"unexpectedly" translation into Dutch

EN

"unexpectedly" in Dutch

EN unexpectedly
volume_up
{adverb}

unexpectedly
So, very unexpectedly, they ran out of customers before they ran out of whales.
Dus, heel onverwachts, zaten ze zonder klanten voordat ze door de walvissen heen waren.
Just before Christmas my mother unexpectedly lost her sight.
Vlak voor Kerstmis heeft mijn moeder namelijk onverwachts haar gezichtsvermogen verloren.
Mr President, not unexpectedly, the Commission is proposing that it be given more power.
Mijnheer de Voorzitter, de Commissie stelt - niet geheel onverwachts - voor zichzelf meer macht toe te kennen.
unexpectedly

Synonyms (English) for "unexpectedly":

unexpectedly

Context sentences for "unexpectedly" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThose crises do not suddenly happen unexpectedly, as with natural catastrophes.
En die crises komen niet, zoals natuurrampen, plotseling en onverwacht uit de lucht vallen.
EnglishMr President, fascism does not usually come to power unexpectedly.
Mijnheer de Voorzitter, het fascisme komt in de regel niet uit de lucht vallen.
EnglishThis report has unexpectedly become very important for the man in the street.
Dit verslag is onverwacht heel belangrijk geworden voor de burger.
EnglishWe now have, unexpectedly, a unique opportunity of involving all Europeans in this process.
Nu hebben we onverwacht een unieke kans om alle Europeanen bij dit proces te betrekken.
EnglishHis engagement is something which has come up quite unexpectedly.
Het gaat over een verplichting die hij niet kon voorzien, die onverhoeds is gekomen.
EnglishMadam President, Belarus unexpectedly woke up to statehood in 1991.
-- Mevrouw de Voorzitter, Wit-Rusland werd onverwacht een onafhankelijke staat in 1991.
EnglishWhat happens if that person is unfortunate enough to die unexpectedly?
Wat gebeurt er dan als hij of zij onverwacht komt te overlijden?
EnglishWe have learnt that the consequences of problems can escalate to an unexpectedly high level.
Intussen weten wij dat de gevolgen van problemen kunnen escaleren tot een onverwacht hoog niveau.
EnglishMr President, obviously we cannot claim that the outburst of violence came unexpectedly.
Voorzitter, wij kunnen uiteraard niet beweren dat de geweldsuitbarsting in Kosovo onverwacht is gekomen.
EnglishSeven years ago, the last peace negotiations were unexpectedly broken off by attacks by the Tigers.
Zeven jaar geleden werden de laatste vredesonderhandelingen onverwacht afgebroken door aanvallen van de tijgers.
EnglishAt first I thought I was just going to be here to perform, but unexpectedly, I learned and enjoyed much more.
Eerst dacht ik dat ik hier alleen zou zijn om te spelen.
EnglishThe scheme was unexpectedly carried forward and therefore was not included in the enlargement negotiations.
Het stelsel is onverwacht tot stand gekomen en maakte dus geen deel uit van de toetredingsonderhandelingen.
EnglishThat said, we would like to avoid certain regions unexpectedly finding themselves in a state of wealth for purely statistical reasons.
Wij willen voorkomen dat sommige regio's zich plotseling in louter statistische termen welvaart kennen.
EnglishVery unexpectedly, sir.
EnglishNow, quite unexpectedly, the agenda for this morning's vote has been changed and I have not had the opportunity to put my report to the vote.
Nu is de agenda van de stemming van vanochtend onverwacht gewijzigd en wordt mij de mogelijkheid ontnomen mijn verslag in stemming te brengen.
EnglishRecently, last weekend, appalling elections took place in Germany, in which the right had an unexpectedly huge result.
Pas geleden, afgelopen weekend, zijn er in Duitsland eigenlijk verschrikkelijke verkiezingen geweest waarbij rechts onverwacht een gigantische uitslag heeft gekregen.
EnglishUnexpectedly, these rights have been lost and denied in 24 hours, and not on account of religion as far as I know.
Deze rechten zijn volkomen onverwacht, in een tijdsbestek van vierentwintig uur, verloren gegaan en met voeten getreden en dat, naar mijn mening, niet in naam van een religie.
EnglishMadam President, I am speaking on behalf of Mr Barzanti who wishes to apologize to you and to honourable Members for having had to leave unexpectedly.
Mevrouw de Voorzitter, ik spreek namens de heer Barzanti die zich verontschuldigt bij u en de geachte collega's, omdat hij onverhoeds moest vertrekken.
EnglishMr President, I wish to apologize on behalf of my group for the absence of Mr Scarbonchi, who must have unexpectedly been unable to attend.
Mijnheer de Voorzitter, mijn fractie wil zich graag verontschuldigen voor de afwezigheid van de heer Scarbonchi, die blijkbaar op het laatste moment verhinderd is.
EnglishThe officials went on strike because your proposals, Commissioner, came, shall we say, unexpectedly and were kind of makeshift solutions.
De ambtenaren zijn in staking gegaan omdat uw voorstellen, mijnheer de commissaris, enigszins als een donderslag bij heldere hemel kwamen en eruit zagen als een lappendeken.