"the" translation into Dutch

EN

"the" in Dutch

volume_up
the {art.}

EN the
volume_up
{article}

1. general

the
volume_up
de {art.}
The next item is the Commission statement on the situation of the Alstom Group.
Aan de orde is de verklaring van de Commissie over de situatie van de groep Alstom.
Mr de Miguel spoke of the EU's support for the UNHCR, and that is important.
De heer De Miguel noemde de financiële steun van de Europese Unie aan de UNHCR.
The changeover to the euro demonstrates the viability of the Community approach.
De overgang naar de euro toont de levensvatbaarheid van de communautaire methode.
the
volume_up
het {art.}
You've got the Uffizi, you've got the MoMA, the Hermitage, the Rijks, the Van Gogh.
Je hebt de Uffizi, het MoMA, het Hermitage, het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum.
And the first song I wrote was in English, and the second one was in Chinese.
Het eerste liedje dat ik schreef, was in het Engels, het tweede in het Chinees.
I am simply talking about following the order of Question Time in this Chamber.
Ik heb het alleen maar over het verloop van het vragenuur in het Parlement.
the
volume_up
't {art.}
You got the balls to face me, but not the balls to face the enemy?
Je hebt 't lef om 't tegen mij op te nemen, maar niet 't lef om 't tegen de vijand op te nemen?
I studied the character all night trying to unlock the secret of his skills
De hele nacht bestudeerde ik 't karakter... om 't geheim van zijn techniek te achterhalen.
Company sighted out in the open, advancing north on our position.
Compagnie waargenomen in het open veld, komend van 't noorden t. o. v. onze positie.
the
volume_up
den {art.} [arch.]
Why do we not make sure that all those who should go to The Hague actually do go there?
Waarom zien wij er niet op toe dat iedereen die naar Den Haag moet, ook naar Den Haag gaat?
In the long term, we need each Member State to respect each other’ s position.
Op den duur zullen alle lidstaten elkaars standpunt moeten eerbiedigen.
The International Court of Justice in The Hague rules on international disputes.
Het Internationale Gerechtshof in Den Haag arbitreert bij internationale geschillen.

2. "stressed"

the
volume_up
hét {art.} (benadrukt)
You've got the Uffizi, you've got the MoMA, the Hermitage, the Rijks, the Van Gogh.
Je hebt de Uffizi, het MoMA, het Hermitage, het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum.
And the first song I wrote was in English, and the second one was in Chinese.
Het eerste liedje dat ik schreef, was in het Engels, het tweede in het Chinees.
I am simply talking about following the order of Question Time in this Chamber.
Ik heb het alleen maar over het verloop van het vragenuur in het Parlement.

Context sentences for "the" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI want special-purpose vehicles such as ambulances to have high recovery quotas.
Ik heb liever dat speciale voertuigen zoals ambulances hoge reddingsquota halen.
EnglishFive years ago, Mrs Bloch von Blottnitz was the rapporteur for food irradiation.
Undine Bloch von Blottnitz was 5 jaar geleden rapporteur over voedselbestraling.
EnglishThat is the reason why I propose the amount of budget earmarked for this sector.
Daarom stel ik voor dit begrotingsbedrag speciaal voor deze sector te bestemmen.
EnglishWe expect to see Turkey move forward; instead all we see is it moving backwards.
Wij zitten te wachten op stappen vooruit, maar er zijn alleen stappen achteruit.
EnglishI remember I took a trip to Australia, went to an island called One Tree Island.
Ik herinner me een reis naar Australië, naar een eiland genaamd One Tree Island.
EnglishAlso, human life appears to be of no consequence and refugees are of no concern.
Bovendien tellen mensenlevens kennelijk niet en om vluchtelingen maalt men niet.
EnglishWe do indeed need more human resources and more specialist skill in this regard.
Wij hebben daarvoor echter meer personeel en meer gespecialiseerde mensen nodig.
EnglishMédecins sans Frontières has been extremely active and is receiving our support.
Artsen zonder Grenzen is daar buitengewoon actief en wordt door ons ondersteund.
EnglishThis is a way in which they may improve their position in exactly this respect.
Dit is een manier waarop zij hun positie juist in dit opzicht kunnen verbeteren.
EnglishFurthermore, this registration must be available and accessible on the Internet.
Die registratie moet bovendien op internet beschikbaar zijn en oproepbaar zijn.
EnglishI hope he will pass on our thanks to his other colleagues who are also leaving.
Ik hoop dat hij onze dank wil overbrengen aan zijn collega's die ook vertrekken.
EnglishI myself saw the remains of 500 people laid out in a line in industrial premises.
In een industriegebouw heb ik zelf resten van 500 mensen op een rij zien liggen.
EnglishAs the world's most populous country, China forms a military and economic power.
Als volkrijkste land ter wereld vormt China een militaire en economische macht.
EnglishBut let us remember, first and foremost, that we are dealing with human beings.
Laten wij echter bovenal in gedachten houden dat wij te maken hebben met mensen.
EnglishWhat appears to be a laudable aim, however, could also be a double-edged sword.
Maar wat een lovenswaardige doelstelling lijkt kan ook als een boemerang werken.
EnglishI hope it will adopt the same consistent and decisive approach in Johannesburg.
Ik hoop dat ze dat even consequent en even krachtdadig zal doen in Johannesburg.
EnglishOthers prefer to speculate about uncertainty, fear and alleged dissatisfaction.
Anderen speculeren liever op onzekerheid, op angst en zogenaamde ontevredenheid.
EnglishI can testify to that myself, having been at various times to the Canary Islands.
Ik kan daar persoonlijk voor instaan, aangezien ik er diverse malen ben geweest.
EnglishIt is the same aim we have had for thousands of years, but we have new methods.
Wij gebruiken nieuwe methodes voor iets waarnaar wij al duizenden jaren streven.
EnglishFor that, Russia has condemned him, sentencing him to many years ' forced labour.
Om die reden werd hij in Rusland tot verscheidene jaren dwangarbeid veroordeeld.