"to take in" translation into Dutch

EN

"to take in" in Dutch

EN to take in
volume_up
{verb}

to take in (also: to copy, to get, to have, to read)
I have not received this document, but I take it that what you say is true.
Die tekst heb ik niet ontvangen, maar ik wil u best geloven.
Darth Vader, arrives, he will take care of you.
We ontvangen een bericht van de Kanselier.
I support the Commission's proposal, and take the view that we should welcome it with open arms.
Ik steun het voorstel van de Commissie en vind dat wij het met open armen moeten ontvangen.
to take in (also: to receive, to take)
We cannot accept this, if we take account of the principle of subsidiarity.
Als wij uitgaan van het subsidiariteitsprincipe kunnen wij dat niet aanvaarden.
It is intended to be for their benefit, and we hope they will take this on board with gratitude.
Voor die burgers is het bestemd en we hopen dat zij het in dankbaarheid zullen aanvaarden.
We should take up this offer by the US Administration.
Wij moeten dit aanbod van de regering van de Verenigde Staten aanvaarden.
It is important that all the EU countries take up this challenge.
Het is belangrijk dat alle EU-landen deze uitdaging aannemen.
Then I can take back No 1 and we could then vote jointly on No 11.
Dan kan ik amendement 1 intrekken en kunnen wij amendement 11 aannemen.
He said this in spite of knowing better, because they cannot take on work.
Dit terwijl hij best weet, dat zij geen werk kunnen aannemen.
to take in (also: to receive, to take)
I will take no points of order and we shall move directly to the vote.
Ik zal geen moties van orde accepteren en wij gaan daarna direct tot de stemming over.
However, we have to be realistic and we should take the improvements that are now on offer.
We moeten echter realistisch zijn en de verbeteringen accepteren die nu worden aangeboden.
The one thing the European Union cannot do is take NO for an answer.
Het enige dat de Europese Unie niet kan, is een u201Cneeu201D accepteren.
to take in (also: to smuggle)
We take this matter very seriously and believe that the national Customs Departments within the EU must co-operate in order to prevent smuggling.
Wij vinden dit zeer ernstig en zijn van mening dat de nationale douanediensten binnen de EU moeten samenwerken om smokkel te verhinderen.
As a result, smuggling would no longer take place except if products were intrinsically more expensive in one Member State than another.
Daarmee zouden we de smokkel een halt kunnen toeroepen, behalve op het gebied van producten die in de ene lidstaat ook afgezien van de accijnzen duurder zijn dan in de andere.
I ask the Commission, which has been a strong advocate of reform, what step it is now going to take to stop this smuggling of CFCs into the European Union?
Ik vraag de Commissie, die sterk gepleit heeft voor hervormingen, welke stappen zij nu gaat nemen om deze smokkel van CFK's in de Europese Unie een halt toe te roepen.
Niemand van ons heeft dat willen erkennen.
That is why we recognise that negotiations are likely to take 10 or 15 years.
Daarom erkennen we ook dat de onderhandelingen waarschijnlijk tien of vijftien jaar in beslag zullen gaan nemen.
But I am sure she would also agree that there is a significant minority who take a completely opposite view.
Zij zal echter ook moeten erkennen dat een aanzienlijke minderheid daar heel anders over denkt.
Why can it not take up money, especially at a time when it has a 6 % deficit and needs every last euro?
Waarom het dat geld niet kan innen, terwijl het kampt met een tekort van 6 procent en elke euro hard nodig heeft?
It also goes without saying that fund managers always take their cut of the funds, however the fund is doing.
Het spreekt voor zich dat de beheerders hoe dan ook hun aandeel zullen innen, of het fonds nu winst of verlies heeft.
to take in (also: to bilk, to cheat, to fool, to hoax)
to take in (also: to lacquer)

Similar translations for "to take in" in Dutch

take noun
to take verb
in preposition
in-

Context sentences for "to take in" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe fact that China is pressing for this change to take place is not reassuring.
Het feit dat China op deze wijziging aandringt, is niet bepaald geruststellend.
EnglishI hope our government and parliament will take a positive view of this request.
Ik hoop dat onze regering en ons parlement positief staan tegenover dat verzoek.
EnglishWe therefore urge the European Commission to take decisive action on this matter.
We zouden de Commissie dan ook willen vragen om vastberaden actie te ondernemen.
EnglishWill there be really any interest among the Member States to take these measures?
Is het werkelijk in het belang van de lid-staten om deze maatregelen te treffen?
EnglishBut you don't get to start on step three, until you take step one first: I can.
Maar je komt pas toe aan stap drie, na het nemen van de eerste stap: Ik kan dit.
EnglishWe would therefore ask you right now to take a very serious look at these issues.
Wij roepen u dan ook op u van nu af aan zeer serieus over deze vragen te buigen.
EnglishIt simply is not the case that we wait for the result and then take the decision.
Het is immers niet zo dat men het resultaat afwacht en dan een beslissing neemt.
EnglishIn 1999, national currencies will begin to fade out and the euro will take over.
In 1999 zullen de nationale munteenheden plaats beginnen te maken voor de euro.
EnglishWe take note of what you say, which will be dealt with in the appropriate manner.
Wij nemen nota van uw opmerking en zullen daaraan op gepaste wijze gevolg geven.
EnglishI hope that the outcome of our vote will take into account all this information.
Ik hoop dat bij de stemming rekening gehouden zal worden met al deze gegevens.
EnglishNigeria is not the only country in the world in which such cruelties take place.
Nigeria is niet het enige land ter wereld waar dergelijke wreedheden gebeuren.
EnglishHence my plea to our American friends that they take the European Union seriously.
Daarom het verzoek aan onze Amerikaanse vrienden: Neem de Europese Unie serieus!
EnglishFor all these reasons, we call upon the Commission to take a number of measures.
Om al deze redenen roepen we de Commissie op om een aantal maatregelen te treffen.
EnglishI see at least some sort of progress, but I am cautious because it will take time.
Ik zie wel iets van vooruitgang, maar ben voorzichtig omdat dit tijd zal kosten.
EnglishI can assure you that we take such incidents quite as seriously as they deserve.
Ik kan u mededelen dat wij de nodige aandacht aan dit incident hebben besteed.
EnglishThey take it to the extent that they adopt these dogs and pay EUR 150 to do so.
Zij gaan zover dat zij die honden adopteren en 150 euro betalen voor die adoptie.
EnglishIt is also too easy to take a shortcut by cancelling all these countries ' debts.
Ook een kwijtschelding van de schulden van al deze landen lost in feite niets op.
EnglishAnd the fundamental idea is you want to make inferences and then take actions.
Het fundamentele idee is dat je conclusies wilt trekken en dan actie ondernemen.
EnglishI believe it is rather pointless to take a roll-call vote on every single phrase.
Volgens mij heeft het weinig zin dat wij over elke zinsnede hoofdelijk stemmen.
EnglishIt must only be possible to take on extra staff in specifically justified cases.
Uitbreiding van personeel is alleen toelaatbaar in goed gemotiveerde gevallen.