"the" translation into Dutch

EN

"the" in Dutch

volume_up
the {art.}

EN the
volume_up
{article}

1. general

the
volume_up
de {art.}
The next item is the Commission statement on the situation of the Alstom Group.
Aan de orde is de verklaring van de Commissie over de situatie van de groep Alstom.
Mr de Miguel spoke of the EU's support for the UNHCR, and that is important.
De heer De Miguel noemde de financiële steun van de Europese Unie aan de UNHCR.
The changeover to the euro demonstrates the viability of the Community approach.
De overgang naar de euro toont de levensvatbaarheid van de communautaire methode.
the
volume_up
het {art.}
You've got the Uffizi, you've got the MoMA, the Hermitage, the Rijks, the Van Gogh.
Je hebt de Uffizi, het MoMA, het Hermitage, het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum.
And the first song I wrote was in English, and the second one was in Chinese.
Het eerste liedje dat ik schreef, was in het Engels, het tweede in het Chinees.
I am simply talking about following the order of Question Time in this Chamber.
Ik heb het alleen maar over het verloop van het vragenuur in het Parlement.
the
volume_up
't {art.}
You got the balls to face me, but not the balls to face the enemy?
Je hebt 't lef om 't tegen mij op te nemen, maar niet 't lef om 't tegen de vijand op te nemen?
I studied the character all night trying to unlock the secret of his skills
De hele nacht bestudeerde ik 't karakter... om 't geheim van zijn techniek te achterhalen.
Company sighted out in the open, advancing north on our position.
Compagnie waargenomen in het open veld, komend van 't noorden t. o. v. onze positie.
the
volume_up
den {art.} [arch.]
Why do we not make sure that all those who should go to The Hague actually do go there?
Waarom zien wij er niet op toe dat iedereen die naar Den Haag moet, ook naar Den Haag gaat?
In the long term, we need each Member State to respect each other’ s position.
Op den duur zullen alle lidstaten elkaars standpunt moeten eerbiedigen.
The International Court of Justice in The Hague rules on international disputes.
Het Internationale Gerechtshof in Den Haag arbitreert bij internationale geschillen.

2. "stressed"

the
volume_up
hét {art.} (benadrukt)
You've got the Uffizi, you've got the MoMA, the Hermitage, the Rijks, the Van Gogh.
Je hebt de Uffizi, het MoMA, het Hermitage, het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum.
And the first song I wrote was in English, and the second one was in Chinese.
Het eerste liedje dat ik schreef, was in het Engels, het tweede in het Chinees.
I am simply talking about following the order of Question Time in this Chamber.
Ik heb het alleen maar over het verloop van het vragenuur in het Parlement.

Context sentences for "the" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI remember I took a trip to Australia, went to an island called One Tree Island.
Ik herinner me een reis naar Australië, naar een eiland genaamd One Tree Island.
EnglishI want special-purpose vehicles such as ambulances to have high recovery quotas.
Ik heb liever dat speciale voertuigen zoals ambulances hoge reddingsquota halen.
EnglishThat is the reason why I propose the amount of budget earmarked for this sector.
Daarom stel ik voor dit begrotingsbedrag speciaal voor deze sector te bestemmen.
EnglishWe expect to see Turkey move forward; instead all we see is it moving backwards.
Wij zitten te wachten op stappen vooruit, maar er zijn alleen stappen achteruit.
EnglishFive years ago, Mrs Bloch von Blottnitz was the rapporteur for food irradiation.
Undine Bloch von Blottnitz was 5 jaar geleden rapporteur over voedselbestraling.
EnglishWe do indeed need more human resources and more specialist skill in this regard.
Wij hebben daarvoor echter meer personeel en meer gespecialiseerde mensen nodig.
EnglishMédecins sans Frontières has been extremely active and is receiving our support.
Artsen zonder Grenzen is daar buitengewoon actief en wordt door ons ondersteund.
EnglishAlso, human life appears to be of no consequence and refugees are of no concern.
Bovendien tellen mensenlevens kennelijk niet en om vluchtelingen maalt men niet.
EnglishBut last night, when you played that piece, he was the one I was thinking about.
Maar gisteravond toen u dat stuk speelde, toen was hij degene aan wie ik dacht.
EnglishYou donate money to a cause, and you become emotionally involved in that cause.
Als je geld stort voor een goed doel, zul je er emotioneel betrokken bij worden.
EnglishThis restaurant looks a little bit like Acorn House -- same chairs, same tables.
Dit restaurant lijkt een beetje op Acorn Huis -- zelfde stoelen, zelfde tafels.
EnglishSo each pygmy has its own behavior, psyche, mood swings, personalities and so on.
Iedere pygmee heeft zijn eigen gedrag, psyche, buien, persoonlijkheid enzovoort.
EnglishWe're finding that people can share the same spaces, do stuff with vacant space.
We zien dat mensen dezelfde ruimtes kunnen delen, leegstaande ruimtes benutten.
EnglishAnd all of Julie's data has been pre-entered into my interactive software model.
Alle gegevens van Julie zijn vooraf in mijn interactieve softwaremodel ingevoerd.
EnglishWhat's new is that that process has typically taken days or months of analysis.
Nieuw is dat er altijd dagen of maanden nodig waren om dat proces te analyseren.
EnglishThere would be no right or wrong and no hope beyond your brief years on Earth."
Er zou geen goed of verkeerd zijn en geen hoop voorbij je korte jaren op aarde."
EnglishBecause in order to achieve on this great mission, we have to be able to do it.
Want als we willen slagen in deze grootse missie, moeten we dat allemaal kunnen.
EnglishThe same with students or highly creative people, writers and people like that.
Dat geldt ook voor studenten of zeer creatieve mensen, schrijvers en dergelijke.
EnglishEven in Newfoundland where we used to catch cod, we now have a jellyfish fishery.
Zelfs in Newfoundland waar we vroeger kabeljauw vingen, vissen we nu op kwallen.
EnglishWe have exactly one employee, and that employee is our lead software developer.
Wij hebben exact één werknemer, die onze belangrijkste software-ontwikkelaar is.