"we drew" translation into Dutch

EN

"we drew" in Dutch

See the example sentences for the use of "we drew" in context.

Context sentences for "we drew" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe annual strategy we drew up last February revolved around six priorities.
De strategie voor 2002 die wij in februari hebben uitgewerkt bevatte zes prioriteiten.
EnglishWe first drew attention to this problem back in 2004.
Wij hebben in 2004 voor het eerst de aandacht op dit onderwerp gevestigd.
EnglishWhat we drew attention to is the fact that if no commitments are introduced, matters will not work.
Waar wij op gewezen hebben, is dat de zaak niet werkt als er geen verplichtingen worden ingevoerd.
EnglishWe therefore drew the logical conclusions and instituted infringement proceedings against Spain.
We hebben daaruit ook consequenties getrokken en tegen Spanje een niet-nakomingsprocedure aangespannen.
EnglishOn this occasion we once again drew together all the points on ship safety and clean seas.
Toen hebben we alles nog eens op een rijtje gezet wat belangrijk is voor de veiligheid van de scheepvaart en voor een schone zee.
EnglishThis delay goes against what we jointly agreed when we drew up the Sixth Environmental Action Programme.
Dit uitstel druist in tegen wat wij gezamenlijk overeen zijn gekomen toen wij het zesde milieuactieprogramma opstelden.
EnglishFollowing this, we drew up a proposal which was discussed at length within the Council, and also with the US Government.
Wij hebben daarop een voorstel uitgewerkt, dat in de Raad en met de VS-regering grondig werd besproken.
EnglishThere we drew up the 10 Tampere milestones to show how we could make progress in these matters, for example.
Daar stelden wij de tien mijlpalen van Tampere op om aan te geven hoe wij bijvoorbeeld in deze kwesties vooruitgang konden boeken.
EnglishLet me summarise the conclusions which we drew from our analysis of the situation and of possible policy options.
Ik zal de conclusies samenvatten die wij hebben getrokken uit onze analyse van de situatie en van mogelijke beleidsalternatieven.
EnglishThe draft recommendation is, to a great extent, based on the conclusions which we collectively drew from this research.
De ontwerpaanbeveling is voor een groot deel gebaseerd op de conclusies die we allen tezamen uit dit experiment getrokken hebben.
EnglishThis proposal will cost my country a lot of money, as we drew up a list of considerable savings measures a long time ago.
Voor mijn land, Finland, wordt dit voorstel zeer kostbaar, want wij hebben lang geleden al aanzienlijke besparingsmaatregelen genomen.
EnglishIn August, therefore, we drew up, with the USA, a compromise document giving the negotiations a solid structure that promised them success.
We hebben in augustus met de Verenigde Staten een compromis uitgewerkt dat een solide raamwerk bood voor succesvolle onderhandelingen.
EnglishIs it not about time we drew up a cost-benefit analysis of what we are doing, which is in fact at the insistence of the US war on drugs?
Wordt het niet eens tijd een goede kosten- en batenanalyse te maken van wat we met name op aandringen van de war on drugs-VS aan het doen zijn?
EnglishIt is important to establish here today that we must hold firm to all the conclusions we drew after the elections in Belarus.
Het is van belang hier vandaag vast te stellen dat we onverkort moeten vasthouden aan de conclusies die we hebben getrokken na de verkiezingen in Wit-Rusland.
EnglishWe drew up an opinion before the start of the Intergovernmental Conference and, after it had started, we submitted this report.
Voor het begin van de Intergouvernementele Conferentie hadden we een beslissing genomen en reeds bij het begin van de Intergouvernementele Conferentie hebben we dit verslag voorgesteld.
EnglishThat is why I conclude - on the basis of the list of criteria which we drew up in this House on 31 March - that we can actually grant discharge.
Daarom kom ik tot de gevolgtrekking dat op basis van de lijst van criteria die wij op 31 maart in dit Huis hebben opgesteld, wij inderdaad tot kwijting kunnen overgaan.
EnglishIn committee, we jointly drew up and put forward criteria which have to be met by products designated ‘ fair trade’ so as not to deceive consumers.
Wij hebben in de commissie gezamenlijk criteria ontwikkeld en voorgesteld waaraan producten met de aanduiding Fair Trade moeten voldoen, zodat de consumenten niet worden misleid.
EnglishWe issued communications and drew up recommendations aimed at ending the protection of the industry from foreign competition by means of quotas.
Wij hebben daarover mededelingen en aanbevelingen geformuleerd, onder meer om de automobielindustrie niet langer door middel van quota tegen de buitenlandse concurrentie te beschermen.
EnglishTo take an example, in 1992 we as a Union drew up the Petersberg Tasks which offered comprehensive non-military and military security options.
Als voorbeeld wil ik de Petersberg-taken aanhalen, die wij als Unie in 1992 hebben geformuleerd en die ons uitgebreide veiligheidsopties bieden, zowel van militaire als niet-militaire aard.
EnglishWe drew inspiration from the Nordic models for transparency in administration, for the Nordic countries have a very long tradition of having the right of access to documents.
Voor de openbaarheid van bestuur hebben wij ons op de Noordse modellen geïnspireerd, omdat de traditie inzake de inzage van documenten daar reeds lang bestaat.

Other dictionary words

English
  • we drew

Moreover, bab.la provides the English-Hungarian dictionary for more translations.