"subtle" translation into Dutch

EN

"subtle" in Dutch

EN

subtle {adjective}

volume_up
And those genes are interesting, but they're very subtle.
Die genen zijn interessant, maar ze zijn heel subtiel.
But pollen forensics can be very subtle.
Maar forensisch pollenonderzoek kan subtiel zijn.
The phrase "God is subtle" appears again and again, and indeed, the whole of the Koran is far more subtle than most of us have been led to believe.
De uitdrukking "God is subtiel" verschijnt telkens en telkens weer.

Context sentences for "subtle" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSo, some societies, for subtle environmental reasons, are more fragile than others.
Dus, ~~~ sommige beschavingen zijn door subtiele milieufactoren fragieler dan andere.
EnglishYou don't notice the subtle changes in the amplitude that we impress onto this light bulb.
Je merkt de subtiele veranderingen in de amplitude niet die we deze lamp opleggen.
EnglishMr Sturdy, who is very intelligent and very subtle, tries to mask this problem.
De heer Sturdy, die intelligent en zeer schrander is, probeert het probleem te verdoezelen.
EnglishYou're just in there, watching the incredible, subtle changes of color in the sky.
Je bent gewoon daar, en kijkt naar de ongelooflijke, subtiele veranderingen van kleur in de lucht.
EnglishMr Hume spoke about the institutional framework and its extraordinarily subtle formula.
De heer Hume sprak over het institutionele kader en de buitengewoon subtiele formule daarvan.
EnglishSubtle maneuvering of the hands is required to perform delicate tasks like this.
Fijne motoriek is nodig om zo'n delicate taak te vervullen.
English(Laughter) So it's cute, but it's also like a subtle channel of conveying information, right?
(Gelach) Al met al is het een leuke, maar ook subtiele manier om informatie over te brengen.
EnglishBut I'd like to describe to you a more subtle kind of diversity and tell you about the ants.
Maar ik zou jullie graag een meer subtiele soort diversiteit beschrijven, namelijk de mieren.
EnglishWell, primarily that there is a subtle knowledge that we can connect with the world.
In de eerste plaats dat er een subtiele kennis is waarmee we in verbinding kunnen komen met de wereld.
EnglishIntellectually, the teacher that I am, or that I remain, understands this subtle distinction.
Verstandelijk gezien begrijpt de leraar die ik ben, of die ik altijd zal blijven, deze subtiliteit.
EnglishCould you explain this attitude, which corresponds perhaps to a particularly subtle strategy?
Kunt u die uitspraken, die misschien een uiterst subtiele strategie weerspiegelen, nader toelichten?
EnglishI am sure that the European Union will be far more subtle than this.
Ik ben ervan overtuigd dat de Europese Unie veel subtieler te werk zal gaan dan hier wordt gesuggereerd.
EnglishActually, the answer is more nuanced and subtle than that.
Eigenlijk is het antwoord genuanceerder en subtieler dan dat.
EnglishAnd that means it's harder for us to pay attention to the quiet, the subtle, the understated.
Dat betekent dat het moeilijker wordt voor ons om aandacht te geven aan de rust, het subtiele, het ingetogene.
EnglishThe rapporteur’ s amendment aimed at drawing this subtle distinction in the report is therefore necessary.
Het amendement van de rapporteur om deze nuance in het verslag aan te brengen, is dan ook noodzakelijk.
EnglishAnd those genes are interesting, but they're very subtle.
Die genen zijn interessant, maar ze zijn heel subtiel.
EnglishIt can ignore that constant light, because all the receiver's interested in are subtle changes.
Hij kan dat constant licht negeren omdat de ontvanger alleen maar geïnteresseerd is in die subtiele veranderingen.
EnglishAnd this difference between the self and the other focus can be very subtle.
Laatst zat ik mijn belastingformulieren in te vullen en op het punt waar ik al mijn schenkingen opnoemde kreeg ik een openbaring.
EnglishThey are after all more subtle and sophisticated.
Zij zijn tenslotte ook subtieler en verfijnder van opzet.
EnglishThe receiver will convert these little, subtle changes in the amplitude that we create there into an electrical signal.
De ontvanger zal de kleine, subtiele veranderingen in de amplitude omzetten in een elektrisch signaal.

Synonyms (English) for "subtle":

subtle