"to teach" translation into Dutch

EN

"to teach" in Dutch

EN to teach
volume_up
[taught|taught] {verb}

They can perhaps teach us to use the proximity principle somewhat better.
Zij kunnen ons misschien leren het subsidiariteitsbeginsel beter te gebruiken.
And then they began to teach us in the context of innovation, economics.
Daarna begonnen ze ons dingen te leren over innovatie, economie.
They teach each other traditions which are handed down from parent to offspring.
Ze leren elkaar tradities die van ouder aan nakomelingen wordt doorgegeven.
And what we teach is the strength of law, not the law of the strong.
Wij onderwijzen het primaat van het recht en niet het recht van de primus.
So if they have access to the computer, they will teach themselves, including intelligence.
Als ze toegang hebben tot de computer zullen ze zichzelf onderwijzen, intelligentie inbegrepen.
Luckily, I didn't have to teach them American government.
Gelukkig moest ik geen Amerikaanse overheid onderwijzen.
to teach (also: to school)
That's why we need to teach listening in our schools as a skill.
Dat is waarom we moeten leren luisteren in onze scholen als een vaardigheid.
He's built schools to teach children to care for the forest.
Hij heeft scholen gebouwd om kinderen te leren zorgen voor het bos.
Do they teach children about it in European schools?
Leren de kinderen dit op de scholen in Europa?
You can teach a bunch of South Africans a tune in about five seconds flat.
Je kan een groep Zuid-Afrikanen in vijf seconden een melodietje aanleren.
We could teach them a thing or two in this respect.
Wij kunnen op dat punt een aantal dingen aanleren.
Dus heb ik het mezelf moeten aanleren.
About 10 years ago, I took on the task to teach global development to Swedish undergraduate students.
Ongeveer 10 jaar geleden begon ik wereldontwikkeling te doceren aan Zweedse bachelorstudenten.
Maar een volledige week doceren.
My mom was a teacher, my sister became a teacher and after college so many of my friends went into teaching.
Mijn moeder was docent, mijn zus werd docent en na de hogeschool gingen veel van mijn vrienden doceren.
Ik zal jou 's wat respect bijbrengen!
As long as you inform your children about other religions, then you may -- and as early as you like and whatever you like -- teach them whatever creed you want them to learn.
Zolang je je kinderen informeert over andere religies dan mag je -- zo vroeg je maar wilt en welke je maar wilt, ze elke overtuiging bijbrengen die je ze wilt leren.
to teach
Once somebody has taught for three years their teaching quality does not change thereafter.
Zodra iemand drie jaar heeft lesgegeven verandert zijn kwaliteit van lesgeven daarna niet meer.
From 12:00 p.m. to 3:00 p.m., I taught my intro class, 3:00 p.m. to 6:00 p.m., I taught my advanced class.
12.00 tot 15.00, lesgeven aan beginners. ~~~ 15.00 tot 18.00, lesgeven aan gevorderden.
I could not have designed that in teaching it.
Ik had dit niet kunnen bedenken in wat voor vorm van lesgeven dan ook.
to teach (also: to instruct, to brief)

Context sentences for "to teach" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCan you teach us?" So, we started an afterschool for our parents, for our mothers.
Dus zijn we gestart met naschoolse opleiding voor onze ouders, voor onze moeders.
EnglishI teach mathematics and I did think that I knew something about these matters.
Nu, ik geef les in wiskunde en ik dacht dat ik daar wel wat verstand van had.
EnglishIt reads: " Do not give a fisherman fish; teach him how to fish better ".
Het luidt als volgt: " Geef een visser geen vis, maar leer hem beter vissen ".
EnglishAnd the beautiful thing was, I got to teach my daughter in elementary school, Madeline.
Het mooie was, ik leer dat gebaar aan mijn dochter op de basischool, Madeline.
EnglishWe came up with this six-and-a-half years ago because I teach the stuff in the red box.
We bedachten dit 6,5 jaar geleden omdat ik die dingen in het rode kader onderwijs.
EnglishAnd demand that the people who teach you acknowledge them and celebrate them too.
En eis dat de mensen die je les geven ze ook erkennen en herdenken.
EnglishWhat does the practice of education in the developing countries teach us?
Wat leert ons de praktijk van het onderwijs in de ontwikkelingslanden?
EnglishI teach courses in physical computing and wearable electronics.
Ik geef cursussen in fysiek computergebruik en elektronica die je kan dragen.
EnglishI normally teach courses on how to rebuild states after war.
Normaal gesproken geef ik cursussen over de wederopbouw van staten na een oorlog.
EnglishQuite apart from these texts, though, we have History and the lessons it can teach us.
Daarnaast en daarboven is er echter de geschiedenis en de lessen die wij daaruit moeten trekken.
EnglishHow can I teach them about what I did so that they don't do the same thing?
Hoe kan ik hen waarschuwen zodat ze niet dezelfde fout begaan?
EnglishDoes recent history not teach us that artificial constructions are destined to collapse?
Leert de recente geschiedenis ons niet dat kunstmatige bouwsels voorbestemd zijn in te storten?
EnglishSay 75 items in this script to teach a 25-page picture book.
Een handleiding van zo'n 75 items om een plaatjesboek van 25 pagina's uit te leggen.
EnglishWhy must I submit samples of my work to a committee to teach a girl?
Waarom moet mijn werk naar 'n commissie, om 'n meisje les te geven?
EnglishIf you teach a man to fish, you feed him for a lifetime."
Als je een man leert te vissen, geef je hem eten voor de rest van zijn leven."
EnglishAs European politicians, we have no lessons to teach the Algerians.
Als Europese politici hebben wij de Algerijnen geen lessen te geven.
EnglishIncorrect, above, which is what almost every swimming coach will teach you.
Incorrect, zoals zowat iedere zwemcoach je zal vertellen.
EnglishThe Schuman action plan to teach Community law to lawyers is an important move in the same general direction.
Het voor juristen uitgewerkte SCHUMAN-programma speelt hier een belangrijke rol.
EnglishWill the computer last, or will they break it and steal it -- and did anyone teach them?
Zal de computer het houden, of zullen ze hem stuk maken en stelen, -- en heeft iemand het hen geleerd?
EnglishSavage, you learn the job of the man above you... and you teach your job to the man below you in rank.
Savage, jij leert het van de man boven je...... en jij leert het aan de man onder je in rang.