interests that result in intensive contact with East Asia must be subordinated to the combating and containment of this disease.
Zakelijke belangen die leiden tot een intensief contact met Oost-Azië, dienen ondergeschikt te zijn aan het tegengaan en indammen van deze ziekte.
EnglishIn a society where everything is subordinated to a free market and worldwide competition, companies have now become a commodity.
In een samenleving waarin alles ondergeschikt wordt gemaakt aan een vrije markt en aan concurrentie op wereldschaal zijn bedrijven nu handelswaar geworden.

Synonyms (English) for "subordinate":

subordinate
subordination
subordinate clause