EN

upon {preposition}

volume_up
upon (also: concerning, from, of, on, out of)
And they depend too much upon history, upon philosophy, upon religion, upon culture, upon politics.
Ze hangen te veel af van geschiedenis, van filosofie, van religie, van cultuur, van politiek.
It is founded upon a common system of law and upon reconciliation between Europe's peoples.
Ze berust op een rechtsgemeenschap en een verzoening van de Europese volken.
We need to focus upon the victims ' perspective and upon strengthening their rights in the Union.
We moeten uitgaan van het perspectief van de slachtoffers en hun rechten in de Unie vergroten.
upon (also: above, at, by, for, on, onto, owing to, up, for sake of)
It is founded upon a common system of law and upon reconciliation between Europe's peoples.
Ze berust op een rechtsgemeenschap en een verzoening van de Europese volken.
It is incumbent upon us to press the Spanish Government on this issue.
Op ons rust de taak om op dit punt druk uit te oefenen op de Spaanse regering.
Others have touched upon these, so I shall not comment further upon them.
Enkele collega's hebben het hier reeds over gehad en ik zal er niet verder op ingaan.
upon (also: at, by, in, inside, into, on, per, to, within, a)
And they depend too much upon history, upon philosophy, upon religion, upon culture, upon politics.
Ze hangen te veel af van geschiedenis, van filosofie, van religie, van cultuur, van politiek.
He has developed and improved upon the Commission's proposal.
Hij is erin geslaagd het voorstel van de Commissie aan te vullen en te verbeteren.
It is incumbent upon us to press the Spanish Government on this issue.
Op ons rust de taak om op dit punt druk uit te oefenen op de Spaanse regering.
But we should look upon these efforts in positive terms and with understanding.
Wij moeten deze inspanningen echter met een positief oog en met begrip bekijken.
It depends upon ourselves, however, and upon how we deal with the challenge now facing us.
Het hangt echter helemaal van onszelf af en van hoe wij omgaan met deze uitdaging.
Political stability depends upon the improvement of living conditions.
De politieke stabiliteit valt of staat met een verbetering van de levensomstandigheden.
upon (also: about, at, by, for, on, per, to, towards, around, round)
For all these reasons, we call upon the Commission to take a number of measures.
Om al deze redenen roepen we de Commissie op om een aantal maatregelen te treffen.
It is incumbent upon us to press the Spanish Government on this issue.
Op ons rust de taak om op dit punt druk uit te oefenen op de Spaanse regering.
There is an onus upon the Democratic Unionist Party to engage with my party.
Het is nu aan de Democratic Unionist Party om met mijn partij om de tafel te gaan zitten.
The demands we impose upon others we must also impose upon ourselves.
De eisen die wij aan anderen stellen, moeten wij ook aan onszelf stellen.
That is our request to the Council, and we call upon it to act as a matter of urgency.
Dat vragen wij aan de Raad en wij manen hem daar zelfs met klem toe aan.
It is true that this is a technical subject, but it touches upon many sensitivities.
Het is waar dat dit een technisch onderwerp is, dat echter aan allerlei gevoeligheden raakt.
Others have touched upon these, so I shall not comment further upon them.
Enkele collega's hebben het hier reeds over gehad en ik zal er niet verder op ingaan.
It is worth reflecting upon this and bearing in mind that trade is not a one-way affair.
Laten we daar eens over nadenken en over het feit dat handel niet unilateraal is.
These will only be decided upon after the end of the consultation process.
Over deze voorstellen zal pas na de raadplegingsprocedure een besluit worden genomen.
upon (also: at, by, on, to, toward, towards, until, up to, till)
These are complementary developments that we should reflect upon.
Daar ligt een mogelijkheid tot wederzijdse aanvullendheid waarover we moeten nadenken.
In 1995, a five-year derogation period was decided upon, which is now lapsing.
Daar is in 1995 besloten tot een derogatieperiode van vijf jaar en die loopt nu af.
But that brings me to the question of how these examples can be acted upon?
Maar mij brengt dat tot de vraag hoe deze voorbeelden gerealiseerd kunnen worden?
We call upon the government to be more vigorous in taking action against extremists.
Wij roepen de regering op de maatregelen tegen extremisten aan te scherpen.
This year, the focus is very much upon terrorism and the campaign against terrorism.
Dit jaar wordt er veel aandacht besteed aan de strijd tegen het terrorisme.
Today we are being called upon to say yes or no to the text negotiated.
Vandaag wordt ons gevraagd " ja " of " nee " te zeggen tegen de onderhandelingstekst.
That is what we have to do and that is what is imposed upon us by the Treaty on European Union.
Dat wordt ons door het Verdrag betreffende de Europese Unie opgelegd.
She recently took it upon herself to send a letter to the Polish Government concerning the merger of two Polish banks.
Zij schreef onlangs een brief aan de Poolse regering betreffende de fusie van twee Poolse banken.
I hope that, in the near future, we can count upon a proposal by the Commission on chemicals policy.
Ik hoop dat we de komende tijd een voorstel van de Commissie betreffende het chemicaliënbeleid tegemoet kunnen zien.
Lifelong learning is something we all look upon with the greatest benevolence.
Mijnheer de Voorzitter, we staan allemaal welwillend tegenover onderwijs en scholing tijdens het gehele leven.
We look especially positively upon the resources which have now been allocated to the reconstruction in Kosovo, Turkey and East Timor.
Wij staan bijzonder positief tegenover de middelen die nu worden vrijgemaakt voor de wederopbouw in Kosovo, Turkije en Oost-Timor.
In actual fact they have had a moratorium imposed upon them without any recompense, without any real negotiation or discussion.
Zij hebben zelfs een moratorium opgelegd gekregen zonder dat daar enige vorm van compensatie tegenover staat en zonder dat daar serieuze onderhandelingen of gesprekken aan vooraf zijn gegaan.
Members of this House are called upon to be at the service of the citizens.
Wij moeten een houding innemen van dienstbaarheid jegens de burgers.
It was not so long ago that a world war founded upon hatred for others devastated our continent.
Nog niet zo lang geleden heeft er een wereldoorlog, gebaseerd op haat jegens de ander, gruwelijk huisgehouden op ons continent.
That is what I believe; it is an obligation upon us for the sake of our children, who will inherit what our parents gave us for safe keeping.
Wij zijn jegens onze kinderen verplicht om de erfenis die onze ouders hebben nagelaten door te geven.
The Commission is now finally being called upon to provide clarity for its most recently established agencies.
Van de Commissie eisen we dat ze eindelijk voor duidelijkheid zorgt aangaande de recentelijk opgerichte agentschappen.
My first question is this: could you be a little more explicit about what you just quickly touched upon as regards quadrupling the budget?
Mijn eerste vraag is deze: kunt u wat explicieter zijn over hetgeen u zojuist heeft aangestipt aangaande de verviervoudiging van de begroting?

Synonyms (English) for "agreed upon":

agreed upon

Context sentences for "upon" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut we should look upon these efforts in positive terms and with understanding.
Wij moeten deze inspanningen echter met een positief oog en met begrip bekijken.
EnglishIt will depend upon you, the Chairmen of the Groups, whether it is taken or not.
Of die beslissing ook genomen wordt, hangt af van u, van de fractievoorzitters.
EnglishFor all these reasons, we call upon the Commission to take a number of measures.
Om al deze redenen roepen we de Commissie op om een aantal maatregelen te treffen.
EnglishTheir culture is being destroyed, along with the animals upon whom they depend.
Hun cultuur wordt vernietigd, tegelijk met de dieren waarvan ze afhankelijk zijn.
EnglishThe decisions taken at the European Council in Madrid were therefore acted upon.
Hij heeft dus gevolg gegeven aan het besluit van de Europese Raad van Madrid.
EnglishSo I should be grateful if the Commissioner could enlarge upon this question.
Ik zou de commissaris dankbaar zijn als zij deze vraag zou kunnen beantwoorden.
EnglishI also expressly insisted upon this in the course of the discussions in Turkey.
Daarop heb ik tijdens de gesprekken in Turkije ook nadrukkelijk aangedrongen.
EnglishYou'll see, the conversation changes depending upon who's sitting around the table.
Je zult zien dat het gesprek verandert afhankelijk van wie er aan tafel zitten.
EnglishSo Honey Bee Network builds upon the resource in which poor people are rich.
Het “Honey Bee Network” is gebouwd op middelen waar de arme mensen rijk in zijn.
EnglishBefore closing, let me briefly touch upon the political situation in Romania.
Voordat ik besluit wil ik nog kort ingaan op de politieke situatie in Roemenië.
EnglishI would call upon the Council actually to set up such an EU emergency service.
Ik wil de Raad aansporen om werkelijk zo'n reddingsdienst van de EU op te richten.
EnglishAs I have already mentioned, certain countries are hugely dependent upon imports.
Zoals ik al zei, is de importafhankelijkheid van bepaalde landen enorm groot.
EnglishI therefore call upon this Parliament to support this resolution wholeheartedly.
Ik roep daarom dit Parlement op zijn volledige steun te verlenen aan deze resolutie.
EnglishI should like to end by briefly touching upon the subject of equal opportunities.
Ter afsluiting wil ik nog een korte opmerking maken over het gelijkekansenvraagstuk.
EnglishIn this respect, the excellent speech by Mrs Thyssen cannot be improved upon.
Mevrouw Thyssen heeft dat in haar interventie op onnavolgbare wijze uitgelegd.
EnglishIn 1995, a five-year derogation period was decided upon, which is now lapsing.
Daar is in 1995 besloten tot een derogatieperiode van vijf jaar en die loopt nu af.
EnglishHowever, the reform process embarked upon so far sometimes feels a bit slow.
De hervormingen die tot nu toe in gang zijn gezet, verlopen echter nogal traag.
EnglishThe road embarked upon by the Italian Presidency, I repeat, is the right one.
De door het Italiaanse voorzitterschap bewandelde weg is, nogmaals, de juiste.
EnglishIn this respect too, you have encroached upon the area of development cooperation.
Ook hier hebt u zich begeven op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking.
EnglishOur current work is directed at the tax base and does not touch upon the tax rate.
Ons huidige werk is gericht op de heffingsgrondslag en niet op het belastingtarief.