EN

to transmit [transmitted|transmitted] {verb}

volume_up
And you are still able to transmit data -- that's possible.
Je kan dan nog steeds gegevens verzenden.
And this particular set here can transmit something of the order of three to five terabits per second.
Deze speciale reeks hier kan iets van de orde van drie tot vijf terabits per seconde verzenden.
It's serving the purpose of illumination, but at the same time, we are able to transmit this data.
Ze werkt als verlichting maar tegelijkertijd zijn wij in staat om deze gegevens te verzenden.
We are transmitting the access code to you now.
We zullen u nu de noodzakelijke codes sturen.
I therefore call on the Commission to transmit to Parliament all the regular enlargement reports which it will make to Council.
Ik roep de Commissie dan ook op alle reguliere verslagen over de uitbreiding die zij zal uitbrengen aan de Raad eveneens aan het Parlement te sturen.
(Applause) And the detector then transmits the image to the computer.
(Applaus) De detector stuurt dan het beeld naar de computer.
The need now is to ensure that it can transmit twenty-four hours a day.
Er moet nu op worden toegezien dat deze radio dag en nacht uit kan zenden.
And with these mobile phones, we transmit more than 600 terabytes of data every month.
met deze mobiele telefoons, zenden we elke maand meer dan 600 terabytes aan gegevens uit.
One of the solutions would be to transmit the meetings via Parliament ’ s website.
Een van de oplossingen bestaat erin de vergaderingen via de website van het Parlement uit te zenden.
to transmit (also: to send)
Obviously that report will also be transmitted to Parliament.
Het spreekt vanzelf dat wij dit verslag ook aan het Parlement doen toekomen.
The Commission has outlined in detail the rules, practices and procedures in a document transmitted to you in November 1997.
De Commissie heeft u in november 1997 een document doen toekomen met een gedetailleerde beschrijving van regels, praktijken en procedures.
I asked the departments concerned twice and they assured me that these documents had been transmitted to all the Members of this Parliament.
Ik heb dit tweemaal nagevraagd bij de diensten van het Parlement en ze hebben me verzekerd dat men deze documenten heeft doen toekomen aan alle collega's van het Parlement.
to transmit (also: to send, to ship)
to transmit (also: to hand down)
volume_up
overleveren {v.t.} (van geslacht op geslacht)
to transmit (also: to send)

Context sentences for "to transmit" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThis would serve to transmit the values underpinning our coexistence in Europe.
Op die manier kan men de waarden verspreiden waarop onze samenleving in Europa is gebaseerd.
EnglishThe need now is to ensure that it can transmit twenty-four hours a day.
Er moet nu op worden toegezien dat deze radio dag en nacht uit kan zenden.
EnglishAnd with these mobile phones, we transmit more than 600 terabytes of data every month.
met deze mobiele telefoons, zenden we elke maand meer dan 600 terabytes aan gegevens uit.
EnglishThis is the strap that people use to transmit heart-rate data to their Nike+ system.
Dit is het bandje dat mensen gebruiken om hartritmedata te versturen naar hun Nike+ systeem.
EnglishOkay, seriously, HIV is actually not that easy to transmit sexually.
Oke, serieus, HIV is in werkelijkheid niet zo eenvoudig om over te dragen middels seks.
EnglishOne of the solutions would be to transmit the meetings via Parliament ’ s website.
Een van de oplossingen bestaat erin de vergaderingen via de website van het Parlement uit te zenden.
EnglishAnd so there's a very instinctive way in which we briefly transmit emotions to each other.
Er is dus een heel instinctieve manier waarop we kortstondig emoties overbrengen naar elkaar.
EnglishAnd you only have to notice, where we have light, there is a potential way to transmit data.
Waar we het licht hebben zal het mogelijk zijn om data te verzenden.
EnglishFinally, on the Dutch calves I will transmit that question to Commissioner Fischler.
Voor wat de Nederlandse kalveren betreft, tenslotte, zal ik die vraag overbrengen aan commissaris Fischler.
EnglishIt's serving the purpose of illumination, but at the same time, we are able to transmit this data.
Ze werkt als verlichting maar tegelijkertijd zijn wij in staat om deze gegevens te verzenden.
EnglishAnd so what the message is, is not any message that they transmit from one ant to another, but the pattern.
De boodschap is dus niet een boodschap die ze aan elkaar doorgeven, maar het patroon.
EnglishNow the way that plants transmit that information is through pollen.
Planten geven die informatie door door middel van stuifmeel.
EnglishAnd this particular set here can transmit something of the order of three to five terabits per second.
Deze speciale reeks hier kan iets van de orde van drie tot vijf terabits per seconde verzenden.
EnglishThe way we transmit wireless data is by using electromagnetic waves -- in particular, radio waves.
We zenden draadloze data uit met behulp van elektromagnetische golven - om precies te zijn, radiogolven.
EnglishThis means that we see the issue of interoperability, like that of obligations to transmit, as being essential.
Dat betekent dat wij interoperabiliteit even onontbeerlijk vinden als de doorgifteverplichtingen.
EnglishI would like to ask you, Commissioner, to transmit this message as being the consensus of this House.
Ik zou u willen verzoeken, commissaris, om deze boodschap over te brengen als de algemene mening van dit Parlement.
EnglishAnd you are still able to transmit data -- that's possible.
EnglishStories are what we use to transmit knowledge.
Verhalen zijn het vehikel om kennis over te brengen.
EnglishAnd this light can be used to transmit wireless data that these things [use] to communicate with each other.
Dit licht kan worden gebruikt om draadloos gegevens te verzenden waardoor deze dingen met elkaar kunnen communiceren.
EnglishWe also want the Member States to transmit the necessary evidence to the Commission when they make their report.
Overigens willen wij dat de lid-staten bij hun rapportage aan de Commissie ook de nodige bewijsstukken overmaken.

Synonyms (English) for "transmitting aerial":

transmitting aerial