EN

tie {noun}

volume_up
1. general
Sound neighbourhood policy should, however, be sufficient to cultivate this historical European tie.
Een goed nabuurschapsbeleid moet evenwel volstaan om deze historische Europese band te cultiveren.
It goes without saying that closer ties with the European Union are a desirable objective.
Natuurlijk moeten wij een nauwere band van deze landen met de Europese Unie nastreven.
Er bestaat een bijzondere band met de eigen streek.
2. textiles
tie (also: necktie, shawl)
Style makes you think of the bow tie he might have worn or the suit he was wearing.
'Stijl' doet je denken aan de das of het pak dat hij droeg.
George Gamow, also a great physicist, he designed the tie.
George Gamow, ook een groot fysicus, ontwierp de das.
Hij droeg z'n korenbloemblauwe das.
Ik droeg allang geen stropdas meer.
Hij droeg z'n gele stropdas.
Mr President, I would like to place on record my appreciation to Mr Berlusconi for the gift of a tie.
- Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag de heer Berlusconi hartelijk bedanken voor de stropdas die ik van hem cadeau heb gekregen.

Context sentences for "tie" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAmendment No 14 does not tie in with this, however, and I therefore cannot support it.
Amendement 14 strookt daar echt niet mee en kan ik derhalve niet ondersteunen.
EnglishThe bonds that tie Russia and the European Member States are centuries old.
De banden tussen Rusland en de lidstaten van de Europese Unie zijn eeuwenoud.
EnglishOne does not vote by secret ballot in the same way as one would change one's tie.
Stemmen bij geheime stemming is niet zoiets als van overhemd wisselen.
EnglishAnd the fishermen would tie a net off the headland, string it out along the other net.
De vissers gooiden vanop de kaap een net uit, en maakten het vast aan het andere net.
EnglishWe must tie that up in a package with the Commission president and other individuals.
We moeten dat met de Commissievoorzitter en andere personen in één pakket samenvoegen.
EnglishIt is not, in my view, very helpful to tie oneself down to a new line.
Het is volgens mij niet zo zinvol om ons op een nieuw uitgangspunt vast te leggen.
EnglishIn the event of a tie, the eldest candidates will be declared elected.
Bij staking van stemmen zullen de oudste kandidaten gekozen worden verklaard.
EnglishI commend the European Commission for having refused to tie the hands of Member States.
Het verheugt mij dat de Commissie de handen van de lid-staten niet heeft willen binden.
EnglishThis is a formality, and one on which we want to tie up loose ends by 1 May 2004.
Dit is slechts een formaliteit en iets wat we voor mei 2004 volledig willen hebben afgehandeld.
EnglishWe must not tie ourselves down too early, a lot can happen in the meantime.
We moeten ons niet te vroeg vastleggen, er kan nog veel gebeuren.
EnglishStyle makes you think of the bow tie he might have worn or the suit he was wearing.
'Stijl' doet je denken aan de das of het pak dat hij droeg.
EnglishIt is precisely the way in which they tie in with each other that gives the definition its coherence.
Juist doordat ze met elkaar vervlochten zijn, geven ze de definitie haar samenhang.
EnglishSo let's talk about what happens when this all comes together, when you tie the three things together.
Wat gebeurt er als dit allemaal bij elkaar komt, als je deze drie dingen combineert?
EnglishThe Commission must not be able to tie our hands here completely.
De Commissie mag ons op dat punt niet aan handen en voeten binden.
EnglishWe should not be trying to tie the hands of national governments in managing their own economies.
Wij mogen de nationale regeringen niet trachten te verhinderen hun eigen economie te beheren.
EnglishIn the event of a tie, the President shall have the casting vote.
Bij staking van stemmen is de stem van de president beslissend.
EnglishWhy do we have to tie ourselves in knots when talking about sport?
Ik wilde een jaar van de sport en wat hebben we gekregen: een Europees Jaar van opvoeding door sport.
EnglishThis is the way that most of us were taught to tie our shoes.
Op deze manier hebben ze meesten van ons leren veters strikken.
EnglishSound neighbourhood policy should, however, be sufficient to cultivate this historical European tie.
Een goed nabuurschapsbeleid moet evenwel volstaan om deze historische Europese band te cultiveren.
EnglishThere is one other possibility that nobody has thought of: what happens if there is a tie when we vote?
Er is nog een mogelijkheid waar niemand bij stil heeft gestaan: wat te doen bij stakende stemmen?