"up to" translation into Dutch

EN

"up to" in Dutch

EN

up to {adverb}

volume_up
up to (also: able)
These symbolic gestures are the right way to open up old wounds between people.
Deze symbolische gebaren zijn in staat oude kloven tussen de mensen open te breken.
They are not able to come up with a social response to globalisation.
Ze zijn niet in staat om een sociaal antwoord te geven op de mondialisering.
In this respect, the European Union has been able to live up to those expectations.
In dat opzicht is de Europese Unie in staat gebleken de verwachtingen waar te maken.
These very Member States must be prepared to take up their responsibilities.
De lidstaten moeten bereid zijn daarvoor de verantwoordelijkheid op zich te nemen.
The Commission is prepared to work with you in drawing up a detailed policy.
De Commissie is bereid samen met hen over een gedifferentieerd beleid na te denken.
Are you prepared to play your part in speeding this voting up?
Bent u bereid te doen wat in uw macht ligt, om deze besluitvorming te bespoedigen?
I was held up by an interview on this report and my watch was wrong.
Ik was bezig met een interview over dit verslag en mijn horloge liep verkeerd.
I was there alone, setting up, and a homeless man approached.
Ik was daar alleen, bezig met voorbereidingen toen een dakloze man naderde.
Our specific role as the Commission is to consider that of the opening-up of the postal market.
De Commissie houdt zich specifiek bezig met de commercialisering van de postmarkt.

Synonyms (English) for "up to":

up to

Similar translations for "up to" in Dutch

to be up to verb
up adjective
up adverb
up preposition
Dutch
to up verb
to preposition

Context sentences for "up to" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo it's like the animal has the grim reaper inside of itself, speeding up aging.
Het is alsof het dier een ingebouwde Magere Hein heeft die veroudering versnelt.
EnglishBut that does not mean I favour simply opening up the gates, quite the contrary.
Vanzelfsprekend ben ik er geen voorstander van om de geldkraan open te draaien.
EnglishAnd so they've come up with their own set of rules, the "Rules of the Internet."
Dus zijn ze met eigen regels op de proppen gekomen, de 'Regels van het Internet'.
EnglishAs you can see at the top here, they share an up-sweep, like "woop, woop, woop."
Zoals je hier bovenaan kan zien, delen ze een oplopende toon: "woep, woep, woep".
EnglishNow, when these things blow up, they're not going to do global ecological damage.
Als deze dingen ontploffen, gaan ze geen mondiale ecologische schade aanrichten.
EnglishAnd he said, "She's telling me that I'm messy, and I have to clean up my room."
Hij zei: "Ze vertelt me dat ik slordig ben, en dat ik mijn kamer moet opruimen."
EnglishIf we end up having the debate in those terms, it will lead absolutely nowhere.
Als we het debat in die termen gaan voeren, zal dat helemaal nergens toe leiden.
EnglishIn 1979 we had universal suffrage, and in 1999 we faced up to our responsibility.
1979 bracht ons het algemeen kiesrecht; 1999 brengt ons de verantwoordelijkheid.
EnglishWe are opening up an enormous breach in our defences against the death penalty.
Wij zijn bezig een enorme bres te slaan in onze verdediging tegen de doodstraf.
EnglishThe most important laws on women are those making up what is known as civil law.
De belangrijkste wetten voor vrouwen zijn de zogenaamde wetten van de burgerstaat.
EnglishThe dialogue with Russia about these problems definitely needs to be stepped up.
De dialoog met Rusland over deze problemen moet aanzienlijk geïntensiveerd worden.
EnglishThe proliferation of nuclear weapons in east Asia opens up an appalling vista.
De proliferatie van kernwapens in Oost-Azië is een afschrikwekkend vooruitzicht.
EnglishYou said something quite wonderful, Mr Byrne and I should like to pick up on it.
U heeft iets heel moois gezegd, mijnheer Byrne, en ik kom daar graag op terug.
EnglishThat is why, if they are not withdrawn, they will come up against the fighting...
Als de voorstellen niet van tafel verdwijnen, zullen ze botsen op de virulente...
EnglishGird up your loins here now... which part of the night the robbers are coming in.
Maak u klaar voor de strijd... wat deel is van de nacht de dieven komen binnen.
EnglishSo what's the problem, why has this chasm opened up, and what can we do to fix it?
Wat is het probleem, vanwaar die kloof, en wat kunnen we doen om hem te dichten?
EnglishThis is a generation that's grown up taking their voices pretty much for granted.
Dit is een generatie die is opgegroeid met een soort vanzelfsprekende mondigheid.
EnglishMy mother, out in the audience, she jumped up, "Hallelujah, Johnny’s talking!"
Mijn moeder, die in het publiek zat, sprong op, "Hallelujah, Johnny praat weer!"
EnglishAnd it ends up that you'd do swapping less times than you stop at a gas station.
En het blijkt dat je minder vaak zou verwisselen dan je nu stopt om te tanken.
EnglishWe should like implementation at national level to be speeded up and stepped up.
We willen dat de nationale tenuitvoerlegging wordt versneld en geïntensiveerd.