EN

talk {noun}

volume_up
Unless this is the case, any talk of reconstruction is likewise to no avail.
Anders is ook elk gesprek over de wederopbouw nutteloos.
So let's go back to those two beings conceived at the beginning of this talk.
Laten we teruggaan naar die twee wezens bedacht aan het begin van dit gesprek.
Yesterday we had a talk with the American Minister for Transport.
Wij hebben gisteren een gesprek gehad met de heer Slater, de Amerikaanse minister van Transport.
There is much talk of prevention and of providing support for the victims.
Er wordt vaak gepraat over preventie en hulpverlening aan slachtoffers.
There has been more talk about dialogue, openness, environmental considerations and change.
Er wordt daar nu meer gepraat over dialoog, openheid, milieuoverwegingen en vernieuwing.
There is a great deal of talk about employment effects.
Er wordt heel veel gepraat over werkgelegenheidseffecten.
We shall certainly talk about this again in debating the multiannual programme.
Hierover zullen wij het zeker nog hebben bij de bespreking van het meerjarenprogramma.
So this brings me to my wish for TEDsters, and to anyone else around the world who hears this talk.
Dit brengt mij bij mijn wens aan de TEDsters, en aan iedereen in de wereld die deze bespreking beluistert.
Mr President, it is very important to stick to the view that volume matters when we talk about these problems.
Mijnheer de Voorzitter, wij moeten absoluut vasthouden aan de gedachte dat bij de bespreking van deze problemen volume telt.
NL

talk {de}

volume_up
1. general
talk (also: speksteen)
talk (also: speksteen)
Talk valt overigens slechts in drie van de vijfentwintig lidstaten onder de werkingssfeer van de richtlijn.
Only 3 of the 25 Member States include tallow within the scope of the directive.
Als de talk is afgekoeld kun je er 'n laagje glycerine afscheppen
Once the tallow hardens, we skim off a layer of glycerin.
Talk is niet het enige probleem, maar wel het meest urgente.
It is not only tallow that creates a problem, although it is the most pressing one.
2. "mineraal", mineralogy

Context sentences for "talk" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI want to talk specifically about jobs, competitiveness and the internal market.
Ik wil het speciaal hebben over banen, concurrentievermogen en de interne markt.
EnglishFor example, they are now forbidden to talk to the press and to make statements.
Zij mogen nu bijvoorbeeld niet meer met de pers spreken of verklaringen afleggen.
EnglishNow you can start the clock, because I am going to talk about the matter in hand.
Ik kom nu tot het onderwerp van dit debat, en dus kunt u de klok nu laten lopen.
EnglishI now want to talk about enlargement, which is still, perhaps, one of my concerns.
Omdat ik me nu zorgen maak over de uitbreiding, wil ik het daar nog over hebben.
EnglishSo, they say Jesus did talk a lot about helping the outcasts, helping poor people.
Ze hebben het meer over het feit dat Jezus de verstotelingen hielp, en de armen.
EnglishI was going to talk a little bit about research, a little bit about the kitchen.
Ik zou het een beetje hebben... ~~~ ... over onderzoek, een beetje over de keuken.
EnglishMeetings are places to go to talk about things you're supposed to be doing later.
Meetings zijn plekken om te gaan praten over zaken die je later moet gaan doen.
EnglishIf I talk about migraine, 40 percent of the population suffer episodic headaches.
Als ik het over migraine heb, 40 procent van de bevolking ervaart soms hoofdpijn.
EnglishMadam President, when you talk about the Sudan, you are talking about my family.
Mevrouw de Voorzitter, als u over Soedan spreekt, spreekt u over mijn familie.
EnglishCertainly, not much importance can be attached, then, to the talk of democracy.
Er kan dan ook weinig waarde worden toegekend aan het gepraat over democratie.
EnglishRecently there has been much talk about the no-payment principle in particular.
Er is in de voorbije periode veel gesproken over met name het om-nietprincipe.
EnglishWe need something tangible; we need actions and not just talk and fine words.
We hebben behoefte aan concrete stappen, aan daden en niet alleen mooie woorden.
EnglishWe need to talk to teachers and parents and school board members and politicians.
We moeten praten met leraren en ouders en leden van het schoolbestuur en politici.
EnglishWhat I'm going to talk to you about tonight is stuff we might do if we did nothing.
Ik wil het hebben over dingen die we tóch kunnen doen, terwijl er niets gebeurt.
EnglishBut today we're going to talk about three of these non-visual user interfaces.
Vandaag wil ik het hebben over drie van deze niet-visuele gebruikersinterfaces.
EnglishTo do that I'm going to talk about my research as an economist on the epidemic.
Dit ga ik doen door te vertellen over mijn onderzoek als econoom over de epidemie.
EnglishAnd I got to go talk to one professor, Dr. Jacobs, who accepted me into the lab.
Ik kon met één professor gaan praten, Dr. ~~~ Jacobs, die mij toeliet tot zijn lab.
EnglishAnd Leibniz was the first person to really talk about building such a machine.
en Leibniz was de eerste persoon die echt sprak over het bouwen van zo'n machine.
EnglishWe swivel towards each other, we do what we call the "anchoring gaze" and we talk.
We draaien naar elkaar toe, we doen wat we noemen een "anker staar" en we praten.
EnglishI want to talk to the 58 patients down here who are taking four milligrams a day.
Ik wil spreken met de 58 patiënten hier onderaan die vier milligram per dag nemen.