EN

towards {adverb}

volume_up
We call on you to move towards us and we will move towards you.
Komt u ons tegemoet, dan komen wij u tegemoet!
This goes at least some way towards alleviating your concerns, Mrs Peijs.
Hiermee komen we tenminste voor een deel aan uw zorgen tegemoet, mevrouw Peijs.
It does, however, go some way towards meeting European Parliament requirements.
Ik vind ook dat niet terecht, maar de Raad komt het Europees Parlement hier wel tegemoet.

Context sentences for "towards" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe second major problem is this one-sided orientation towards financial markets.
Het tweede grote probleem is de eenzijdige gerichtheid op de financiële markten.
EnglishIt has also contributed towards promoting quantity to the detriment of quality.
Het systeem heeft er ook toe bijgedragen dat hoeveelheid het wint van kwaliteit!
EnglishI agree with you on this point and I hope that you will work towards this goal.
Ik onderschrijf die mening en ik hoop dat u in deze richting te werk zult gaan.
EnglishThe Commission is not yet sufficiently directing its aid towards reducing poverty.
De Commissie richt haar steun nog onvoldoende op het terugdringen van de armoede.
EnglishConstitutional ratification is a major step towards the reconstruction of Iraq.
De ratificering van de grondwet is een belangrijke stap in de wederopbouw van Irak.
EnglishIt is obvious that there is a move towards further dictatorship and less democracy.
Duidelijk is, we zitten in de richting van meer dictatuur en minder democratie.
EnglishTo put it another way, are we heading towards an economic government or not?
Dat wil zeggen: gaan we in de richting van een economisch gericht beheer of niet?
EnglishI say that because of what the Council’ s attitude has always been towards this.
Ik zeg dit vanwege de houding die de Commissie hiertegenover altijd heeft aangenomen.
EnglishThat is a cavalier attitude towards long-fought and established civil liberties.
Dat is een arrogante houding tegenover de moeizaam verworven vrijheden van de burger.
EnglishWe do not, therefore, have a weak and accommodating attitude towards that country.
Er is dus geen sprake van een slappe en toegeeflijke houding jegens dit land.
EnglishThis will represent a major step towards the improvement in financial management.
En dit zal een belangrijke stap zijn in de richting van een beter financieel beheer.
EnglishSo, a big step has been taken towards a federal EU police force, an 'EU-FBI '.
Een grote stap derhalve in de richting van een federale EU-politie, een " EU-FBI ".
EnglishIf we are to benefit from this we will have to change our attitude towards Russia.
De benutting daarvan vereist een heel andere manier van denken over Rusland.
EnglishPeople say you go to sleep, but you really don't go to sleep, you go towards sleep.
Men zegt dat je gaat slapen, maar je gaat niet echt slapen, je gaat richting slaap.
EnglishThere have also been encouraging developments towards enshrinement of the rule of law.
Ook ten aanzien van de rechtsstaat vallen veranderingen ten goede waar te nemen.
EnglishIt is towards this end that we, Europe ’ s parliamentarians, offer our good offices.
Wij als leden van het Europees Parlement willen daartoe gaarne de hand reiken.
EnglishI have urged for an active approach towards banning and providing information before.
Ik heb eerder aangedrongen op een actieve aanpak van uitsluiting en voorlichting.
EnglishThe Agenda 2000 reform package represents a major step towards enlargement.
De hervorming in Agenda 2000 is een grote stap in de richting van de uitbreiding.
EnglishIn fact I would rather say that it has contributed towards its difficulties.
Ik zou eerder zeggen dat ze medeoorzaak is van de problemen in de luchtvaart.
EnglishTurkey must also be fair here for once towards the EU and acknowledge this fact.
Hier moet Turkije eindelijk ook eens eerlijk zijn tegenover de EU en dit feit erkennen.