"whether" translation into Dutch

EN

"whether" in Dutch

NL

EN whether
volume_up
{conjunction}

whether (also: or)
volume_up
of {conj.}
It remains to be seen whether that is enough or whether we can still do more.
De vraag blijft altijd of dat voldoende is, of we misschien nog meer kunnen doen.
It is not clear whether they were lying or whether they were confused.
Het is niet duidelijk of ze hebben gelogen of dat zij het niet helemaal hebben gesnapt.
But he doesn't know whether it's an infection, whether it's to do with malnutrition.
Hij weet niet of het een infectie is of dat het te maken heeft met ondervoeding.
whether
volume_up
hetzij {conj.}
When my group decides – whether for Mr Geremek or for Mr Barroso – we vote for Europe.
Wie mijn fractie ook kiest - - hetzij de heer Geremek hetzij de heer Barroso - - wij zullen kiezen voor Europa.
The biases, whether intentional or otherwise, are pervasive, and so are the misleading mental images.
De vooroordelen, hetzij met opzet of anderszins, vind je overal en zo ook de misleidende mentale beelden.
You can imagine building up some library, whether real or virtual, of fingerprints of essentially every virus.
Je zou een bibliotheek, hetzij reëel of virtueel, van vingerafdrukken van in wezen elk virus kunnen opbouwen.

Context sentences for "whether" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI query whether the only way of dealing with these two views is to deplore them.
Waarom zouden we het alleen maar moeten betreuren dat die twee opvattingen er zijn?
EnglishI doubt whether there are good grounds for calling for Mr Wathelet's resignation.
Ik twijfel aan de gegrondheid van het verzoek om ontslag van de heer Wathelet.
EnglishMr President, I shall see whether I can do any better with this oral amendment.
--Mijnheer de Voorzitter, hopelijk heb ik met dit mondeling amendement meer succes.
EnglishThe second point was whether we have gone too far with these changes to the Rules.
Ten tweede wordt gezegd dat wij te ver zijn gegaan met onze Reglementswijzigingen.
EnglishAll this makes me wonder whether this coup is merely the thin end of the wedge.
Dit alles doet mij de vraag stellen: is dit geen staatsgreep als voorbode van erger?
EnglishThat has nothing to do with whether you use E and all possible other descriptions.
Dit heeft niets te maken met het gebruik van E en alle andere mogelijke benamingen.
EnglishOur position will be related to whether or not a number of amendments are accepted.
Onze positie zal afhangen van het al dan niet aannemen van een aantal amendementen.
EnglishThe USA continues to doubt whether even this new, revised complies with WTO rules.
De VS betwisten echter ook de conformiteit van de nieuwe, gecorrigeerde verordening.
EnglishI welcome the fact that you will be monitoring whether the ruling is properly applied.
- Het doet mij deugd dat u erop toe zult zien dat het arrest ook wordt nageleefd.
EnglishLastly, the third debate is whether we need to adjust our trade policy in any way.
Dan tot slot het derde probleem: moeten wij ons handelsbeleid heroverwegen?
EnglishI would ask the Commissioner whether he intends to take any steps in this direction?
Is mijnheer de commissaris voornemens stappen in deze richting te ondernemen?
EnglishTheir future commitment depends on whether or not we are willing to defer.
Hun engagement voor de toekomst hangt samen met een eventueel uitstel van bij ons.
EnglishAs for whether or not it is being implemented effectively, I must say I have my doubts.
Bij de praktische tenuitvoerlegging ervan plaats ik echter de nodige vraagtekens.
EnglishI will leave it for others to judge whether they merit that description.
Ik laat het aan anderen over te oordelen over de juistheid van die betiteling.
EnglishIt is up to the Presidency to decide whether or not to postpone a debate.
Het is aan de Voorzitter om een besluit te nemen over het uitstellen van het debat.
EnglishWhether in disguise or taken for granted, homophobia has no place in the European Union.
Voor verkapte dan wel openlijke homofobie is in de Europese Unie geen plaats.
EnglishAll other types of water, whether bottled or not, are covered by Directive 80/ 778.
Alle andere soorten water, al dan niet in flessen, worden in richtlijn 80/778 behandeld.
EnglishFor this truth will be the basis for whether we find a way out of the crisis in the Union.
Op grond van deze waarheid zullen we een uitweg uit de crisis van de Unie vinden.
EnglishAs you know, it is up to each country to decide whether to have nuclear energy or not.
Zoals u weet, staat het elk land vrij voor deze vorm van energie te kiezen.
EnglishAnd, whether we like it or not, it slows down the negotiating process.
Het moet ook gezegd worden dat het onderhandelingsproces daardoor wordt vertraagd.