"too" translation into Dutch

EN

"too" in Dutch

volume_up
too {adv.}

EN too
volume_up
{adverb}

too (also: too much)
volume_up
te {adv.}
For many, Europe is too top heavy, too complicated, too unfathomable, too cold.
Europa is voor velen te rationeel, te ingewikkeld, te ondoorzichtig, te koud.
There are too many rights, too many regulations and too little room for leadership.
Er zijn te veel rechten, te veel regels en er is te weinig plaats voor leiding.
It is too unrealistic, too inflexible and too limited in scope for that.
Daarvoor is het te weinig realistisch, te inflexibel en te beperkt van omvang.
volume_up
ook {adv.}
Work that is too heavy or dangerous for women is often detrimental to men too.
Werk dat voor vrouwen te zwaar of te gevaarlijk is, is voor mannen ook niet goed.
Flexibility without such democratic accountability is unacceptable to us too.
Flexibiliteit zonder die democratische controle is ook onaanvaardbaar voor ons.
For that reason too, broadening of the product liability directive is justified.
Ook daarom is de uitbreiding van de richtlijn productaansprakelijkheid verantwoord.
too (also: too much)
There are too many rights, too many regulations and too little room for leadership.
Er zijn te veel rechten, te veel regels en er is te weinig plaats voor leiding.
There is too much state aid, there are too many distortions to competition.
Er is te veel overheidssteun, er is te veel concurrentievervalsing.
It is too easy to side-step this legislation and there are too many instances of misuse.
Er wordt te veel rond deze richtlijn heen gefietst; er zijn te veel misbruiken.
too (also: too much)
volume_up
al te {adv.}
Partners are too often faced with the nightmare of paperwork, too much bureaucracy.
De partners worden al te vaak geconfronteerd met een papierberg en al te veel bureaucratie.
National chauvinism has been all too often evident in the chocolate debate.
Het chocoladedebat werd al te vaak overheerst door chauvinistische argumenten.
It is all too often the case that different interpretations are advanced.
Al te vaak ziet men dat verschillende betekenissen worden gehanteerd.
too
volume_up
{adv.}
For many, Europe is too top heavy, too complicated, too unfathomable, too cold.
Europa is voor velen te rationeel, te ingewikkeld, te ondoorzichtig, te koud.
There are too many rights, too many regulations and too little room for leadership.
Er zijn te veel rechten, te veel regels en er is te weinig plaats voor leiding.
It is too unrealistic, too inflexible and too limited in scope for that.
Daarvoor is het te weinig realistisch, te inflexibel en te beperkt van omvang.
too (also: also, as well, equally, likewise)
Here, too, according to the Commission's figures, we have achieved an improvement.
Volgens de cijfers van de Commissie is hierin eveneens een verbetering bereikt.
I, too, was making the same point, and others have also emphasised it.
Zowel ikzelf als andere sprekers hebben dit aspect eveneens beklemtoond.
This, too, we have attempted to highlight in the revision of the Rules of Procedure.
Dit hebben wij eveneens geprobeerd te benadrukken in de herziening van het Reglement.
too (also: too much)
There are too many exemptions, and the principle must not be unduly weakened.
Er zijn te veel uitzonderingen en het beginsel mag niet te zeer worden afgezwakt.
However, we should now proceed with our programme and not be distracted too much.
We moeten nu echter verdergaan met ons programma en ons niet te zeer laten afleiden.
Also, we have weakened the position of citizens of nonMember States far too much.
Bovendien hebben wij de positie van burgers in derde landen te zeer verwaarloosd.
too (also: also, likewise)
volume_up
mede {adv.}
We should share responsibility for ensuring that the World Bank too acts accordingly.
We zijn er mede verantwoordelijk voor dat de Wereldbank dienovereenkomstig handelt.
We are called upon as the European Parliament to make use of these instruments too.
Het is aan ons, als Europees Parlement, om mede gebruik te maken van deze instrumenten.
It has gone on for too long, partly as a result of the Gibraltar issue.
Het heeft al veel te lang geduurd, mede als gevolg van de kwestie-Gibraltar.
I hope that this expectation too will be taken seriously in Pretoria.
Ik hoop dat men zich in Pretoria evenzeer bewust is van deze verwachting.
In churches too, church members have freedoms and these also need to be protected.
Ook kerkelijke medewerkers hebben bepaalde vrijheden, en deze moeten evenzeer worden beschermd.
I would respectfully suggest that is certainly the case, but so too is the remedy that needs to be found.
Ik kan dit zonder meer beamen, zij het dat dit evenzeer geldt voor de te vinden oplossing.

Synonyms (English) for "too":

too

Context sentences for "too" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo it's not too surprising that there were no good treatments for hearing loss.
Het is dus geen verrassing dat er geen goede behandeling was voor gehoorverlies.
EnglishI can assure you now that our discussions today will play an important part too.
Ik kan u van tevoren al verzekeren dat ons debat van vandaag belangrijk zal zijn.
English(Laughter) If you don't raise your hand, you'll have had other shit too, come on.
(Gelach) Als je je hand niet opsteekt, heb je vast nog meer rotzooi meegemaakt.
EnglishWe in Parliament have asked for a staff of 300, which is definitely not too many.
Het Parlement heeft 300 arbeidsplaatsen gevraagd en dat is beslist niet teveel.
EnglishMy own name is Fodé and I too come from this underprivileged part of the planet.
Ik heet zelf Fodé en kom uit deze stiefmoederlijk bedeelde regio van onze planeet.
EnglishGender equality is one of the areas concerned, and a very important area too.
Een van die beginselen is gendergelijkheid, en wel een zeer belangrijk beginsel.
EnglishWe must be a little more consistent and not engage too much in double standards.
Wij moeten wat consequenter zijn en er niet zo'n dubbele moraal op nahouden.
EnglishI believe that things have, in a way, been made too easy for those who follow.
Naar mijn mening heeft men op de een of andere manier een kans voorbij laten gaan.
EnglishThat, after all, is the reason for this report and for the Lamfalussy report too.
Dat is immers de reden waarom dit verslag en het verslag-Lamfalussy op tafel liggen.
EnglishPerhaps he had too many questions to deal with to be able to answer me then.
Wellicht heeft u mijn vraag vanwege de vele vragen toen niet kunnen beantwoorden.
EnglishNow, that would be, if you will, the top green track, which doesn't mean too much.
Dat zou als het ware de bovenste, groene route zijn, met een summiere beschrijving.
EnglishCommissioner, like the questioner I too have received queries from my constituents.
Commissaris, evenals de vraagsteller heb ik vragen ontvangen van mijn kiezers.
EnglishTo include these businesses under the heading of SMEs is, to my mind, going too far.
Dit soort bedrijven rangschikken onder het MKB gaat mijns inziens toch wat ver.
EnglishThere are still too many long-term unemployed with no real prospect of finding jobs.
Er zijn nog teveel langdurig werklozen zonder serieuze kansen op de arbeidsmarkt.
EnglishThis applies to the telecommunications sector, and to many other sectors too.
Dit geldt zowel op het gebied van de telecommunicatie als op vele andere gebieden.
EnglishPerhaps, Minister, it is not too late for you to express a view on that report.
Excellentie, misschien kunt u nog uw stellingname ten aanzien van dit verslag geven.
EnglishFor that reason I too am pleased with the approach proposed by the Commission.
Lawaai wordt daar verminderd waar de vermindering ervan het hardst nodig is.
EnglishBut in common with others, we too are having to endure the greenhouse effect.
Wij ondervinden echter wel, evenals de anderen, de gevolgen van het broeikaseffect.
EnglishI hope it does not take another 25 years before we finally achieve that too.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Corrie complimenteren met zijn verslag.
EnglishThe EU has paid too much attention to the economy, markets, trade and competition.
De EU heeft zich teveel ingezet voor economie, markt, handel en mededinging.