"thank you" translation into Dutch

EN

"thank you" in Dutch

EN thank you
volume_up
{interjection}

thank you (also: thanks)
volume_up
bedankt {interj.}
Madam President, thank you, Commissioner Wallström, for your intervention.
Mevrouw de Voorzitter, commissaris Wallström, bedankt voor uw bijdrage.
Thank you, Commissioner, for giving such clear answers.
Mijnheer de commissaris, bedankt voor uw bijzonder nauwkeurige antwoorden.
Thank you for that supplementary question and for your kind words, Mrs Stihler.
- Bedankt voor deze aanvullende vraag en voor uw vriendelijke woorden, mevrouw Stihler.
thank you
volume_up
dank u {interj.}
Thank you Mr President, thank you ladies and gentlemen, thank you Mr Arias Cañete.
Dank u, mijnheer de Voorzitter, dank u, dames en heren afgevaardigden, dank u, mijnheer Arias Cañete.
Thank you, Mr President, thank you, Commissioner Busquin, for the reply.
Dank u Voorzitter, dank u commissaris Busquin voor het antwoord.
Thank you, Mr President, and thank you, Commissioner, for your statement.
Dank u, mijnheer de Voorzitter, en dank u, mevrouw de commissaris, voor uw uiteenzetting.
thank you (also: thanks)
volume_up
dank je {interj.}
That is to say -- (Laughter) -- thank you, thank you.
Dat wil zeggen - (Gelach) - Dank je, dank je.
In a Newtonian universe, there’s no center -- thank you.
In een Newtoniaans universum is er geen middelpunt -- dank je.
Thank you, Evan, you're a wonderful, wonderful example of the technology.
Dank je, Evan, je bent een geweldig voorbeeld van de technologie.
thank you
volume_up
dankjewel {interj.}
Thank you Bill Gates and thank you Ma.
Dankjewel Bill Gates en dankjewel mam.
♫ I want to thank you, thank you
♫ ~~~ ♫ Ik wil jullie bedanken, dankjewel, ♫
♫ I want to thank you, thank you
♫ Ik wil jullie bedanken, dankjewel

Similar translations for "thank you" in Dutch

to thank verb
to you pronoun
you pronoun

Context sentences for "thank you" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThank you for your understanding and I will ensure that it never happens again.
Ik dank u voor uw goede begrip en zal er voor zorgen dat het niet weer gebeurt.
EnglishThank you very much for your cooperation with Parliament this afternoon, Mr Monti.
Hartelijk dank, mijnheer Monti, voor uw medewerking vanmiddag aan het Parlement.
EnglishMr President, I would like to thank you all for this long but stimulating debate.
- Mijnheer de Voorzitter, ik dank u allen voor dit lange maar stimulerende debat.
EnglishThank you very much to everybody and in particular to the Luxembourg Presidency.
Ik wil verder iedereen bedanken, en met name het Luxemburgse voorzitterschap.
EnglishMr President, thank you for what has been a very constructive and helpful debate.
- Mijnheer de Voorzitter, ik dank u voor dit zeer constructieve en zinvolle debat.
EnglishI particularly thank you today for all your cooperation over the last months.
Ik wil u nadrukkelijk bedanken voor de samenwerking van de laatste paar maanden.
EnglishThank you, Mr President, on behalf of the Committee on Development and Cooperation.
Mijnheer de Voorzitter, ik dank u namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking.
EnglishThank you very much, Mr Graefe zu Baringdorf, especially for your pertinacity.
Mijnheer Graefe zu Baringdorf, wij danken u van harte, vooral voor uw volharding.
EnglishThank you, ladies and gentlemen, for your massive vote in favour of my report.
Dank u, geachte collega's, dat u in groten getale voor mijn verslag hebt gestemd.
EnglishI should like to thank you for all your valuable and constructive contributions.
Ik dank de leden van het Parlement voor hun waardevolle en constructieve bijdragen.
EnglishOnce more, thank you for a superb Presidency and congratulations on the result.
Nogmaals dank voor het prima voorzitterschap en mijn gelukwensen met het resultaat.
EnglishThank you to the rapporteur, thank you to the Members who have followed this debate.
Dank aan de rapporteur en aan de afgevaardigden die dit debat hebben bijgewoond.
EnglishThank you, Mrs van Putten, but the Presidency has already received your apologies.
Dank u, mevrouw Van Putten, maar uw excuses hadden het voorzitterschap al bereikt.
EnglishI think this is very good indeed and I want to thank you very much for your answer.
Ik vind dit alles een zeer goede zaak, en ik dank u hartelijk voor uw antwoord.
EnglishWe thank you for the support for an ambitious and a genuine development Round.
Wij danken u voor de steun voor een ambitieuze en oprechte ontwikkelingsronde.
EnglishThank you very much, Mr President, for reminding us of the importance of Europe.
Hartelijk dank, mijnheer de president, dat u ons herinnert aan het belang van Europa.
EnglishThank you, Mr President – if there is, in fact, anything to say thank you for.
Dank u, mijnheer de Voorzitter -- tenminste voorzover er iets te danken valt.
EnglishI thank you very much for your support and for your three very important reports.
Mijn grote dank voor uw steun en voor de drie uiterst belangrijke verslagen.
EnglishThank you, Mr Vallvé, you clearly have a very active interest in this matter.
Dank u wel, mijnheer Vallvé, u heeft zich duidelijk actief opgesteld in deze zaak.
EnglishCommissioner, thank you for your answer, although I think it is slightly elusive.
Mijnheer de commissaris, ik dank u voor dit antwoord, al vind ik het wat ontwijkend.