"themselves" translation into Dutch

EN

"themselves" in Dutch

volume_up
themselves {pron. n pl}
NL

EN themselves
volume_up
{pronoun}

themselves (also: itself, oneself)
. ~~~ They're choreographing themselves.
Deze dieren worden niet gechoreografeerd, Ze choreograferen zichzelf.
Because they themselves have given themselves up, that is only right.
Dat is niet meer dan natuurlijk, gezien het feit dat ze uit zichzelf zijn verschenen.
They are not representing themselves, but rather they are representing this institution.
Ze vertegenwoordigen niet zichzelf, maar deze instelling.

Context sentences for "themselves" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe background is the continuing harmonisation of the health systems themselves.
De achtergrond is de steeds verdere harmonisatie van de gezondheidsstelsels zèlf.
EnglishThat is a function for the inspectors employed by the Member States themselves.
Dat is de taak van de inspecteurs, die door de lidstaten zelf zijn aangesteld.
EnglishIn doing so, we help both the candidate countries and the Member States themselves.
Dat is zowel in het belang van de kandidaat-lidstaten als van de lidstaten zelf.
EnglishAs for the aircraft themselves, the problem is not that major technically speaking.
Wat de vliegtuigen zelf betreft, is het probleem technisch gezien niet zo groot.
EnglishI would ask Members to limit themselves to new questions or supplementary questions.
Dames en heren, mag ik u verzoeken geen nieuwe of aanvullende vragen te stellen.
EnglishWe can only achieve that if we let them learn to assume responsibility themselves.
Dat bereiken we alleen als we ze leren om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.
EnglishAsia is large, and Asians will mainly need to solve their problems themselves.
Azië is groot en de Aziaten zullen hun problemen toch vooral zelf moeten oplossen.
EnglishLet us not impose limits on the people of Nepal’ s ability to choose for themselves.
Laten we de eigen keuzes van de mensen in Nepal op geen enkele wijze belemmeren.
EnglishI have asked them how long they will commit themselves to these lower prices.
Ik heb hun gevraagd hoelang zij bereid zijn deze lagere prijzen aan te houden.
EnglishNot only donors have to draw lessons, but also the developing countries themselves.
Niet alleen de donoren moeten lessen trekken maar ook de ontwikkelingslanden zelf.
EnglishIt is the choice of the consumers themselves which products they wish to consume.
Het is aan de consumenten om te bepalen welke producten ze willen gebruiken.
EnglishAmendment 15 is not necessary because farmers can attach the ear tags themselves.
Amendement 15 is niet noodzakelijk omdat boeren de oormerken zelf kunnen aanbrengen.
EnglishHow are the hungry to export food to Europe when they have nothing to eat themselves?
Hoe kunnen zij voedsel naar Europa exporteren als ze zelf niets te eten hebben?
EnglishThere was a strong demand for that from those calling themselves'small countries '.
De zogenaamde kleine lidstaten hebben een dringend verzoek hiertoe ingediend.
EnglishWith regard to surveillance at borders, this is a matter for Member States themselves.
Wat de grenscontroles betreft: dit is een aangelegenheid voor de lidstaten zelf.
EnglishThat is why some people had some problems explaining themselves 10 years ago.
10 jaar geleden hadden sommigen het dan ook moeilijk een verklaring te geven.
EnglishThey find themselves sort of sandwiched between the urban areas and the rural areas.
Zij zijn min of meer ingeklemd tussen de stedelijke en de landelijke gebieden.
EnglishIt would be unreasonable to make people pay for this surveillance of themselves.
Het zou onredelijk zijn om de burgers te laten betalen voor deze bewaking van henzelf.
EnglishUnder no circumstances shall I allow Members to enter into debate among themselves.
Ik zal in geen geval toestaan dat de parlementsleden onder elkaar debatteren.
EnglishPeople themselves must have the opportunity to become aware of the options.
De mensen moeten zelf de mogelijkheid hebben kennis te maken met alternatieven.