"which" translation into Dutch

EN

"which" in Dutch

NL

EN which
volume_up
{pronoun}

which (also: that, that one, those, who)
volume_up
die {pron.}
It is a great challenge, but it is a challenge which the Council must accept.
Dat is een grote uitdaging, maar de Raad moet die uitdaging wel aannemen.
For example, the USA is making exceptions for itself, which it will not grant to others.
De Verenigde Staten permitteren zich bijvoorbeeld uitzonderingsregelingen, die zij anderen niet toestaan.
Alvin and Sea Cliff and Cyana, and all the major deep submersibles we have, which are about eight.
Alvin en Sea Cliff en Cyana, en in alle belangrijkste duikboten die we hebben, ongeveer 8.
which (also: that, that one, those, who)
volume_up
dat {pron.}
It is a great challenge, but it is a challenge which the Council must accept.
Dat is een grote uitdaging, maar de Raad moet die uitdaging wel aannemen.
I would now like to turn to a subject of great interest to me, which is forestry.
Ik wil nog iets zeggen over een onderwerp dat mij zeer ter harte gaat, namelijk de bosbouw.
In the meantime we have to work with the best advice we have, which is the ICES advice.
Ondertussen moeten wij het doen met het beste advies dat wij hebben, namelijk het advies van de ICES.
which (also: that, who)
volume_up
welke {pron.}
It is the choice of the consumers themselves which products they wish to consume.
Het is aan de consumenten om te bepalen welke producten ze willen gebruiken.
It is up to the Assembly to decide for itself which topics it wants to discuss.
Het is aan de Vergadering zelf om te bepalen met welke onderwerpen zij zich zal bezighouden.
We want to know where the problems lie, in which Member States, in which areas.
Wij willen weten waar de problemen liggen, in welke lidstaten en op welke gebieden.
which (also: what)
volume_up
welk {pron.}
Passenger rights are essential no matter which mode of transport is used.
Reizigersrechten zijn cruciaal, welk vervoermiddel men ook gebruikt.
We have seen today the subservience with which the House has joined in this game.
Wij hebben vandaag gezien met welk gemak ons Parlement zich daartoe heeft geleend.
The problem is deciding on the principles according to which this should take place.
Het probleem is echter te bepalen welk principe daarbij moet worden aangehouden.
which (also: that, who)
volume_up
hetwelk {pron.}
It starts by identifying the lower limit below which scientists regard a stock as threatened with collapse.
Er wordt eerst een minimumniveau vastgesteld beneden hetwelk naar de mening van wetenschappers het gevaar bestaat dat het bestand volledig verdwijnt.
Amendment No 15, according to which it will no longer be possible to form a group with Members from only one country, is also not acceptable.
Amendement 15, volgens hetwelk een fractie altijd uit leden van meer dan één lidstaat moet bestaan, kan evenmin worden aanvaard.
Only yesterday afternoon we had a broad discussion here in the chamber in which the scientist Dr Klaus Amann refuted that very argument.
Gisterenmiddag hadden wij hier in het Parlement een uitvoerig debat, tijdens hetwelk de heer Klaus Amann dat heeft tegengesproken.
which
volume_up
dewelke {pron.}
We have always been in favour of this principle with its one-percent margin, below which there is no labelling.
Dat principe hebben wij altijd gewenst, met de één-procent-grens, beneden dewelke niet geëtiketteerd wordt.
It does not, however, specify in the directive the principles on which it would wield its additional powers.
Zij stelt in de richtlijn echter niet de beginselen vast volgens dewelke zij haar extra bevoegdheden zal gaan gebruiken.
Except that when you lay that side by side with the speed with which gene data's being deposited in GenBank, Moore's Law is right here: it's the blue line.
Als je dat vergelijkt met de snelheid met dewelke genendata worden gedeponeerd bij GenBank, dan is dit Moore's Law: die blauwe lijn.

Context sentences for "which" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere are two significant points on which we disagree with the Council, however.
Maar er zijn twee belangrijke punten waarover we het niet eens zijn met de Raad.
EnglishThis is a way in which they may improve their position in exactly this respect.
Dit is een manier waarop zij hun positie juist in dit opzicht kunnen verbeteren.
EnglishWhich is precisely why we should welcome Jacques Poos ' motion for a resolution.
Daarom moeten wij instemming betuigen met de ontwerpresolutie van de heer Poos.
EnglishCompliance requires adequate control which, in turn, requires proper monitoring.
Bij naleving hoort een adequate controle en daarbij hoort een goede monitoring.
EnglishWe must put a complete stop to business contact, which also means no investment.
Zakelijke contacten moeten volledig worden stopgezet, dus ook geen investeringen.
EnglishHowever, allow me to address in detail the amendments, which have been proposed.
Staat u mij echter toe om de voorgestelde amendementen in detail te behandelen.
EnglishThe first is that my Group and I support Mr Bowis ' report, which is excellent.
Ten eerste steunen mijn fractie en ik het uitstekende verslag van de heer Bowis.
EnglishHowever, Mr Catania has formulated his own legal rules, most of which are vague.
De heer Catania heeft echter zijn eigen, meestal vage, rechtsregels geformuleerd.
EnglishThe whole process, which I have studied very closely, raises all sorts of doubts.
Het hele proces - en ik heb het werkelijk bestudeerd - roept overal twijfels op.
EnglishMy compliments to Mrs Banotti for the way in which she has got the process going.
Ik wil mevrouw Banotti feliciteren met de manier waarop zij dit heeft aangepakt.
EnglishThat is the point which was made in Beijing so far as the platform is concerned.
Dit is het in Peking naar voren gebrachte punt met betrekking tot het platform.
EnglishWe take note of what you say, which will be dealt with in the appropriate manner.
Wij nemen nota van uw opmerking en zullen daaraan op gepaste wijze gevolg geven.
EnglishWe have a wonderful atrium, which is at other times the venue for celebrations.
Wij hebben een prachtige binnenruimte, waar anders altijd feesten worden gegeven.
Englishdecrees which interests me.
Dit is voor mij het enige belangrijke punt in het debat over de Bene?-decreten.
EnglishThe same applies to sexual violence, which is a real and widespread phenomenon.
Hetzelfde kan gezegd worden over het nog altijd vaak voorkomende seksueel geweld.
EnglishNigeria is not the only country in the world in which such cruelties take place.
Nigeria is niet het enige land ter wereld waar dergelijke wreedheden gebeuren.
EnglishI now want to talk about enlargement, which is still, perhaps, one of my concerns.
Omdat ik me nu zorgen maak over de uitbreiding, wil ik het daar nog over hebben.
EnglishThat is the basis on which measures to combat discrimination have been adopted.
Op deze basis zijn de maatregelen ter bestrijding van discriminatie aangenomen.
EnglishMr Schwaiger's report provides a fresh and very sound basis on which to proceed.
Daartoe vormt het verslag van de heer Schwaiger een nieuwe, uitstekende basis.
EnglishArgentina can supply what customers want: beef which is guaranteed free from BSE.
Ziet u, Argentinië biedt wat de klanten nu vragen: gegarandeerd BSE-vrij vlees.