"timber" translation into Dutch

EN

"timber" in Dutch

EN timber
volume_up
{noun}

1. general

timber (also: wood)
volume_up
hout {het}
A green label for sustainable timber and a red label for incorrectly produced timber.
Een groen label voor duurzaam hout en een rood label voor fout, niet duurzaam geproduceerd hout.
In effect, timber is not among the products listed in Annex I of the Treaty.
Hout komt immers niet voor in de lijst van producten in Bijlage 2 bij het Verdrag.
It has natural resources such as oil, fish, coffee, rice and timber.
Het heeft natuurlijke rijkdommen zoals olie, vis, koffie, rijst en hout.
timber
And then slowly, the trees start taking over, bringing in produce from the fruits, from the timber, from the fuel wood.
En langzamerhand nemen de bomen het over, en is er opbrengst van het fruit, het timmerhout en het brandhout.
timber
timber

2. nautical science

timber

Synonyms (English) for "timber":

timber

Context sentences for "timber" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAll the European forestry authorities cooperate within the ECE Timber Commission.
Alle Europese bosbouwautoriteiten werken samen binnen de ECE Timber Commission.
EnglishThey're disappearing because some timber companies go in with clear-cutting.
Ze verdwijnen omdat sommige houtkapbedrijven alles weghalen in een gebied.
EnglishA Finnish shock could be caused by the timber processing industry getting out of step.
In Finland kan een schok voortkomen uit onregelmatigheden in de houtveredelingsindustrie.
EnglishThe Commission should encourage the promotion of the timber industry.
De Commissie zal de bevordering van de houtindustrie moeten aanmoedigen.
EnglishThe resolutions deal mainly with the regulation of the timber market and export subsidies.
De conclusies hebben vooral betrekking op de regeling van de houtmarkt en steun voor de uitvoer.
EnglishFor me also the timber trade is something of great importance, but then our aid to Ethiopia is equally important.
Ook voor mij is de bosbouw heel belangrijk, maar ook onze hulp voor Ethiopië is van bijzonder belang.
EnglishThis equates to three times the average annual felling and this has already led to 30 % lower timber prices.
Dit komt overeen met drie keer de jaarlijkse gekapte hoeveelheid, waardoor de houtprijs nu al met 30% is gedaald.
EnglishHowever, a common strategy, for example with regard to timber certification, could benefit the sector.
De sector kan echter wel voordeel hebben van een gezamenlijke strategie, bijvoorbeeld in de vorm van certificering van houten produkten.
EnglishMaybe a timber rattlesnake lived there.
EnglishMay I also take this opportunity to state that timber supplies in the European Union are not diminishing but are increasing from year to year.
Ik wilde overigens bij deze gelegenheid opmerken dat de houtvoorraden in de Europese Unie niet slinken, maar jaarlijks groeien.
EnglishSecondly: we must, as an exception, also support necessary transportation and exports of valuable timber to third countries.
Ten tweede moeten we bij wijze van uitzondering ook het noodzakelijke transport en export van waardevolle houtsoorten naar derde landen ondersteunen.
EnglishSudden changes in, for instance, the timber industry as a result of lower prices would soon turn into a crisis in Sweden and Finland.
Plotselinge veranderingen in bijvoorbeeld de houtindustrie door prijsdalingen zouden voor Zweden en Finland heel gauw leiden tot een crisis.
EnglishWe need to encourage the utilization of forests not just as a source of timber, but for their environmental and recreational values.
Wij moeten het gebruik van de bossen bevorderen, niet alleen als houtbron, maar ook vanwege hun belang voor het milieu en hun recreatiewaarde.
EnglishThere are the recent revelations about the role of Mr Speight in the lucrative timber industry, which put the whole matter in a completely new light.
Er zijn de recente onthullingen over de rol van Speight in de lucratieve houtindustrie die een nieuw licht werpen op de hele zaak.
EnglishAccording to information from the Indonesian Forestry Minister 80 % of the current fires originated on plantations belonging to the major timber companies.
Volgens de Indonesische minister van Bosbouw is 80 % van de bosbranden bij plantages van de grote houtondernemingen begonnen.
EnglishIf this solidarity is to have been worthwhile, it is up to Europe to propose priority actions for safeguarding the timber industry.
Aan Europa de taak dringende maatregelen voor te stellen om de houtsector van de ondergang te redden, zodat deze solidariteit niet voor niets is geweest.
EnglishFinally, I call for the DOCUP development plans to give unequivocal consideration to the forestry sector and the timber industry.
Tenslotte vraag ik dat in de enige programmeringsdocumenten, de ontwikkelingsplannen, uitdrukkelijk met de bosbouw en de houtindustrie rekening wordt gehouden.
EnglishFirstly: we must not let the timber market collapse and must, therefore, directly intervene on behalf of the many small and medium-sized enterprises.
Ten eerste mogen we de houtmarkt niet in laten zakken en moeten we daarom ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen doordacht ingrijpen.
EnglishFor example, there is still no scientific evidence to suggest that there is any danger of cancer with Finland's main industrial timber types: pine, spruce, and birch.
Er is bijvoorbeeld nog geen wetenschappelijk bewijs voor de carcinogeniteit van de voor Finland industrieel belangrijkste houtsoorten den, spar en berk.
EnglishEU action is needed to ensure, for example, that WTO negotiations cover the free access of the timber industry's products to global markets.
Communautaire maatregelen zijn onder andere nodig om bij de WHO-onderhandelingen de onbelemmerde toegang op de wereldmarkt te garanderen van de producten uit de houtveredelingsindustrie.