EN training
volume_up
{noun}

1. general

training (also: education)
For seafarers, that means training and further training.
Wat de zeevarenden betreft, wil dit zeggen opleiding en nog eens opleiding.
For education, training and further training are very closely linked to employment.
Werkgelegenheid heeft immers zeer veel met onderwijs, opleiding en bijscholing te maken.
It is a question of information, training, assessment and prevention.
Het is een kwestie van voorlichting, opleiding, beoordeling en preventie.
training
So: training, training and training should be our objective for the sake of competitiveness.
Vandaar: scholing, scholing en nog eens scholing, met het oog op het concurrentievermogen.
Training, employment and competitiveness are firmly interconnected.
Scholing, werkgelegenheid en concurrentievermogen zijn nauw met elkaar verbonden.
Training and education are being seen more and more clearly as European resources.
Onderwijs en scholing worden steeds meer als Europese mogelijkheden gezien.
training (also: workout)
The participation, consultation and training of workers must also be encouraged.
Participatie, raadpleging en training van werknemers moet gestimuleerd worden.
This may comprise organisational and technical structures, as well as training.
Dat kan bestaan uit organisatorische en technische structuren en training.
So now all of these distractions that worked against training now become rewards that work for training.
Zo zijn al deze afleidingen die tegen de training werkten ineens beloningen die training stimuleren.
training (also: practice, problem)
We believe it is essential for the seafarers to be guaranteed training, exercises and practical experience involving the staff responsible.
Wij achten het van essentieel belang dat het bevoegde zeevarend personeel de nodige opleiding, oefening en training krijgt.
training
Training becomes a necessity that lasts all one's life.
Het hele leven zal een aaneenschakeling van opleidingen moeten worden.
Again, these injuries are preventable through better training and safer work practices.
Ook deze ziekten zijn te voorkomen door betere opleidingen en veiliger arbeidspraktijken.
Introduce a twin-track training system at the earliest opportunity.
3. zo snel mogelijk een systeem van duale opleidingen in te voeren.

2. sports

training (also: breaking in)
volume_up
dressuur {de} (van paarden)

Context sentences for "training" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe level of training does in fact have a significant impact on maritime safety.
Dit opleidingsniveau is zeker een belangrijke factor voor de veiligheid op zee.
EnglishOne of the central points is of course life-long on-going and vocational training.
Een van de belangrijkste thema's is levenslange bijscholing en beroepsopleiding.
EnglishI said, "Senator, it appears that we're going into the food training business."
Ik zei: "Senator, blijkbaar lanceren we ons in het voedingsopleidingsbedrijf."
EnglishI must say I am very pleased at the vocational training element of ALTENER II.
Ik moet zeggen dat ik zeer tevreden ben met het onderwijselement in ALTENER II.
EnglishAccess to further vocational training is of crucial importance to all employees.
De toegang tot bijscholing is voor alle werknemers van doorslaggevend belang.
EnglishSo you do vocational training, home education for those who cannot go to school.
Je doet aan beroepsopleiding en huisonderwijs voor wie niet naar school kan.
EnglishBut the Commission is now proposing that training should no longer be included.
De Commissie stelt nu echter voor het scholingsonderdeel te laten vervallen.
EnglishThis has led to greater efficiency in research and in the training of researchers.
Dat heeft geleid tot efficiënter onderzoek en efficiëntere onderzoekersopleidingen.
EnglishThe recent expansion of its vocational training activities should be welcomed.
Men kan de uitbreiding van de taken inzake beroepsopleiding alleen maar toejuichen.
EnglishThis is a good start, but there has to be long-term investment in training.
Dat is een goed begin, maar er moet langdurig in onderwijs worden geïnvesteerd.
EnglishBut what about providing the young people of Kyrgyzstan with business training?
Maar hoe staat het met de overdracht van ondernemerskwaliteiten aan jonge Kirgiziërs?
EnglishAt the same time, we shall tag a training programme for bank managers on to it.
Tegelijkertijd zullen wij daaraan een trainingsprogramma voor bankmanagers vastknopen.
EnglishAfter all, the training programme is one thing and the directive is something else.
Het trainingsprogramma is tenslotte één ding en de richtlijn is iets anders.
EnglishCooperation in the field of vocational training is of strategic importance.
Samenwerking op het gebied van beroepsopleiding is van strategische betekenis.
EnglishI would especially emphasise basic education and basic professional training.
Ik wil speciaal wijzen op het belang van basisonderwijs en algemeen beroepsonderwijs.
EnglishThere will therefore be a duplicate transfer system for clubs offering training.
Wij zullen dus een dubbel transfersysteem krijgen voor opleidende clubs.
EnglishOf course you need to be in physical, very good, condition, so I'm training a lot.
Natuurlijk moet je in zeer goede fysieke conditie zijn, dus ik train veel.
EnglishThis money would benefit apprentices and young people in occupational training.
Dat geld komt leerlingen en scholieren in een beroepsopleiding ten goede.
EnglishAnd thirdly, what is happening about educational and training programmes?
Ten derde: Hoe zit het met de programma's op het gebied van onderwijs en educatie?
EnglishMy final, and perhaps most important point concerns training and continuing education.
Het laatste en misschien belangrijkste punt betreft onderwijs en bijscholing.