EN

upset {noun}

volume_up
Having said that, I recognize what Mr Macartney and Mr McMahon said about it causing a very great deal of dislocation and upset to those involved in Scotland.
Dit gezegd zijnde begrijp ik wat de heren Macartney en McMahon zeiden over hoe dit voor een hoop verwarring en ontsteltenis gezorgd heeft onder de betrokkenen in Schotland.
These fires have many different causes and they play a role in upsetting the ecological balance.
Deze branden met hun talloze consequenties hebben een verstoring van het ecologische evenwicht tot gevolg.

Context sentences for "upset" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPeople got very upset when the BP oil spill happened for very good reason.
Mensen waren erg verontwaardigd over de BP-olieramp om hele goede redenen.
EnglishPeople got upset, but this is the only way we're going to go forward.
Mensen werden boos, maar dit is de enige manier waarop we vooruit kunnen gaan.
EnglishNow should we be upset about this, about the potential disintegration of Iraq?
Moeten we ons zorgen maken over de mogelijke desintegratie van Irak?
EnglishBecause I hadn't told them what I was doing, because I was so upset with the story they'd run.
I had ze niet verteld wat ik aan het doen was, omdat hun verhaal me zo dwars zat.
EnglishWe refused to allow the Interinstitutional Agreement to be upset.
Wij hebben inderdaad geweigerd het Institutioneel Akkoord ingrijpend te wijzigen.
EnglishDon't tell me you're upset ' cause you're not over there with your buddy.
Kom, zeg niet dat je je slecht voelt omdat je niet met je vriend bent?
EnglishI was just a little upset when you dispatched and leave the Zeus station without saying a word.
Ik was pissig toen jij zomaar vertrok naar Zeus zonder een woord te zeggen.
EnglishPerhaps he is upset that Mr Barroso has likened him to the Sheriff of Nottingham.
Misschien is hij ook boos omdat mijnheer Barroso hem heeft vergeleken met de Sheriff van Nottingham.
EnglishWe must not upset the farmers too much in this European Union.
We mogen de boeren vooral niet te veel angst aanjagen in deze Europese Unie.
EnglishUnfortunately, in respect of the latter, the balance has been upset.
Wat het laatste punt betreft is het evenwicht helaas enigszins zoek.
EnglishAnd it upset me on a profound level that I wasn't bothered as much the night before.
Het raakte me diep dat het me minder deed de avond ervoor.
EnglishMr President, we are always so surprised when the balance of nature is upset.
Mijnheer de Voorzitter, we zijn altijd verbaasd wanneer er in de natuur evenwichtsverstoringen optreden.
EnglishAnd patients' rights groups seemed to get very upset about the kinds of things that they would witness.
Patiënten-belangengroepen leken zeer ontsteld over de dingen die zij zagen gebeuren.
EnglishThe balance in the linguistic approach will also be upset.
Ook wat betreft het gebruik van de talen zal het bestaande evenwicht worden verstoord.
EnglishSo I'm sort of thinking, "Well, I don't know, I don't know if I want to get upset with this yet."
Dus denk ik bij mezelf, "Wel, ik weet niet, ik weet niet of ik me daar al kwaad om wil maken."
EnglishEven if you upset some countries, including your own maybe, we need clear statements!
Wij moeten klare taal spreken, ook als dat voor een of ander land - misschien het eigen land - pijnlijk is.
EnglishI think that if anyone else were involved, the balance between the institutions would already have been upset.
Met andere mensen zou het evenwicht tussen de instellingen al zijn verstoord.
EnglishI should've been upset about my nice, neat flaming little shit.
Ik had overstuurmoeten zijn over m'n verdomde verbrande rotzooi.
EnglishOne might consider that a minor matter over which we should not get so upset.
Sommige mensen beweren dan dat dit slechts een onbeduidend voorval is waar wij ons niet druk over moeten maken.
EnglishMany people in Germany, in particular, are worried at present; they are upset about what lies ahead.
Met name in Duitsland zijn er op dit ogenblik een heleboel mensen bezorgd over wat er op hen afkomt.