EN

to suggest [suggested|suggested] {verb}

volume_up
In addition, they suggest some interesting lines of approach for the future.
Bovendien doen zij interessante voorstellen voor de toekomst.
I would therefore suggest that the rapporteur be given the floor again.
Daarom zou ik willen voorstellen de rapporteur nog eens aan het woord te laten.
I should like to suggest that the Commission sets the year 2000 as a target date.
Ik zou willen voorstellen dat de Commissie daarvoor het jaar 2000 als streefdatum hanteert.
It is irresponsible for anyone to suggest that this is in the interests of consumers.
Het is onverantwoordelijk te suggereren dat dit in het belang is van de consumenten.
Experiments suggest that lightning could be the next GPS.
Experimenten suggereren dat bliksem de eerstvolgende gps zou kunnen zijn.
This is not like counterfeit products, as another speaker tried to suggest.
Het gaat hier niet om nagemaakte producten, zoals een andere spreker probeerde te suggereren.
If so, could he suggest how one might go about implementing it?
Zo ja, kan hij aangeven hoe men te werk zou kunnen gaan om zo'n stelsel te implementeren?
But real unemployment is far higher in the new Federal German Länder in particular than the statistics suggest.
De reële werkloosheid is vooral in de nieuwe Duitse deelstaten veel hoger dan de statistieken aangeven.
Since Mr Martin has indicated that he intends to raise this again tomorrow, I suggest that he follows that procedure.
Aangezien de heer Martin heeft aangegeven dit morgen opnieuw aan de orde te willen stellen, stel ik hem voor die procedure te volgen.
He then went on to follow the charge by suggesting that our Presidency proposals were framed by national egotism.
Vervolgens ging hij verder met zijn aanval door te suggereren dat de voorstellen van ons voorzitterschap zijn ingegeven door nationaal egoïsme.
Mr President, as you suggested this may seem something of an obscure and even idiosyncratic issue to reach the floor of the European Parliament.
Mijnheer de Voorzitter, zoals u al heeft aangeduid, is dit voor het Parlement een onbekend en ook heel individueel vraagstuk.
One of the things I have done is to suggest some specific areas where research is needed, where the scientific information is simply not available at the moment.
Zo heb ik een aantal specifieke gebieden aangewezen waar op dit ogenblik eenvoudigweg geen wetenschappelijke informatie voorhanden is en verder onderzoek nodig is.
I have suggested that the European Court of Justice should continue to be the appointed institution to turn to as a last resort with complaints in these matters.
Als laatste instantie heb ik voorgesteld dat het Europese Hof van Justitie het aangewezen instituut moet blijven en zijn wanneer men klachten heeft over deze zaken.
to suggest (also: to express)
I heard Mrs Malmström suggest that we should, as it were, draw it to a close.
Ik heb mevrouw Malmström in zekere zin horen opperen er een einde aan de maken.
As I understand it, they are suggesting a European conference, which is the enlargement process, with a side helping of extra political support for Turkey.
Naar ik begrijp opperen ze een Europese Conferentie, waarin het uitbreidingsproces gestalte krijgt, met zijdelingse hulp in de vorm van politieke steun voor Turkije.
to suggest (also: to prompt)
to suggest (also: to indicate)
We reject initiatives which suggest that something is being done but which lack any real substance.
We verwerpen al die initiatieven die de indruk wekken dat we iets doen, maar geen werkelijke inhoud hebben.
Ultimately, you are trying to suggest that, with these decisions, you are going to make nuclear energy in Europe safe.
Per slot van rekening wilt u de indruk wekken dat u met deze besluiten de kernenergie in Europa veilig gaat maken.
The pyrrhic victory gained by the Commission must not suggest that Europeans complacently accept practices and principles that are so radically opposed to international law.
De Pyrrusoverwinning van de Commissie moet inderdaad niet de indruk wekken dat de Europeanen zich schikken in praktijken en principes die zo radicaal tegen het internationale recht indruisen.

Context sentences for "to suggest" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI suggest that you take up that matter with the President-in-Office of the Council.
Ik stel voor dat u die kwestie voorlegt aan de fungerend voorzitter van de Raad.
EnglishI would also suggest that perhaps we could organise groups of Members to go round.
Misschien kunnen we het zo organiseren dat de leden in groepen worden rondgeleid.
EnglishMrs Mosiek-Urbahn does, however, suggest a number of amendments at second reading.
Mevrouw Mosiek-Urbahn stelt in tweede lezing toch een aantal amendementen voor.
EnglishI heard Mrs Malmström suggest that we should, as it were, draw it to a close.
Ik heb mevrouw Malmström in zekere zin horen opperen er een einde aan de maken.
EnglishI suggest you go and ask the Patriarch of the Orthodox Church, Patriarch Bartholomew.
Praat u eens met de patriarch van de Orthodoxe Kerk, met patriarch Bartholomeüs.
EnglishPerhaps we could suggest that they have a little Viagra as well as a little Prozac.
Het is misschien geen gek idee hen naast Prozac ook eens wat Viagra toe te dienen.
EnglishI could take the easy option and suggest that we vote 'no ' as we did last time.
Ik zou het mij gemakkelijk kunnen maken en zeggen: laten wij zoals toen tegenstemmen.
EnglishI suggest it is a step too far and one that nation states should rightly resist.
Ik vind dit echt een stap te ver, en iedere natiestaat moet zich hiertegen verzetten.
EnglishIt actually goes way back, and what I want to suggest is it goes a long way back.
Het begint lang geleden. ~~~ En wat ik suggereer is dat het heel lang geleden begint.
EnglishIt has not yet come that far, but I think that it has come further than you suggest.
Dan is het nog niet zo ver, maar ik ben van mening dat het al veel verder is.
EnglishWell I'm here to suggest there's a better way, that less might actually equal more.
Mijn suggestie is dat er een betere manier is, dat minder echt meer zou kunnen zijn.
EnglishAnd, as the name might suggest, it is found pretty much around the world.
En, zoals de naam suggereert, wordt het vrijwel overal ter wereld aangetroffen.
EnglishI want to suggest that there's three things that help us to make our peace with regret.
Ik stel voor dat er drie manieren zijn die ons helpen vrede te sluiten met spijt.
EnglishI would also like to suggest that you read your own regulation again, Commissioner.
Mijnheer de commissaris, zou u alstublieft uw eigen verordening nog eens willen lezen?
EnglishI suggest that only the dishonest ones stand to gain from this Commission proposal.
Alleen die laatste bedrijven zullen baat hebben bij dit Commissievoorstel.
EnglishMay I suggest to the Commissioner that this is a remarkable admission to make.
Ik wil de commissaris erop wijzen dat dit een opmerkelijke bekentenis is.
EnglishMr Kreissl-Dörfler suggest that we really should be focussing on other problems.
De heer Kreissl-Dörfler is van mening dat we ons met andere problemen moeten bezighouden.
EnglishIt is irresponsible for anyone to suggest that this is in the interests of consumers.
Het is onverantwoordelijk te suggereren dat dit in het belang is van de consumenten.
EnglishI would suggest three points that could facilitate communication with the citizen.
Ik stel dan drie punten voor die de communicatie met de burger kunnen vergemakkelijken.
EnglishI would only suggest to my colleagues that they should not be so over-sensitive.
Ik wil mijn collega's echter aanraden om niet zo teergevoelig te zijn.

Synonyms (English) for "suggestion":

suggestion