"toward" translation into Dutch

EN

"toward" in Dutch

EN

toward {preposition}

volume_up
toward (also: according to, after, as per, at)
Or happiness: "Striving toward happiness = moving toward unhappiness."
Of geluk: "Streven naar geluk = bewegen richting ongeluk".
Humanitarian aid is now moving toward Bo and Kenema as well as towards the capital.
Humanitaire hulp is op weg naar Bo en Kenema, en ook naar de hoofdstad.
These are climbers moving up the Lhotse face, that mountain toward Camp Three.
Deze klimmers werken zich naar het Lhotse vlak, de berg naar kamp drie.
toward (also: ahead of, at, during, for)
Our enthusiasm must not blind us toward the many problems that come with Malta.
Ons enthousiasme moet ons niet blind maken voor de vele problemen die Malta in zijn kielzog meevoert.
I think it's time that we moved beyond the idea of toleration and move toward appreciation of the other.
Ik denk dat het tijd is dat we het idee van de tolerantie voorbijgaan en verder naar waardering voor de ander.
I would like now to thank her for the openness she has shown toward Parliament over the years.
Ik zou haar nu alvast willen bedanken voor de openheid waarmee zij dit Parlement door de jaren heen tegemoet is getreden.
toward (also: above, after, at, beside)
The stakes are high as we speed toward a challenging future.
Het komt erop aan de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen.
It patently veers toward propaganda.
Het stuurt schaamteloos op propaganda aan.
We have been working toward this goal for fifteen years.
Wij werken al vijftien jaar lang aan dit doel.
toward (also: at, by, on, to)
And so, remarkably, I discovered that there's also a drift toward specialization.
Eigenaardig genoeg vond ik dat er ook een neiging tot meer specialisatie was.
It is not an attempt to move toward some kind of Europe-wide minimum wage.
Het is niet bedoeld als een poging om te komen tot een soort Europees minimumloon.
This will also make a significant contribution toward the elimination of demarcation lines that have continued to divide Europe.
Die hervorming zal bovendien bijdragen tot het verdwijnen van de scheidslijnen die Europa zo lang verdeeld hebben gehouden.
toward (also: about, at, beside, by)
Like cyclones coming up toward Bangladesh.
Zoals cyclonen die steeds dichter bij Bangladesh komen.
And the greatest danger we have of managing this power transition of the shift toward the East is fear.
Het grootste gevaar dat we kennen bij het beheersen van deze machtsoverdracht naar het Oosten, is angst.
Good consumer law is an outstanding instrument to bring the European Union closer to its citizens and it is up to all of us to work toward that.
Een goed consumentenrecht is een instrument bij uitstek om de Europese Unie dichter bij de burger te brengen en het is onze gemeenschappelijke opdracht om daarvan werk te maken.
toward (also: across from, against, anti, at)
And toward the end of writing that book there was a documentary that came out.
En tegen het einde van dat schrijven kwam er een documentaire uit.
And toward the end, he said, "If you would know the pine tree, go to the pine tree."
Tegen het einde zei hij: "Als je de pijnboom wil kennen, ga dan naar de pijnboom."
It's a deep tendency toward order in nature that opposes what we've all been taught about entropy.
Het is een sterke neiging naar orde in de natuur, die ingaat tegen wat we allemaal geleerd hebben over entropie.
Why is it that we don't have ethical obligations toward rocks?
Waarom hebben we geen ethische verplichtingen ten opzichte van stenen?
It is true that the attitude of the United States toward Iraq, for example, is regrettable.
De houding van de Verenigde Staten ten opzichte van Irak bijvoorbeeld valt zonder meer te betreuren.
toward (also: towards)

Context sentences for "toward" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd everybody looked at that and knew that that was headed toward a huge problem.
Iedereen keek ernaar en wist dat we afstevenden op een enorm probleem.
EnglishThe second step is that we see one heading toward us, we have to stop it.
De tweede stap is dat als we er een onze richting zien uitkomen, we hem moeten stoppen.
EnglishThis is the view over Times Square, with the beaver pond there, looking out toward the east.
Dit is het uitzicht over Times Square, met de bevervijver daar, oostwaarts kijkend.
EnglishMy focus in recent years has kind of shifted more toward biology.
Mijn focus heeft zich in de afgelopen jaren meer verplaatst richting biologie.
EnglishWe also see the trend toward tourism that's a little bit more low key.
We zien ook een trend richting toerisme dat een beetje eenvoudiger is.
EnglishIndulgence toward Belgrade strengthens the KLA and weakens Rugova.
Inschikkelijkheid tegenover Belgrado versterkt het UCK en verzwakt Rugova.
EnglishAnd they would see a coral head, maybe 10 feet away, and start moving over toward that coral head.
Ze zagen een koraal op misschien 3 meter afstand en bewogen zich ernaar toe.
EnglishWe are not heading toward the kind of problems that you ask about here.
We stevenen niet af op het soort problemen waar u hier op doelt.
EnglishAnd the way she died -- she had, toward the end, a brain tumor.
En de manier waarop ze stierf -- ze had op het einde een hersentumor.
EnglishIt wasn't going anywhere toward, you know, saying what the gene was; it was just nuclear science.
Het hielp je helemaal niet om te kunnen beschrijven wat het gen was.
EnglishHer default position toward me, as an African, was a kind of patronizing, well-meaning pity.
Haar vooringenomen standpunt tegenover mij, Afrikaanse, was een neerbuigend, welbedoeld medelijden.
English(Laughter) And so some of these things are actually more geared toward expression and communication.
(Gelach) Een aantal van deze dingen zijn eigenlijk meer gericht op expressie en communicatie.
EnglishWe have to ask: ' Progress toward what? ' and 'Who is driving this movement?
De vraag die wij ons moeten stellen is in welke richting wij moeten vorderen en wie die vooruitgang stimuleert.
EnglishI think that that should be an example of how we can look toward the multi-annual budget.
Ik denk dat dat een voorbeeld zou moeten zijn van hoe wij ook de meerjarenbegroting tegemoet kunnen zien.
EnglishThat in itself speaks volumes about the Labour Party's attitude toward the European Parliament.
Dat alleen al spreekt boekdelen over de houding van de Labourpartij tegenover het Europees Parlement.
EnglishAnd he pulled it toward him, like so, and he took the knife and he put it on the tip.
Hij nam het mes en hij zette het op het puntje. ~~~ Nu denk je natuurlijk dat je weet wat er aankomt, maar dat is niet zo.
EnglishWhat's that new state that the world is heading toward?
Wat is die nieuwe staat waarnaar de wereld op weg is?
EnglishAnd so let me list just a couple of the things I think this research points us toward trying to understand.
Laat ik eens een aantal dingen opnoemen die we volgens mij door dit onderzoek kunnen proberen te begrijpen.
EnglishWe are so connected that we must treat each other as if an action toward you is an action toward myself.
We zijn zo verbonden, dat we elkaar moeten behandelen alsof een daad richting jou een daad richting mezelf is.
EnglishBut you cannot, at the same time, toward the same object, the same person, want to harm and want to do good.
Maar je kunt niet tegelijkertijd hetzelfde object, dezelfde persoon, kwaad willen doen en goed willen doen.