"un-" translation into Dutch

EN

"un-" in Dutch

NL
volume_up
UN {noun} [abbreviation]
NL
EN

un- {preposition}

volume_up
un- (also: dis-)
The Commission welcomes the outcome of the UN summit held in September.
De Commissie is verheugd over de resultaten van de VN-top in september dit jaar.
This is a decision that will increase the profile of the UN in crisis regions.
Die beslissing zal het profiel van de VN in crisisregio's versterken.
This week, it transpired that the UN mission in Bosnia is at stake.
Deze week bleek dat de missie van de Verenigde Naties in Bosnië op het spel staat.
un- (also: dis-)
It's a completely ridiculous, totally un-sexy word.
Het is een volstrekt belachelijk, volkomen on-sexy woord.
Can I tell you how un-Canadian that is?
Weet je wel hoe on-Canadees dat is?
Now this is a very un-TED-like thing to do, but let's kick off the afternoon with a message from a mystery sponsor.
Dit is een erg on-TED-achtig ding om te doen, maar laten we de middag beginnen met een boodschap van een geheime sponsor.
un- (also: dis-)

Synonyms (English) for "UN":

UN

Context sentences for "un-" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWith regard to arms deliveries, there has been some movement on the UN side.
Wat de wapenleveranties betreft, is bij de Verenigde Naties enige beweging te merken.
EnglishI cannot help wondering what the Council has in mind with this un-cooperative behaviour.
Ik vraag mij af welke bedoelingen de Raad met dit oncoöperatieve gedrag heeft.
EnglishIt would also be desirable for the UN Security Council to confirm such a measure.
Daarom is het aangewezen dat de UNO-Veiligheidsraad een dergelijke maatregel bekrachtigt.
EnglishIt is a matter of regret that the UN Security Council has forfeited authority.
We moeten betreuren dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aan gezag heeft ingeboet.
EnglishAt present, we spend a great deal of time arguing over the role of the UN.
Momenteel staat de rol van de Verenigde Naties regelmatig ter discussie.
EnglishMr Abitbol talked of the 'orgueil blessé d'un commissaire européen '.
De heer Abitbol had het over de gekrenkte trots van een Europese commissaris.
EnglishWhat makes the UN irrelevant is saying that we will be going to war whatever happens.
Dat is het geval wanneer wordt gezegd dat er hoe dan ook oorlog komt.
EnglishSubject: Western Sahara and the UN Convention on the Law of the Sea
Betreft: De Westelijke Sahara en de Zeerechtconventie van de Verenigde Naties
EnglishThe UN is making significant efforts to find a peaceful solution.
De Verenigde Naties doen grote inspanningen om een vreedzame oplossing te vinden.
EnglishTo this end, we call for the UN resolutions to be implemented.
Daarom dringen wij aan op toepassing van de resoluties van de Verenigde Naties.
EnglishThis is unreasonable and frightening, and it undermines the UN's credibility.
Dat is absurd en angstaanjagend, en het ondermijnt de geloofwaardigheid van de Verenigde Naties.
EnglishWe should therefore ask the UN to apply itself to this matter and step up its action.
Wij moeten de Verenigde Naties dus vragen doortastend op te treden en hun actie te versterken.
EnglishThe UN Secretary-General's peace plan is still on the table.
Het vredesplan van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties blijft gelden.
EnglishThe UN Convention on Human Rights 50 years ago was an attempt to correct this.
Daar moeten we blij mee zijn - en vermoedelijk is dat ook zo.
EnglishWe all want the UN to remain the cornerstone of world order.
We willen allen dat de Verenigde Naties de hoeksteen van de wereldorde blijven.
EnglishStrengthening the role of the UN will be of key importance here.
Het versterken van de positie van de Verenigde Naties is daarbij van cruciaal belang.
EnglishIt is a global issue, and one that is principally for the UN.
Het is een wereldwijd vraagstuk, dat primair een taak is voor de Verenigde Naties.
EnglishIt is a complex and very un-user-friendly piece of legislation regulation at the moment.
Het is een ingewikkelde en zeer gebruikersonvriendelijke wettekst.
EnglishIn addition, UN troops should be allowed to intervene to protect the civilian population if necessary.
Indien nodig, moet kunnen worden opgetreden om de burgerbevolking te beschermen.
EnglishThe report also looks at the role that the EU should play within the UN.
Het verslag kijkt eveneens naar de rol die de EU zou moeten spelen binnen de Verenigde Naties.