EN

supporter {noun}

volume_up
supporter (also: joint, limb, member)
We are certain that that is not the aim of the many authors or supporters of the amendments rejected by the European Parliament.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit niet de bedoeling is van vele leden die door het Europees Parlement verworpen amendementen hebben opgesteld en/of gesteund.
The fact that most, if not all, of the people involved in this murder are either members or supporters of the IRA or Sinn Féin in no way excuses their actions.
Het feit dat de meeste, zo niet alle, betrokkenen bij deze moord leden of sympathisanten van de IRA of Sinn Féin waren, vormt geen enkele rechtvaardiging voor hun daden.
Might I suggest that Mr Prodi issue his promises about transparency as a regulation, binding his supporters in every respect.
Ik stel voor dat de heer Prodi zijn beloften van openheid als een verordening uitvaardigt, die in alle leden bindend is voor degenen erachter.
Being a supporter of the MDC is in itself life-threatening.
Aanhanger zijn van de MDC is al met al levensbedreigend.
I am a passionate supporter of voluntary agreements.
Ik ben een fervent aanhanger van vrijwillige afspraken.
I am a supporter of free trade, and I support the principle of freedom, which includes the free movement of capital.
Ik ben een aanhanger van de vrije handel en van vrije kapitaalbewegingen.
supporter (also: acolyte, member)
supporter (also: member)

Context sentences for "supporter" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIn my view, it is far more important to change the mentality of the supporter.
Ik vind het veel belangrijker om de mentaliteit van de supporter te veranderen.
EnglishI myself am a supporter of " opt-in " and would like to mention a few arguments.
Ik ben zelf een voorstander van de opt in en wil een paar argumenten noemen.
EnglishHe is the strongest supporter of Turkey’ s accession, of this great madness.
Hij is de grootste voorstander van toetreding van Turkije, van deze enorme waanzin.
EnglishI would also like to reiterate that I remain a fervent supporter of the railways.
Ik wil er wel op wijzen dat ik een fervent voorstander blijf van de trein.
EnglishAs a keen supporter of small businesses I am glad to vote in favour of this report.
Als vurig voorstander van het kleinbedrijf, zal ik met genoegen voor dit verslag stemmen.
EnglishThe European Parliament has always been a strong supporter of the Barcelona Process.
Het Europees Parlement is altijd een sterk voorstander geweest van het Barcelona-proces.
EnglishAs I have said I am a supporter of proper observance of human rights.
Zoals gezegd ben ik voorstander van een goede naleving van de mensenrechten.
EnglishNor am I a supporter of creating a multinational application procedure at this time.
Ik ben op dit ogenblik niet te vinden voor multinationale aanvragen.
EnglishMr Santer wishes to present himself as a strong supporter of subsidiarity.
De heer Santer wenst zich te profileren als een enthousiast voorstander van subsidiariteit.
EnglishI am not, however, a supporter of spending EU money on research into new reactors.
Ik ben echter geen voorstander van het besteden van EU-geld aan onderzoek naar nieuwe reactoren.
EnglishI have been a long-standing supporter of European research efforts.
Ik steun al lange tijd de onderzoeksinspanningen die op Europees niveau worden verricht.
EnglishMr President, I am a strong supporter of cooperation between peoples.
Mijnheer de Voorzitter, ik ben een uitgesproken voorstander van samenwerking tussen volkeren.
EnglishHe fought for social justice and his experience during the war made him an ardent supporter of peace.
Door zijn oorlogservaringen werd hij een hevige vurige voorstander van vrede.
EnglishAs you know, I have always been an enthusiastic supporter of interparliamentary exchanges.
Zoals u weet, ben ik altijd een vurig voorstander geweest van interparlementaire uitwisselingen.
EnglishGenerally speaking, the June Movement is a great supporter of applying the precautionary principle.
De Junibeweging is meestal voorstander van het voorzichtigheidsprincipe.
EnglishI would like the European Parliament to be our closest ally and supporter in this process.
Ik hoop dat het Europees Parlement bij dit proces onze belangrijkste steun en bondgenoot zal zijn.
EnglishThe European Parliament has always been a staunch supporter of the International Criminal Court.
Het Europees Parlement is altijd een warm pleitbezorger geweest van het Internationaal Strafhof.
EnglishI am telling you this as a fervent supporter of freedom, democracy, human rights and the environment.
Ik zeg dit als fanatiek strijder voor vrijheid, democratie, de mensenrechten en het milieu.
EnglishI am a devoted supporter of the BBC and the quality it offers.
Ik ben een enthousiast supporter van de BBC en een bewonderaar van de kwaliteit van die omroep.
EnglishThe United Kingdom is a strong supporter of the Single European Sky concept.
Het Verenigd Koninkrijk is een groot voorstander van het concept van een gemeenschappelijk Europees luchtruim.