EN

transfer {noun}

volume_up
1. general
transfer
We would like to see the option of a transfer from the first to the second pillar.
Wij willen een mogelijkheid tot overheveling van de eerste naar de tweede pijler.
Subject: Transfer of unused ESF appropriations from Objective 4 to Objective 3
Betreft: Overheveling van niet-opgebruikte ESF-middelen van doelstelling 4 naar doelstelling 3
If this information is not deemed to be satisfactory, the transfer request will be rejected.
Als dergelijke informatie niet voldoende wordt bevonden, zal de overheveling afgekeurd worden.
However, the transfer of funds is subject to numerous requirements.
Maar aan de overschrijving van middelen zijn wel talrijke voorwaarden verbonden.
How can banks justify a transfer from Lille to Bastia costing less than the same operation between Lille and Brussels?
Hoe kan men rechtvaardigen dat een overschrijving van Lille naar Bastia minder kost dan dezelfde transactie tussen Lille en Brussel?
Money allocated to poverty eradication must be safeguarded from being transferred to meet the Community's other objectives.
Geld dat bestemd is voor de uitroeiing van de armoede, moet worden gevrijwaard van overschrijving ten behoeve van andere communautaire doelen.
transfer
volume_up
oplevering {de} (van een woning)
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
That way we could lower the amount that has to be covered by a corresponding Guarantee Fund transfer for each credit transaction.
Op die manier kan het bedrag worden verlaagd, dat bij elke krediettransactie moet worden gedekt met een vergelijkbare overboeking van het Garantiefonds.
Provision is also made in these proposals for a transfer of resources to rural development.
Bovendien voorzien we een transfer van middelen naar de plattelandsontwikkeling.
The latest transfer record, set when Figo moved to Real Madrid, is a case in point.
Het recordbedrag waarmee onlangs de transfer van Figo naar Real Madrid werd afgesloten, is daar het meest recente voorbeeld van.
I understand that a Hungarian player who has had his transfer put on hold is probably going to mount a legal challenge.
Ik heb gehoord dat een Hongaarse speler wiens transfer in de ijskast is gezet, waarschijnlijk een rechtszaak gaat aanspannen.
2. transportation
transfer (also: trans-shipment)
volume_up
overslag {de} (goederen)
As an Austrian, I should like to highlight the importance of combined transport, that is to say the transport of goods using at least two carriers, with the goods being transferred between them.
Juist als Oostenrijkse zou ik speciaal op het belang van het gecombineerd vervoer, met andere woorden goederenvervoer via ten minste twee vervoerstakken en tussentijdse overslag, willen wijzen.
NL

transfer {de}

volume_up
1. finance
2. other
Bovendien voorzien we een transfer van middelen naar de plattelandsontwikkeling.
Provision is also made in these proposals for a transfer of resources to rural development.
Het recordbedrag waarmee onlangs de transfer van Figo naar Real Madrid werd afgesloten, is daar het meest recente voorbeeld van.
The latest transfer record, set when Figo moved to Real Madrid, is a case in point.
Ik heb gehoord dat een Hongaarse speler wiens transfer in de ijskast is gezet, waarschijnlijk een rechtszaak gaat aanspannen.
I understand that a Hungarian player who has had his transfer put on hold is probably going to mount a legal challenge.

Context sentences for "transfer" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishKhartoum has denounced this transfer by speaking of a plot devised by the West.
Khartoem heeft deze overdracht van de hand gewezen als zijnde een westers complot.
EnglishWe would like to see the option of a transfer from the first to the second pillar.
Wij willen een mogelijkheid tot overheveling van de eerste naar de tweede pijler.
EnglishWe should find out what they're doing and transfer that skill to other people."
We zouden uit moeten vinden wat ze goed doen en dat aan anderen overbrengen."
EnglishMuch has been said on the subject of exchange-rate charges and transfer costs.
Wij hebben veel gepraat over de kosten van het wisselen en het overmaken van geld.
EnglishTo some extent, this is an automatic transfer from the old Directive 95/ 46/ EC.
Voor bepaalde delen gaat het hier om een modernisering van de oude richtlijn 95/46/EG.
EnglishThe transfer fee is not just a wealth distributor, it is a wealth retainer.
Transfersommen zorgen niet alleen voor welvaart, maar houden deze ook in stand.
EnglishHere we have the more serious cases, we transfer them from the south area
Hier hebben we wat meer serieuze gevallen, ze komen van het zuidelijke gedeelte.
EnglishIt is essential to transfer short-haul air freight transport to the railways.
Over korte afstanden moet het luchtvrachtvervoer op het spoor overschakelen.
EnglishThe Commission welcomes Amendments Nos 38 and 49 concerning gene transfer.
De Commissie is blij met de amendementen 38 en 49 betreffende genenoverdracht.
EnglishThere will therefore be a duplicate transfer system for clubs offering training.
Wij zullen dus een dubbel transfersysteem krijgen voor opleidende clubs.
English. – The supplementary question touches on the issue of the transfer of name records.
- De aanvullende vraag gaat over de kwestie van de doorgifte van passagiersgegevens.
EnglishNor should the significance of the transfer of know-how be underestimated.
Aan de andere kant mag het belang van kennisoverdracht niet onderschat worden.
EnglishThe introduction of the euro has only limited effects on transfer costs.
De invloed van de invoering van de euro op de overschrijvingskosten is beperkt.
EnglishBoth of these codes should make the transfer of money simpler, faster and cheaper.
Deze twee codes zouden overschrijvingen eenvoudiger, sneller en goedkoper moeten maken.
EnglishIt would therefore be a mistake to transfer EU funds from Asia to Latin America.
Daarom zou het verkeerd zijn om EU-middelen van Azië naar Latijns-Amerika te verplaatsen.
EnglishMany small clubs depend on the revenue stream that comes from transfer fees.
Veel kleine clubs zijn afhankelijk van de inkomsten die de transferbedragen opleveren.
EnglishAnd the idea was, it was supposed to be able to transfer power anywhere on Earth.
En het idee was dat het energie kon versturen op elke plek op de aarde.
EnglishWe co-opt other experiences -- we take one item and transfer it to another.
We lijven andere ervaringen in -- we nemen één ding en brengen het over op een ander.
EnglishA government has been formed and the transfer of powers and devolution is only hours away.
Er is een regering gevormd en over enkele uren vindt de machtsoverdracht plaats.
EnglishThe company concerned, BAT, will transfer production to non-EU countries.
Het betreffende bedrijf, BAT, zal de productie overbrengen naar landen buiten de EU.