"to" translation into Dutch

EN

"to" in Dutch

NL

"back-to-school" in English

volume_up
back-to-school {adj.}
volume_up
peer-to-peernetwerk {het}
volume_up
business-to-consumer {noun}
volume_up
back-to-school {adv.}
volume_up
cradle to cradle {noun}
EN

to {preposition}

volume_up
to (also: at, by, in, inside, into, on, per, upon, within, a)
We are there to inspire, to provoke, to mobilize, to bring hope to our people.
We zijn er om te inspireren, te provoceren, te mobiliseren, om onze mensen hoop te bieden.
I would therefore advise that we tread carefully right now, to avoid surprises.
Ik roep daarom op nu voorzichtig te werk te gaan om verrassingen te voorkomen.
They're going to be willing to brainstorm, name suspects, provide details.
Ze zullen bereid zijn te brainstormen, verdachten te noemen, details te geven.
We have to deal with three issues that are closely bound up with each other.
Wij worden geconfronteerd met drie nauw met elkaar verbonden vraagstukken.
We can therefore say with certainty that it lived up to our expectations.
Met TEMPUS wilde men met name initiatieven van universiteiten ondersteunen.
And then I'm going to finish up with another example of this with audio -- auditory illusions.
En dan ga ik eindigen met nog een voorbeeld. ~~~ Met audio - met geluidsillusies.
We need to work for EMU, but also for employment, the environment and equal opportunities.
Inzet voor de EMU, maar ook voor werk, ook voor natuur, ook voor gelijke kansen.
His entire speech is offensive to myself personally, to my party and to Poland.
Zijn uitspraken zijn beledigend voor mij persoonlijk, voor mijn partij en voor Polen.
They need to feel secure against international crime, against uncontrolled migration.
Veilig voor internationale criminaliteit en veilig voor ongecontroleerde migratie.
to (also: about, at, by, for, on, per, towards, upon, around, round)
Because people don't have tools to cope with it, to get over it.
Omdat mensen geen middelen hebben om ermee om te gaan, om ze te boven te komen.
The responsibilities belong to the institution and not to the person.
Het gaat hier niet om persoonlijke, maar om institutionele verantwoordelijkheden.
We're trying to modify photosynthesis to produce hydrogen directly from sunlight.
We gaan proberen om fotosynthese om te vormen om waterstof rechtstreeks uit zonlicht te produceren.
Linear cuts for me amount to a lack of courage and lack of political choice.
Lineair korten is voor mij gelijk aan gebrek aan moed en gebrek aan politieke keuze.
Congratulations to Mr Buzek, to our shadow rapporteurs and to Mr Busquin.
Mijn gelukwensen aan de heer Buzek, aan onze schaduwrapporteurs en aan de heer Busquin.
What we now have to do is adapt our internal regulations to this new reality.
Nu is het aan ons om ons Reglement aan de nieuwe toestand aan te passen.
Unequal treatment leads to trade distortion and thus to unfair competition.
Ongelijke behandeling leidt tot handelsverstoring en dus tot concurrentievervalsing.
Slowly ideas lead to ideology, lead to policies that lead to actions.
Ideeën leiden langzaam tot ideologie, en tot beleid, wat tot daden leidt.
Finally, this discharge report is naturally addressed to the Commission.
Tot slot, dit kwijtingrapport richt zich natuurlijk tot de Commissie.
My heartbeat would go from 120, to 50, to 150, to 40, to 20, to 150 again.
Mijn hartslag ging van 120 naar 50, naar 150, naar 40, naar 20, en terug naar 150.
And they're spreading from Korea to Brazil to India to the USA and across Europe.
Ze verspreiden zich van Korea naar Brazilië naar India naar de VS en over Europa.
Now, look around: just look next to your neighbor, look forward, look backward.
Kijkt u eens rond, naar uw buurman bijvoorbeeld, kijk eens naar voren, naar achteren.
Otherwise, it will add to the loss of confidence among producers and consumers.
Anders dragen wij bij tot onzekerheid bij producenten en consumenten.
Who else but those least able to do so, in particular the developing countries.
Dat komt bij de zwaksten vandaan en vooral bij de ontwikkelingslanden.
The Commission shall submit a proposal to the European Parliament and the Council.
    De Commissie dient een voorstel in bij het Europees Parlement en bij de Raad.
I am seeking to combat fiscal dumping and social dumping simultaneously.
Ik strijd tegen beide tegelijk, tegen fiscale dumping en tegen sociale dumping.
This idea runs contrary to the historic experience of Europe and European values.
Dit idee gaat tegen de historische ervaring van Europa en tegen de Europese waarden in.
I have nothing against major events, but I am totally opposed to lying.
Ik heb niets tegen grote evenementen, maar ben wel fel tegen elke leugen gekant.
Because they brought the cost down from $200 a pair, down to just $4 a pair.
Ze reduceerden de kost van 200 dollar per paar tot slechts 4 dollar per paar.
There would have to be more than 100 bathers a day for at least 20 days a year.
Er moeten meer dan honderd baders per dag zijn gedurende minstens twintig dagen per jaar.
The yellow bars here show the number of deaths per war per year from 1950 to the present.
De gele staven laten het aantal doden per oorlog per jaar zien van 1950 tot heden.
to (also: for, per)
' To climb, pull back on the stick; to descend, push forward on the stick
' Om te klimmen, trek de knuppel naar achteren... om te dalen, duw de knuppel naar voren
Eventually, Europe must learn to eat to live and stop living to eat.
Europa mag niet langer leven om te eten en moet eindelijk eten om te leven.
There's space to experiment and to weld and to test things.
Er is ruimte om te experimenteren en om te lassen en om dingen uit te testen.
It would be dishonest to do so, both to this House and to the European public.
Dat zou oneerlijk zijn, zowel jegens dit Parlement als jegens de Europese burgers.
We owe that not only to those who were murdered but also to those who survived.
Dat zijn we verplicht, niet alleen jegens degenen die vermoord zijn, maar ook jegens de overlevenden.
Lastly, I referred a moment ago to our obligations to the outside world.
Ik heb zojuist verwezen naar onze verplichtingen jegens de buitenwereld.
I give the floor to Mr Verheugen to answer this question, which Mrs Spaak has now taken over.
Mijnheer Verheugen, ik verzoek u antwoord te geven op de vraag die nu op naam van mevrouw Spaak komt te staan.
I wish to place on record my support for Amendment No 3 in the name of the GUE/ NGL Group.
Ik wens officieel kond te doen van mijn steun voor amendement 3, dat op naam van de Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links staat.
I want to be able to explain at the time of the vote why the compromise text in the name of my colleague, Mr Hendrick, is particularly to be commended.
Ik zou bij de stemming graag uitleggen waarom vooral de compromistekst op naam van mijn collega, de heer Hendrick, aanbeveling verdient.
In order to avoid constructing a Fortress Europe, it is important for us not to create a uniform European asylum and immigration policy.
Ten einde te voorkomen dat een Fort Europa wordt gebouwd, is het belangrijk dat wij geen uniform Europees asiel- en immigratiebeleid ontwikkelen.
It is important now - as it was at the time - always to mobilize all our forces and energies to restore investor and consumer confidence that will bring growth and increased employment.
Wij moeten dan ook weer alle zeilen bijzetten om het vertrouwen van de investeerders en de consumenten terug te winnen ten einde te zorgen voor economische groei en meer werkgelegenheid.
NL

back-to-school {adjective}

volume_up
back-to-school (also: terug-naar-school)