"that one" translation into Dutch

EN

"that one" in Dutch

NL

EN that one
volume_up
{pronoun}

that one (also: that, those, which, who)
volume_up
dat {pron.}
There is only one timeframe and it is the one I presented to you.
Er is maar één planningsschema en dat is het schema dat ik u heb voorgehouden.
This means that the people govern in accordance with the principle of one person, one vote.
Dat betekent dat het volk bestuurt volgens het beginsel: één man/vrouw - één stem.
Either they're the same, or this one's bigger than this one, or this one's bigger than that one.
Ofwel zijn ze gelijk, ofwel is dit getal groter dan dat, ofwel is dat getal groter dan dit.
that one (also: that, those, which, who)
volume_up
die {pron.}
So what you're doing is comparing that angle instead of with this one, but with that one.
Dus wat je doet is die hoek vergelijken met die in plaats van met deze.
The goal was to have a one-to-one ratio with every one of these students.
Het doel was een één op één verhouding met al die leerlingen te hebben.
In Austria no one - not one party - is in favour of using nuclear energy.
Er is niemand, geen partij in Oostenrijk die voor het gebruik van kernenergie is.
that one
volume_up
gene {pron.}
My lord, I believe he is the one written of in the Necronomicon.
My lord, Ik geloof dat hij de gene is beschreven of in de Necronomicon.
I have certainly been astounded to hear one or two speakers say that we need daughter directives.
Ik ben heel verbaasd als deze of gene weer eens beweert dat we dochterrichtlijnen nodig hebben.
For them, the issue is Europe, not one particular institution or another or one particular aspect or another.
Voor hen gaat het om Europa, niet om deze of gene instelling of om dit of dat onderdeel.

Similar translations for "that one" in Dutch

that conjunction
Dutch
that pronoun
one noun
one numeral
Dutch
one pronoun

Context sentences for "that one" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI remember I took a trip to Australia, went to an island called One Tree Island.
Ik herinner me een reis naar Australië, naar een eiland genaamd One Tree Island.
EnglishThree amendments can be partially approved, and one can be approved in principle.
Drie amendementen kunnen gedeeltelijk en één kan in beginsel worden goedgekeurd.
EnglishThe Commission is one of the chief administrators of development money worldwide.
De Commissie is een van de grootste beheerders van ontwikkelingsgeld ter wereld.
EnglishThere are many possibilities in many others fields, cleaning being one of them.
Op het gebied van reiniging en vele andere gebieden zijn er volop mogelijkheden.
EnglishI want to focus my remarks on one of the key topics for the summit: innovation.
- Ik wil mijn aandacht richten op innovatie, een van de hoofdthema's van de Top.
EnglishThe second major problem is this one-sided orientation towards financial markets.
Het tweede grote probleem is de eenzijdige gerichtheid op de financiële markten.
EnglishThis is one of the key issues that have to be addressed in Parliament this week.
Dit is een van de kernpunten waarover het Parlement zich deze week moet buigen.
EnglishI was in the bath one day...... when I realized why I was destined for greatness.
Op een dag in bad... realiseerde ik me waarom ik voorbestemd ben voor grootheid.
EnglishFor example, one area of competence for the EU is people ’ s freedom of movement.
Zo'n verantwoordelijkheidsgebied is bijvoorbeeld het vrije verkeer van personen.
EnglishAfter one performance, I could barely drag myself from the stage to the taxicab.
Na een optreden, kon ik mezelf nog nauwelijks van het podium in de taxi slepen.
EnglishAnd the thing that I liked is sort of this one-click, add-to-your-cart button --
Wat ik pas echt leuk vond is deze één-klik, voeg-toe-aan-je-winkelwagentje-knop -
EnglishHe was brash, irreverent -- he was full of macho, a kind of macho one-upmanship.
Hij was recht voor de raap, oneerbiedig en ook een macho, een haantje de voorste.
EnglishHardly anything contained more than one ingredient, because it was an ingredient.
Er was nauwelijks iets met meer dan één ingrediënt, want het was een ingrediënt.
EnglishAnd one reason is because of something I call the "growing lethality of hatred."
Een van de redenen volgt uit wat ik de groeiende dodelijkheid van de haat noem.
EnglishBut you don't get to start on step three, until you take step one first: I can.
Maar je komt pas toe aan stap drie, na het nemen van de eerste stap: Ik kan dit.
EnglishThat was the first opening of a House of Europe in one of the new Member States.
Dit was de eerste opening van een Huis van Europa in een van de nieuwe lidstaten.
EnglishIn 2004, in Athens, North and South Korea paraded in the stadium under one flag.
In 2004 liepen Noord- en Zuid-Korea onder één vlag het stadion van Athene binnen.
EnglishThey will have at their disposal two interpreters in one room for 15 languages.
Zij zullen slechts twee tolken ter beschikking hebben in één zaal voor 15 talen.
EnglishThe sports movement is one of the main forces bringing people together in the EU.
Sport is een van de belangrijkste manieren om de burgers van de EU te verenigen.
EnglishOn the one hand, we need a standardization of security markings on credit cards.
De eerste is de uniformering van de veiligheidskenmerken van de kredietkaarten.