EN wage
volume_up
{noun}

wage (also: emolument, pay, salary, wages)
The average wage for women in the Czech Republic is currently 19 % lower than that for men.
Het gemiddelde salaris van vrouwen in Tsjechië ligt op dit moment 19 procent onder dat van mannen.
Approximate collection rate of 11 sheep per hour, which would make a working wage of 69 cents per hour.
Inzamelsnelheid ongeveer 11 schapen per uur, wat neerkomt op een salaris van 69 cent per uur.
The average gender-specific wage differential in the European Union is still 16 %.
Het verschil in salaris op basis van genderspecifieke factoren bedraagt nog steeds gemiddeld 16 procent in de Europese Unie.
volume_up
loon {het}
It is above the average industrial wage and is extremely generous.
Dat ligt boven het gemiddelde loon in de industrie en dat is een zeer gul bedrag.
But how many of us would agree to give half our daily wage for one condom?
Maar hoeveel van ons zouden de helft van hun dagelijks loon willen geven voor een condoom?
First of all, there is the fair wage for the work.
Ten eerste passend loon voor het werk.
wage (also: salary, wages)
wage (also: salary, wages)
These increases have a direct impact on wages for crews, as well as on companies’ profit and loss accounts.
De prijsstijging is van directe invloed op de bezoldiging van de bemanningen, maar bovendien op het evenwicht op de resultatenrekening van de bedrijven.
Parliament ’ s compliance is based on an agreement that all Members of the European Parliament should receive the same wages.
De welwillendheid van het Parlement is gebaseerd op de afspraak dat alle Parlementsleden dezelfde bezoldiging krijgen.
It is worth recalling the tendency to reduce contributions payable by employers and employees, especially those on lower incomes and, consequently, lower wages.
Hierbij zij gewezen op de tendens om de werkgevers- en werknemersbijdragen te verlagen, met name van degenen met het laagste inkomen en dus met de laagste bezoldiging.
wage (also: salary, wages)
wage (also: salary, wages)

Synonyms (English) for "wage":

wage
wages

Context sentences for "wage" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt will be possible to wage information society wars by means of the networks.
Via de netwerken kunnen in de informatiemaatschappij oorlogen worden uitgevochten.
EnglishThe necessary flexibility is further safeguarded through wage negotiations.
De nodige flexibiliteit wordt ook nog door de CAO-onderhandelingen gegarandeerd.
EnglishThis is extraordinary and wage rises had nothing whatsoever to do with it.
Dit is een buitengewone ontwikkeling, die niets te maken had met loonsverhogingen.
EnglishIt is not an attempt to move toward some kind of Europe-wide minimum wage.
Het is niet bedoeld als een poging om te komen tot een soort Europees minimumloon.
EnglishThe Burmese generals continue to wage war against their own population.
De generaals van Birma trekken voortdurend ten strijde tegen hun eigen bevolking.
EnglishFears that it would result in social and wage dumping are no longer justified.
De vrees dat de richtlijn tot sociale en loondumping zou leiden, is niet langer gegrond.
EnglishHowever wage costs and social security are far higher than those in Morocco.
De loonkosten en de sociale lasten zijn evenwel veel en veel hoger dan die in Marokko.
EnglishThe dockers are justified in going on strike, for they fear wage dumping.
De staking van de dokwerkers is terecht omdat zij bang zijn voor loondumping.
EnglishFurthermore, productivity gains and wage increases must go hand in hand.
De loonsverhoging moet gelijke tred houden met de productiviteitsverbetering.
EnglishHe asked about a 35-hour week and also about a national minimum wage in this context.
De heer Cassidy had ook een vraag over de 35-urige werkweek en het nationale minimumloon.
EnglishWe do not believe that the EU should become involved with wages and wage formation.
Wij vinden dat lonen en loonvorming geen zaak van de EU zijn, maar van de sociale partners.
EnglishThe decision to wage this war was a disaster, and the war itself is one.
Het besluit tot deze oorlog was rampzalig en de oorlog zelf is rampzalig.
EnglishWe think that it is obvious that we have to wage an uncompromising war against drugs.
Wij zijn voor een onvoorwaardelijke bestrijding van het drugsgebruik.
EnglishNevertheless, the predominant rhetoric always centres on wage restraint.
Maar de heersende opvatting is dat de lonen van de werknemers niet te hard mogen stijgen.
EnglishThe tax change will lower wage expectations and therefore inflationary expectations.
De belastingwijziging zal de loonsverwachtingen drukken en daardoor de inflatieverwachtingen.
EnglishWage earners, obviously viewed as the force of inertia, will be most appreciative.
Daar zullen de werknemers, die kennelijk worden beschouwd als inerte massa, heel blij mee zijn.
EnglishExisting minimum wage and child labour provisions should be enforced and improved.
De bepalingen betreffende het minimumloon en kinderarbeid moeten nageleefd en verbeterd worden.
EnglishThe issue of a national minimum wage only affects the United Kingdom.
Wij zijn het enige ontwikkelde land zonder enige vorm van loonbescherming.
EnglishWhile it was in operation its Member States did not wage war on each other.
Tijdens het gehele bestaan van de EGKS zijn haar lidstaten niet in oorlog met elkaar geweest.
EnglishResearch in the steel industry will also be a campaign which it is essential for us to wage.
Ook het onderzoek in de ijzer- en staalindustrie wordt uiterst belangrijk.