"until" translation into Dutch

EN

"until" in Dutch

EN until
volume_up
{preposition}

until (also: ahead of, at, during, for)
volume_up
voor {prp.}
There are twelve days left until the commencement of the Seattle meeting.
Er zijn nog 12 dagen te gaan voor het begin van de bijeenkomst in Seattle.
If you search for the word "technology," it was not used until 1952.
Als je zoekt naar het woord "technologie" zul je het niet vinden voor 1952.
Allowing me a week until Tuesday to do that is not unreasonable.
En het is niet onredelijk als ik daar tot dinsdag een week de tijd voor krijg.
until (also: at, by, on, to)
volume_up
tot {prp.}
Until such time, until the outcome of the investigation, I will refrain from passing judgement.
Tot die tijd, tot die uitkomst, zou ik me willen onthouden van elk oordeel.
Should we adjourn it until noon tomorrow or until noon on Thursday?
Wenst u dat de stemming wordt verdaagd tot de stemmingen van morgen of van overmorgen?
The existing restrictions in relation to Ireland remain in place until 19 April.
De bestaande beperkingen met betrekking tot Ierland blijven tot 19 april van kracht.
until
volume_up
totdat {prp.}
It is necessary to provide a legal basis for pull until the push system is in place.
Er moet een rechtsbasis zijn voor het -systeem totdat het -systeem van kracht is.
We believe that the agreement should be suspended until the conflict is solved.
Wij vinden dat de overeenkomst opgeschort moet worden totdat het conflict is beslecht.
We have to continue to publicise this issue until it is resolved.
We moeten ruchtbaarheid aan deze zaak blijven geven totdat ze is opgelost.
until (also: in, inside, into, on)
volume_up
binnen {prp.}
Requests for split votes must be in by 6 o'clock, but we would accept amendments until 9 o'clock.
Verzoeken om stemming in onderdelen moeten voor 18.00 uur binnen zijn, maar amendementen worden tot 21.00 uur aanvaard.
From then on, they can no longer move around within the Schengen area until they have obtained a residence permit.
Het is hem verboden daarna nog binnen de Schengenruimte te reizen zolang hij geen verblijfsvergunning heeft.
This is why I did not arrive here until half way through the Sterckx report and missed most of the roll-call votes.
Daarom kwam ik pas halverwege de bespreking van het verslag van de heer Sterckx binnen en heb ik de meeste mondelinge stemmingen gemist.
until (also: till, to … inclusive)
volume_up
t/m {prp.}

Context sentences for "until" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut you don't get to start on step three, until you take step one first: I can.
Maar je komt pas toe aan stap drie, na het nemen van de eerste stap: Ik kan dit.
EnglishNow we know that this appallingly modest target will not even be met until 2030.
Nu weten we dat zelfs deze veel te beperkte doelstelling pas in 2030 wordt gehaald.
EnglishUntil such time as the reserve fund has been fully built up, it shall be fed by:
Zolang dit reservefonds nog niet geheel is gevormd, wordt het gestijfd door:
EnglishThen it might not be until 2020 or 2030 that the first country is able to join.
Dan wordt het misschien wel 2020, 2030 voordat het eerste land kan toetreden.
EnglishThat will not be known for certain until this matter is heard in a court of law.
Dat kunnen we pas met zekerheid zeggen nadat deze zaak in een rechtbank is behandeld.
EnglishI really do not see why their distribution has to wait until the afternoon.
Ik begrijp werkelijk niet waarom de notulen nu pas 's middags worden rondgedeeld.
EnglishUntil they understand this, I think we should postpone granting discharge.
Zolang ze dit niet begrepen heeft, vind ik dat we de kwijting moeten uitstellen.
EnglishShe will no doubt be annoyed with me if she has to stay here until one in the morning.
Zij is ongetwijfeld boos op mij als ze hier om 1.00 uur 's nachts nog moet zijn.
EnglishWe cannot wait until the extraordinary Luxembourg summit for new ideas to emerge.
Van de buitengewone topontmoeting in Luxemburg zijn geen nieuwe ideeën te verwachten.
EnglishEverything must be done with more flexible instruments than we have had until now.
Alles moet worden uitgevoerd met flexibeler instrumenten dan die we totnogtoe hadden.
EnglishUntil we have a uniform system of this kind, I see no point in harmonising markings.
Zolang zo'n systeem niet uniform is, vind ik harmonisatie van merktekens overbodig.
EnglishUntil there is a fully functioning global market, the CAP needs to be safeguarded.
Om dezelfde reden is het ondenkbaar het landbouwbeleid te renationaliseren.
EnglishUntil or unless another referendum is passed, this remains the legal position.
Zolang er geen nieuw referendum wordt gehouden, zitten we met dit juridische probleem.
EnglishIt is on the statute books but will not enter into force until May 2002.
Zij is wel opgenomen in de wetgeving, maar zij wordt pas in mei 2002 van kracht.
EnglishAs the Commissioner rightly pointed out, that was deferred by the Council until 2015.
Die wetgeving is, zoals u terecht opmerkt, door de Raad naar 2015 vooruitgeschoven.
EnglishI regret that it has taken until now to get a communication on this issue.
Ik vind het jammer dat er nu pas een mededeling over dit onderwerp ter tafel ligt.
EnglishThe international community did not act until its own people were affected.
De internationale gemeenschap reageerde pas, toen de eigen mensen getroffen werden.
EnglishFirst of all because it guarantees aid until 2010 and gives us some time.
Ten tweede, omdat er in dat voorstel over de uitstoot van CO2 wordt gesproken.
EnglishNot until 2007 at the earliest will EMU be enlarged by more than 15 members.
De EMU zal op zijn vroegst in 2007 met meer dan 15 leden worden uitgebreid.
EnglishThese tools don't get socially interesting until they get technologically boring.
als de technologie saai wordt. ~~~ Gloednieuwe instrumenten die worden geïntroduceerd...