EN

substantial {adjective}

volume_up
Different institutions are aiming to gain substantial increases in the number of posts.
Verschillende instellingen proberen hun personeel aanzienlijk uit te breiden.
Sometimes the increases are substantial, as in the case of research and development.
Soms zijn die verhogingen aanzienlijk, zoals in het geval van onderzoek en ontwikkeling.
With this proposal we would see a substantial reduction in that fraction of emissions.
Met dit voorstel kunnen we dat percentage aanzienlijk terugbrengen.
substantial
My second concern is that the cost to transport will rise by a substantial amount.
Mijn tweede zorg is dat de kosten voor vervoer substantieel zullen stijgen.
Our offer is therefore substantial, measured and credible.
Ons aanbod is dan ook substantieel, meetbaar en geloofwaardig.
Substantial appears to mean 30 % here, but this cannot be made explicit in the text itself.
Substantieel blijkt hier 30% te betekenen, maar dat mag niet in de tekst zelf worden opgenomen.
substantial (also: significant)
The asteroids are a substantial amount of real estate, but not very large.
De asteroïden vormen samen een behoorlijke massa vastgoed, maar niet zo'n grote massa.
Two years ago, however, the bubble burst, causing substantial collateral damage.
Twee jaar geleden is de zeepbel uit elkaar gespat - en dat heeft her en der behoorlijke schade aangericht.
In other words, have an evolving process but still ensure that there are substantial obligations in respect of minimum directives.
Met andere woorden, een levende praktijk maken maar toch wel met behoorlijke verplichtingen voor minimumrichtlijnen.
substantial (also: consequential)

Context sentences for "substantial" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt has also received substantial support from the cigars and cigarillo industry.
De wijziging krijgt ook veel steun van de producenten van sigaren en cigarillo's.
EnglishSecondly, starch potato cultivation requires substantial special investments.
ten tweede vergt de teelt van zetmeelaardappelen zware specifieke investeringen.
EnglishThe people of Europe have a right to expect substantial progress in this area.
De Europese burgers verwachten terecht substantiële vooruitgang op dit gebied.
EnglishAre these merely drops in the ocean or do they make a substantial contribution?
Zijn dit druppels op een gloeiende plaat of is het juist een substantiële bijdrage?
EnglishA substantial number of MEPs should form part of the college of Commissioners.
De Commissie moet voor een groot deel uit leden van het Europees Parlement bestaan.
EnglishCooperation with the former Yugoslavia has also been allocated substantial funding.
Ook voor de samenwerking met exJoegoslavië zijn aanzienlijke middelen uitgetrokken.
EnglishWe have to continue to have our substantial development needs looked after post-1999.
Ook na 1999 moet op onze fundamentele ontwikkelingsbehoeften worden ingespeeld.
EnglishTaken together with Amsterdam, we will have a substantial increase in legislation.
Met het Verdrag van Amsterdam zullen wij aanzienlijk meer wetgevende rechten hebben.
EnglishMy second concern is that the cost to transport will rise by a substantial amount.
Mijn tweede zorg is dat de kosten voor vervoer substantieel zullen stijgen.
EnglishThe rich countries must ease their burden of debt by a substantial amount.
De rijke landen moeten overgaan tot een substantiële verlichting van de schulden.
EnglishSince the beginning of the Doha round, the EU has undergone substantial CAP reform.
Sinds het begin van de Doha-ronde, is het GLB van de EU ingrijpend hervormd.
EnglishI am bound to say that this would lead to a substantial delay in future recruitments.
Dit zou echter leiden tot een aanzienlijke vertraging in toekomstige aanwervingen.
EnglishHow is that going to protect dealers who already have a substantial investment?
Hoe beschermt dat de dealers die al een aanmerkelijke investering hebben?
EnglishSubstantial areas of airspace continue to be barred to any but military traffic.
Als vanouds blijven grote delen van het luchtruim geblokkeerd voor militaire doeleinden.
EnglishThe Council has made a number of substantial reductions in the draft budget.
De Raad heeft een aantal forse kortingen in de ontwerpbegroting aangebracht.
EnglishWithout political dialogue it will be clear that substantial progress is impossible.
Zonder een politieke dialoog zal blijken dat substantiële vooruitgang onmogelijk is.
EnglishIt went through the Committee on Budgets with quite a substantial majority.
Het verslag is in de Begrotingscommissie met een vrij grote meerderheid aangenomen.
EnglishMr Friedrich is putting forward an ambitious, long and substantial resolution.
De heer Friedrich stelt een ambitieuze, uitvoerige en degelijke ontwerpresolutie voor.
EnglishDifferent institutions are aiming to gain substantial increases in the number of posts.
Verschillende instellingen proberen hun personeel aanzienlijk uit te breiden.
EnglishAccording to studies by the International Monetary Fund, very substantial.
Behoorlijk groot, zo blijkt uit het onderzoek van het Internationaal Monetair Fonds.

Synonyms (English) for "substantial":

substantial
substantiation