EN

superior {adjective}

volume_up
superior (also: top notch)
Obviously the superior race, having the man-animal chauffeur.
Een superieur ras dat zich laat rijden door het beestmens.
Are there things about the universe that are, in principle, ungraspable by any mind, however superior?
Zijn er zaken in het heelal die, in principe, onvatbaar zijn voor elke intelligentie, hoe superieur ook?
OK, so, I initially felt really superior to these boys, and smug in my more conventional faith.
OK, dus eerst voelde ik mij echt superieur aan deze jongens, en zelfvoldaan in mijn meer conventionele geloof.
The aim is life-long learning; to produce a new type of specialist graduate equipped with superior rural development, advisory and management skills.
Het doel is levenslang leren; een nieuw soort gespecialiseerde academicus voort te brengen met voortreffelijke vaardigheden op het gebied van plattelandsontwikkeling, advisering en management.

Context sentences for "superior" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMoreover, the alternatives to nickel cadmium batteries appear to be far superior.
Bovendien blijken de alternatieven voor nikkelcadmiumbatterijen veel beter te zijn.
EnglishHow absurdly presumptuous of us to think we are morally superior to the others!
Hoe belachelijk aanmatigend is het te geloven dat wij moreel beter zijn dan de anderen!
EnglishI should add that I find the document far superior to the speech he gave today.
Ik verkies de geschreven tekst overigens boven de toespraak die hij hier vandaag heeft gehouden.
EnglishTheir expertise, is, of course, superior to that of the Commission.
Hun kennis van zaken is, vanzelfsprekend, groter dan die van de Commissie.
EnglishIn it, the superior work of a clever politician and a great lawyer are united.
Het is het werk van een bedreven politicus en een groot jurist.
EnglishFinally, not only is the quantity important, but the quality should also be superior.
En ten slotte is niet alleen de kwantiteit belangrijk, maar ook de kwaliteit moet hoogstaand zijn.
EnglishNone of us, of course, have any reason to feel superior.
Uiteraard heeft niemand van ons reden om zich beter te voelen dan de anderen.
EnglishPolitical ends must not be treated as superior to fundamental rights.
We mogen politieke doelen niet boven de grondrechten stellen.
EnglishAfter all, as Galbraith said: 'Money is not superior to democracy '.
Galbraith zei het al: " Money is not superior to democracy ".
EnglishWe also expect a parallel strategy for introducing the technically superior DAB system.
Tegelijkertijd willen wij een parallelle strategie voor de invoering van het technisch betere DAB-systeem.
EnglishThe system can't tolerate a black man with superior skills.
Het system kan niet tegen een zwarte met superieure kwaliteiten.
EnglishObviously the superior race, having the man-animal chauffeur.
Een superieur ras dat zich laat rijden door het beestmens.
EnglishI have to admit that this 24th Annual Report seems superior and that more names are included than before.
Ik moet toegeven dat dit 24e jaarverslag beter oogt en dat er meer dan vroeger namen worden genoemd.
EnglishSuperior stabat lupus longeque inferior agnus.
Ik weet zeker dat u deze Latijnse fabel kent, mijnheer de Voorzitter.
EnglishOK, so, I initially felt really superior to these boys, and smug in my more conventional faith.
OK, dus eerst voelde ik mij echt superieur aan deze jongens, en zelfvoldaan in mijn meer conventionele geloof.
EnglishAre there things about the universe that are, in principle, ungraspable by any mind, however superior?
Zijn er zaken in het heelal die, in principe, onvatbaar zijn voor elke intelligentie, hoe superieur ook?
EnglishA judge at the Court of Justice occupies a significantly superior and more important position.
De functie die een rechter bij het Hof van Justitie bekleedt ligt op een aanzienlijk hoger en belangrijker niveau.
EnglishIt has been proved again and again that people who are defending their own land are superior to the aggressors.
Het is altijd hetzelfde: mensen die hun eigen grond verdedigen, zijn de agressors altijd de baas.
EnglishI know that the Commission is far superior to its reputation.
Ik weet dat de Commissie een betere faam verdient.
EnglishThose men are following the orders of a superior officer.
Die mannen volgen de bevelen van een hogere officier.

Synonyms (English) for "superior":

superior