EN take
volume_up
{noun}

Such decisions must be taken within two months following the receipt of a complete notification.
Dergelijke besluiten moeten binnen twee maanden na ontvangst van een volledige aanmelding worden genomen.
We should also be grateful for the style and manner in which our President is taking on board our criticism.
Wij moeten ook dankbaar zijn voor de manier waarop de Voorzitter onze kritiek in ontvangst neemt.
The Secretary-General has agreed that he will take written letters from you that will be published later.
De secretaris-generaal heeft toegezegd uw vragen en opmerkingen schriftelijk in ontvangst te nemen, zodat ze later gepubliceerd kunnen worden.
take (also: fruit, harvest, income, payoff)
Discussions concerning the maximum sustainable yield should also take place, but that is a wider-scale issue.
Wij moeten het ook over de maximale duurzame opbrengst hebben, maar dat is een veel breder vraagstuk.
So far we're taking the one, or up to five kilograms of output.
Tot nu toe kiezen we voor die ene, of tot 5 kilo opbrengst.
We're not taking the nine kilograms of output yet.
We kiezen nog niet voor de negen kilo opbrengst.
take (also: prey)
To take it up to 6.5 % would only encourage the catching and finning of more and more sharks.
Een verhoging tot 6,5 procent zou de vangst en het vinnen van haaien alleen maar verder bevorderen.
Council and Commission have taken the course of setting maximum permissible limits to reduce the by-catches.
De Raad en de Commissie zijn de weg van de totale toegestane vangst gegaan om de bijvangsten te verminderen.
I hope that the Commission will take these arguments on board and not just listen to the arguments of those who wish to put a stop to trapping.
Ik hoop dat de Commissie deze argumenten in aanmerking neemt en haar oor niet alleen te luisteren legt bij degenen die simpelweg een einde willen maken aan de vangst van dieren met behulp van vallen.

Context sentences for "take" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe fact that China is pressing for this change to take place is not reassuring.
Het feit dat China op deze wijziging aandringt, is niet bepaald geruststellend.
EnglishI hope our government and parliament will take a positive view of this request.
Ik hoop dat onze regering en ons parlement positief staan tegenover dat verzoek.
EnglishWe therefore urge the European Commission to take decisive action on this matter.
We zouden de Commissie dan ook willen vragen om vastberaden actie te ondernemen.
EnglishWill there be really any interest among the Member States to take these measures?
Is het werkelijk in het belang van de lid-staten om deze maatregelen te treffen?
EnglishWe would therefore ask you right now to take a very serious look at these issues.
Wij roepen u dan ook op u van nu af aan zeer serieus over deze vragen te buigen.
EnglishIt simply is not the case that we wait for the result and then take the decision.
Het is immers niet zo dat men het resultaat afwacht en dan een beslissing neemt.
EnglishIn 1999, national currencies will begin to fade out and the euro will take over.
In 1999 zullen de nationale munteenheden plaats beginnen te maken voor de euro.
EnglishI hope that the outcome of our vote will take into account all this information.
Ik hoop dat bij de stemming rekening gehouden zal worden met al deze gegevens.
EnglishNigeria is not the only country in the world in which such cruelties take place.
Nigeria is niet het enige land ter wereld waar dergelijke wreedheden gebeuren.
EnglishHence my plea to our American friends that they take the European Union seriously.
Daarom het verzoek aan onze Amerikaanse vrienden: Neem de Europese Unie serieus!
EnglishFor all these reasons, we call upon the Commission to take a number of measures.
Om al deze redenen roepen we de Commissie op om een aantal maatregelen te treffen.
EnglishI see at least some sort of progress, but I am cautious because it will take time.
Ik zie wel iets van vooruitgang, maar ben voorzichtig omdat dit tijd zal kosten.
EnglishI can assure you that we take such incidents quite as seriously as they deserve.
Ik kan u mededelen dat wij de nodige aandacht aan dit incident hebben besteed.
EnglishThey take it to the extent that they adopt these dogs and pay EUR 150 to do so.
Zij gaan zover dat zij die honden adopteren en 150 euro betalen voor die adoptie.
EnglishIt is also too easy to take a shortcut by cancelling all these countries ' debts.
Ook een kwijtschelding van de schulden van al deze landen lost in feite niets op.
EnglishAnd the fundamental idea is you want to make inferences and then take actions.
Het fundamentele idee is dat je conclusies wilt trekken en dan actie ondernemen.
EnglishI believe it is rather pointless to take a roll-call vote on every single phrase.
Volgens mij heeft het weinig zin dat wij over elke zinsnede hoofdelijk stemmen.
EnglishIt must only be possible to take on extra staff in specifically justified cases.
Uitbreiding van personeel is alleen toelaatbaar in goed gemotiveerde gevallen.
EnglishBut I do take heart at the favourable results that are being achieved in Sweden.
Het verheugt mij echter dat men in Zweden een gunstig resultaat heeft bereikt.
EnglishAll the parties have let it be known that they would take part in the elections.
Alle partijen hebben laten weten dat zij aan de verkiezingen zullen deelnemen.