"to succeed" translation into Dutch

EN

"to succeed" in Dutch

EN

to succeed [succeeded|succeeded] {verb}

volume_up
It must succeed and it will succeed because it is right and proper.
De eenwording moet slagen en zal ook slagen, omdat dat goed en zinvol is.
The European Commission is tackling these deadlines with a desire to succeed.
De Europese Commissie bekijkt de geplande projecten met de wil om te slagen.
The Chinese régime's objective of breaking this movement will not succeed.
Het Chinese regime zal niet slagen in zijn doelstelling deze beweging te breken.
Without European measures, our fifteen governments will not succeed individually.
Zonder Europese maatregelen zal het onze vijftien regeringen afzonderlijk niet lukken.
It is quite simply vital that we succeed in restoring consumer confidence.
Het moet toch zeker lukken om het vertrouwen van de consument terug te winnen.
That is not to say that they might not succeed in future.
Dat wil niet zeggen dat het in de toekomst niet toch nog zou kunnen lukken.
to succeed (also: to finish)
A second aspect, Mr President-in-Office, is that we shall not succeed on our own.
Een tweede aspect is, mijnheer de Raadsvoorzitter, dat wij het niet in ons eentje zullen klaarspelen.
Wij zullen het klaarspelen, daarvan ben ik overtuigd.
This is our continent, an ancient continent endlessly renewing itself, and nobody will succeed in dividing us.
Ons continent, een oud continent, is er steeds weer in geslaagd zichzelf te vernieuwen en niemand zal het klaarspelen tweespalt tussen ons te zaaien.
If railways succeed in doing all that, they will succeed in giving themselves a full and prosperous future.
Als de spoorwegen op al deze punten slagen, zullen zij er ook in slagen voor zichzelf een volwaardige en voorspoedige toekomst te scheppen.
If we do succeed in establishing all the legal bases for this new instrument by the end of this October, this really will be a record performance.
Als wij er werkelijk in slagen voor eind oktober alle rechtsgrondslagen voor dit nieuwe instrument te verkrijgen, zou dat een formidabele prestatie zijn.
If we do not have structures firmly established before enlargement, well-tested and tried, there will be no chance of enlargement succeeding.
Als er geen duidelijke structuren worden opgezet voor de uitbreiding, die goed zijn getest en die wel zijn bevonden, dan is er geen enkele kans op slagen voor de uitbreiding.
to succeed

Context sentences for "to succeed" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI believe that this is necessary if we are to succeed in the challenge before us.
Dat is naar mijn mening noodzakelijk om de onderhavige uitdaging aan te kunnen.
EnglishThe team is Europe, and we all need to combine our efforts in order to succeed.
Het team is Europa en we moeten al onze krachten bundelen om succes te boeken.
EnglishAnd the more they succeed and the more power they have, the more unhappy they are.
En hoe meer succes ze hebben en hoe meer macht ze hebben, hoe ongelukkiger ze zijn.
EnglishIndeed, we did partly succeed in this when it came to the vote in committee.
In zoverre hebben we tijdens de stemming in de commissie ten dele succes geboekt.
EnglishIt is nevertheless too early to assess how well their intentions will succeed.
Het is echter nog te vroeg om de doeltreffendheid van deze voornemens te beoordelen.
EnglishIt is not the French Presidency that is going to succeed or fail in Nice.
In Nice gaat het niet om het succes of het falen van het Franse voorzitterschap.
EnglishThis enlargement cannot succeed unless the institutional framework is adapted.
Deze uitbreiding maakt een institutionele aanpassing absoluut noodzakelijk.
EnglishThey did not succeed, but they have nonetheless weakened the resolution.
Ze zijn daar niet in geslaagd, maar toch hebben ze de ontwerpresolutie verzwakt.
EnglishThe strategy is right but the details have to be right as well to really succeed.
De strategie klopt, maar om alles goed te laten verlopen moet de invulling ook kloppen.
EnglishI therefore hope this proposal will not succeed for one reason or another.
Ik hoop dan ook dat dit amendement op de een of andere manier verworpen wordt.
EnglishIt is very important for all of us that we make a programme like that succeed.
Het is voor ons allen van groot belang dat een dergelijk programma slaagt.
EnglishIt has shown that it has the power to encourage disabled athletes to succeed.
Een ander feit is dat sport voor gehandicapten grensverleggend kan werken.
EnglishHow well this is to succeed depends on the efforts of the ECB's directors.
De waardering voor het bestuur van de ECB is afhankelijk van hoe men hierin slaagt.
EnglishBoth groups, however, have one thing in common: they want the eco-label to succeed.
Beide groepen hebben echter één ding gemeen: zij willen dat deze keur een succes wordt.
EnglishIf we succeed in establishing this principle, we shall have taken a notable step forward.
Als het ons lukt dat idee door te drukken, zetten we al een forse stap vooruit.
EnglishThey did not succeed in this case either, but the young man's left leg had to be amputated.
Ook hij heeft de aanslag overleefd, maar hij heeft wel zijn linkerbeen verloren.
EnglishWe will certainly succeed in carrying off the vote for first reading without difficulty.
Wat de stemming over de eerste lezing betreft: die zal probleemloos verlopen.
EnglishIf we succeed in this then perhaps we will be better off in a few years ' time!
Als wij dat doen, staan wij er over enkele jaren misschien beter voor.
EnglishThe inclusion of such an article in the text did not succeed for legal reasons.
Het is om juridische redenen niet gelukt een dergelijk artikel aan de tekst toe te voegen.
EnglishI do not think that there is any other way in which we shall succeed in doing this.
Ik geloof niet dat we op een andere wijze ook maar iets kunnen bereiken.